نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن‌ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است.

پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟

این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده‌ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش‌های اخلاقی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Petition of Children's right of welfare in American and British Law by considering drafting these claims in Iran's law

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Moinifar

Faculty of Imam Khomeini, International University, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Emphasis on the population control program in the United Kingdom and the United States over the past decades, and as a result, increased use of contraception methods and failure of them, along with advances in assisted reproductive technologies and prenatal diagnosis, have led to litigations in the two countries' courts which are apparently aiming at supporting children's right to welfare.

This paper has been tried by using documentary method to answer the main question what is children's lawsuits of welfare right and what criticisms bring to them?

these types of suits are based on their own kind, petition on the part of children or their parents in courts, and the basis of this type of lawsuit is the conflict of the rights of parents, children, physicians and society, which, of course, includes serious criticisms such as inherent contradictions in these claims, conflict with the rules, the impossibility of assessing the damage in these cases, the failure to inflict harm on the child and the negative consequences. In Iran’s law, there are problems in several aspects of this lawsuit, such as ambiguity in the subject matter of the lawsuit and the reasons for the existence of the right and the serious conflict between the lawsuit and the rules of fairness and benevolence, custom and ethical rules and values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • welfare
  • wrongful Life
  • Child
  • Parents
  • Disadvantages

الف. کتب و مقالات

الف-1. فارسی

انصاری، مرتضی. المکاسب. قم: دارالکتاب، بی­تا.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان، 1380.
جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی­تا.
حکیم، سیدمحمدتقی. حواریات فقهیه. بیروت: مؤسسه المنار، 1416 ق.
حلی، محمد بن حسن بن یوسف‌ (فخر المحققین). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم:  اسماعیلیان، 1387‌.
رازی نجفی اصفهانی، محمدتقی. تبصره الفقهاء. قم: مجمع الذخائر الإسلامیه،1427 ق.
مروج جزائری، سیدجعفر. هدى الطالب فی شرح المکاسب‌. قم: دارالکتاب، 1416 ق.
مکارم شیرازی، ناصر. کتاب النکاح. قم: مدرسه الامام على بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، 1424 ق.

الف-2. لاتین

Annas, George J. “Law and the Life Sciences: Righting the Wrong of Wrongful Life,” The Hastings Center Report 11, no. 1 (1981): 8-9.
Anonymous. “Judicial Limitations on Damages Recoverable for the Wrongful Birth of a Healthy Infant”. U Cin - Virginia Law Review 68, no. 6 (1982):1311-1331.
Anonymous. “Wrongful birth actions: the case against legislative curtailment”. Harvard law review 100, no. 8 (1987): 2017-2034.
Archard, David. “Wrongful Life,” Philosophy 79. no. 309 (2004): 403-420.
Benatar, David. “The Wrong of Wrongful Life”. American Philosophical Quarterly 37, no.2 (2000): 175-178.
Capron, Alexander Morgan. “Job in Court”. Hastings Center Report 29, no. 5 (1999): 22 Athena N C. Liu. “Wrongful life: some of the problems”. Journal of Medical Ethics 13 (1987): 22-25.
Chadwick, Ruth. Ethics, Reproduction and Genetic Control. London & New York: Rutledge, 1987.
Cohen, Cynthia B. “Give Me Children or I Shall Die!: New Reproductive Technologies and Harm to Children”. Hastings Center Report 26, no. 2 (1996):19-27.
Cusine, Douglas J. New Reproductive Techniques: A Legal Perspective. Britain: Gower publishing, 1988.
Daar, Judith F. “Accessing Reproductive Technologies: Invisible Barriers, Indelible Harms”. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice 23, no.1 (2009):18-82.
Daniels, Ken R. and others. “The best interests of the child in assisted human reproductive: The Interplay between the state, professionals and parents”. Politics and the life sciences 19, no. 1 (2000): 33-44.
Friedman, Jane M. “Legal Implications of Amniocentesis”. University of Pennsylvania Law Review 123, no. 1 (1974): 92-156.
Hens, Kristien. Neurological Diversity and Epigenetic Influences in Utero, in an Ethical Investigation of Maternal Responsibility towards the Future Child. Parental responsibility in the context of neuroscience and genetics. Switzerland: Springer, 2017.
Hilliard, Lexa. “Wrongful Birth: Some Growing Pains”. The Modern Law Review 48, no. 2 (1985): 224-229.
Hull, Richard. “Cheap Listening? Reflections on the concept of wrongful disability”. Bioethics 20, no. 2 (2006): 55-63.
Jecker, Nancy S. “The Ascription of Rights in Wrongful Life Suits”. Law and Philosophy 6, no. 2 (1987): 149-165.
Kim, Hyunseop. “The uncomfortable truth about wrongful life cases”. Philos Stud 164 (2013): 623–641.
Liu, Athena N C. “Wrongful life: some of the problems”. Journal of medical ethics 13 (1987): 69-73.
Lotz, Mianna. “Rethinking Procreation: Why it Matters Why We Have Children”. Journal of Applied Philosophy 28, no. 2 (2011): 105-121.
Markie, Peter J. “Nonidentity, Wrongful Conception & Harmless Wrongs”. Ratio 18, no. 3 (2005): 290-305.
Morreim, E. Haavi. “The Concept of Harm Reconceived: A Different Look at Wrongful Life”. Law and Philosophy 7, no. 1 (1988): 3-33.
Murtagh, GED M. “The limits of reproductive decisions”. Human studies 27, no. 4 (2004): 417-427.
Ozar. “The Case against Thawing Unused Frozen Embryos”. Hastings Center Report 15, no.4 (1985):  22-27.
Pace, P. J. “Civil Liability for Pre-Natal Injuries”. The Modern Law Review 40, no. 2 (1977):  141-158.
Pattinson, Shaund. “Reproductive cloning: can cloning harm the clone”. Medical law review 10, (2002): 295-307.
Priaulx, Nicolette. “Joy to the World! A (Healthy) Child Is Born! Reconceptualizing Harm in Wrongful Conception”. Social & Legal Studies 13, no.1 (2004): 5-26.
Roberts, Dorothy E. “Social Justice, Procreative Liberty, and the Limits of Liberal and the Limits of Liberal Theory: Robertson's Children of Choice”. Law & Social Inquiry 20, no. 4 (1995): 1005-1021.
Robertson, Gerald. “Wrongful Life”. The Modern Law Review 45, no. 6 (1982): 697-701.
Sheldon, Sally & Wilkinson, Stephen. “Should selecting savior siblings be banned?”, Journal of Medical Ethics 30, no. 6 (2004): 533-537.
Stolker, Carel J. J. M. “Wrongful Life: The Limits of Liability and beyond,” The International and Comparative Law Quarterly 43, no. 3 (1994): 521-536.
Strong, Carson. “Cloning and Infertility”. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 7, no. 3 (1998): 279-293
 
 
 
 
 
CAPTCHA Image