نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه بجنورد

2 استادیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه به ندرت می‌توان نظام کیفری را یافت که به شکل‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌های عوام‌گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست‌های کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که جلوه‌های نفوذ عوام‌گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه‌های کیفری عوام‌گرا نشان می‌دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته‌اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری را در نظام‌های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته‌های این تحقیق بازنمایی اغراق‌آمیز جرم در رسانه‌ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست‌های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی‌اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت‌های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Context of the Appearance of Penal Populism

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Moghadasi 1
 • Mohammad Farajiha 2

1 Assistant Professor of Law, Bojnourd University

2 Assistant Professor of Law, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Penal populism researches offer valuable data for the recognition of the characteristics of populist policies in different penal systems. The findings of these comparative researches indicate that penal populism involves policies which are usually tough, expressive, emotional and devoid of scientific theory. Penal populist reactions appear in the light of popular moves and emotional environment, especially after the important criminal events. The inherent claim of these polices is the reduction of criminal conduct by resorting to penal measures in the shortest time. This approach does not necessarily need to have a deep understanding of crimes, and tries to cover its theoretical weakness by resorting to instrumental interpretation of public demands and expectations. The reaction of penal populism to the lack of effectiveness of punitive policies has been the denial of accepting the responsibility of failure and tries to find the roots of the lack of security in the resistance against these policies and the existence of the groups who are called others and inconsistent with the majority of the society. Though, scientific analysis of the effectiveness of the penal populist reactions shows that these policies could not achieve the ideal promises of complete disappearance of crime.
This article attempts to present criteria for the recognition of penal populist policies by case study of some criminal laws and discourse analysis of criminal policy authorities in the different political, social, and legal contexts. Getting familiar with the experiences of developed penal systems in the field of process of interring populist ideas into the penal policy will create a good opportunity to achieve a deep understanding about the context of the appearance of penal populism and the necessity of taking appropriate measures to prevent the influence of the populist ideas on penal policy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penal Populism
 • Emotional Space
 • Public Demand
 • Criminology of the Self
 • Criminology of the Other
 1. منابع

  1. آنسل، مارک؛ دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375.
  2. بیات، بهرام؛ «تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش پرداخت رسانه‌ای و سرمایه اجتماعی)»، نامه علوم اجتماعی، 1387، شماره 35.
  3. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، «در نامه­ای به وزیر کشور مطرح شد: دستورات و توصیه‌های ویژه دکتر احمدی‌نژاد در زمینه فعالیت شورای فرهنگی اجتماعی»، قابل دسترس در:

   http://www.president.ir/fa/?ArtID=14847

  1. پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1390.
  2. پیکا، جرج؛ جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1389.
  3. جاوید، نورمحمد؛ شرافتی‌پور، جعفر؛ «بررسی انتشار اخبار خشونت‌آمیز در مطبوعات و تأثیر آن بر احساس ناامنی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 1385، شماره 6 و 7.
  4. جوانمرد، بهروز؛ تسامح صفر: سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرائم خرد، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1388.
  5. جوانمردی، حسین؛ «ارزیابی خوانندگان مطبوعات از انتشار اخبار حوادث»، فصلنامه رسانه، 1384، شماره 3.
  6. دلماس مارتی، می‌ری؛ نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، جلد 1، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
  7. دهقان، علیرضا؛ «بررسی تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی: کاربرد یک الگوی جامعه‌شناختی»، نامه علوم اجتماعی، 1378، شماره 13.
  8. روزنامه ایران، آبان 1390، شماره 4927.
  9. ساروخانی، باقر؛ صفایی، داود؛ «خشونت در مطبوعات ایران و اثرات آن بر مخاطبان»، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، 1384، شماره 3.
  10. سایت خبری آفتاب نیوز، «مخالفت با گشت‌های ارشاد رأی‌آور نیست»، قابل دسترس در:

