نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

چکیده

گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح قرار گرفته است. این امر نشانگر اهمیت فراوان این شرط در نظام اختراعات بوده که مطالعه مبانی مختلف آن حکایت از این موضوع دارد اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نگشته و به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386، با ابهام مورد اشاره قرار گرفته است، به گونه‌ای که شائبه یکی بودن آن با شرط تازگی رفته است. در تحقیق حاضر می‌کوشیم ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، مبانی مختلف آن و جایگاهش در قوانین و مقررات گوناگون، موضع حقوق ایران در این زمینه را مشخص و پیشنهادات مقتضی را ارائه نماییم.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Inventive Step Substantive ; Requirement in Patent Law

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Shobeiry 1
 • Hamed Najafi 2

1 Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

2 Master of Intellectual Property Law, Qom University

چکیده [English]

Inventive step means that invention, with regard to the prior art, is not obvious for the person having ordinary skill in the art. In most laws and rules this condition is expressly mentioned as distinct from other substantive conditions of inventions such as novelty. This indicates the importance of the condition in the patent system of various jurisdictions. This condition is not, however, recognized properly in Iran’s law on Patent, Industrial Design and Trade Mark of 2007, which ambiguously refers to the condition in a manner implying its being identical with novelty requirement. In this article, we make an attempt to identify Iranian law’s position on the inventive step requirement while clarifying its meaning and comparing to other similar concepts and offering suggestions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inventive Step Requirement
 • Patent
 • Substantive Requirements
 • Basis of Inventive Step
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آیتی، حمید؛ حقوق آفرینش‌های فکری، تهران، نشر حقوقدان، 1375.
  2. ارسطو؛ اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی،تهران، انتشارات طرح نو، 1378.
  3. اصلانی، حمیدرضا؛ «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت‌نامة‌ تریپس»،مجله فقه و حقوق، 1386، شماره 13.
  4. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، جلد 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1377.
  5. جعفرزاده، میرقاسم؛ محمودی، اصغر؛ «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادارة ثبت اختراعات»، مجله تحقیقات حقوقی، 1384، شماره 42.
  6. حکمت‌نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری، تهران، سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
  7. دبیرخانة‌ شورای عالی انفورماتیک کشور، دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع، دی 1389.
  8. صالحی ذهابی، کمال؛ بررسی تطبیقی حق اختراع، پایان‌نامة‌ دورة‌ دکتری، دانشگاه تهران، 1387.
  9. صفایی، حسین؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