  http://www.aftabnews.ir/vdcipyav.t1aqw2bcct.html

  1. سوتیل، کیت، پیلو، مویرا و تیلور، کلر، شناخت جرم‌شناسی، ترجمه میر روح‌الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383.
  2. سیدزاده ثانی، سید مهدی؛ «پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی)، به کوشش گروهی از اساتید، تهران، چاپخانه معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، 1388.
  3. صفاری، علی؛ کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386.
  4. فرجیها، محمد؛ «بازتاب رسانه‌ای جرم»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1386، شماره 22.
  5. ________ ؛ تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391.
  6. فیتزپتریک، تونی؛ نظریه رفاه - سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1381.
  7. کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن؛ «جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384، شماره 15 و 16.
  8. گروهی از نویسندگان شورای اروپا، گزارش جرم‌زدایی اروپا، ترجمه واحد ترجمه مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، 1384.
  9. لازرژ، کریستین؛ درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1390.
  10. نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ «درآمدی بر سیاست کیفری عوام‌گرا» (دیباچه ویراست سوم)، لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1390.
  11. ________________ ؛ «کیفرشناسی نو - جرم‌شناسی نو: درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار»، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقاله‌ها)، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1388.
  12. ________________ ؛ مباحثی در علوم جنایی:تقریرات درس جرم‌شناسی (بازپروری بزه‌کاران)، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1386-1387.
   1. Callanan, V.J; 2005, Feeding the fear of crime: Crime-related media and support for three strikes, New York, LFB Scholarly Publishing LLC.
   2. Dean, M; 1976, "The news media’s influence in penal policy", in Walker, N. (Eds), Penal policy making in England, Cambridge, University of Cambridge.
    1. Elffers, H., De Keijser, J.W., Van Koppen, P.J., & Van Haeringen, L; 2007, "Newspaper jurie: A field experiment concerning the effect of information on attitudes towards the criminal justice system", Journal of Experimental Criminology, Vol. 3.
    2. Ericson, R.V., Baranek, P.M., & Chan, J.B.L; 1991, Representing order: Crime, law, and justice on the news media, Buckingham, Open University Press.
    3. Garland, D; 2001, The culture of control: Crime and social order in contemporary society,Oxford, Oxford University Press.
    4. Hogg, R; 2008, "Resisting a law and order society", in Anthony, T., & Cunneen, C. (Eds), The critical criminology companion, Australia, Hawkins Press.
    5. Indermaur, D; 2009, "What can we do to engender a more rational and less punitive crime policy?", European Journal of Criminal Policy Research, Vol. 15.
    6. Johnstone, G; 2000, "Penal policy making: Elitist, populist or participatory?", Punishment and Society, Vol. 2 (2).
    7. Marion, N.E., & Oliver, W.M; 2011, "Crime control in the 2008 presidential election: Symbolic politics or tangible policies?", American Journal of Criminal Justice, Published Online. Available in: http://www.springerlink.com/content/b108505636j475j0/fulltext.pdf
    8. Martinson, R; 1974, "What works? Questions and answers about prison reform", The PublicInterest, Vol. 35.
    9. Millie, A; 2008, "Crime as an issue during the 2005 UK general election", Crime Media Culture, Vol. 4 (1).
    10. Newburn, T., & Jones, T; 2005, "Symbolic politics and penal populism: The long shadow of Willie Horton", Crime Media Culture, Vol. 1.
    11. Newburn, T; 2002, "Atlantic crossings: Policy transfer and crime control inthe USA and Britain", Punishment and Society, Vol. 4 (2).
    12. Pfeiffer, C., Windzio, M., & Kleimann, M; 2005, "Media use and its impacts on crimeperception, sentencing attitudes and crime policy", European Journal of Criminology, Vol. 2 (3).
    13. Pratt, J., Penal populism, London, Routledge, 2007.
    14. Reiner, R; 2007, "Media made criminality: The representation of crime in the mass media", in Maguire, M., Morgan, R., & Reiner, R. (Eds), The Oxford handbook of criminology, 4th edn, Oxford, Oxford University Press.
    15. Roberts, J.V., & Stalans, L.J; 1998, "Crime, criminal justice, and public opinion", in Tonry, M. (Eds), The handbook of crime and punishment, Oxford, Oxford University Press.
   3. Roberts, J.V., Stalans, L.J., Indermaur, D., & Hough, M; 2003, Penal populism and public opinion: Lessons from five countries, Oxford, Oxford University Press.
   4. Roberts, J.V; 1992, "Public opinion, crime, and criminal justice", in Tonry, M. (Eds.), Crime and justice: Areview of research, Chicago, University of Chicago Press.
   5. Sanders, A; 2000, "What principles underline criminal justice policy?", Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 18.
   6. Shea, E; 2009, "Elections and the fear of crime: The case of France and Italy", European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 15.
   7. Vaughan, B; 2002, "The punitive consequences of consumer culture", Punishment and Society, Vol. 4 (2).

   

CAPTCHA Image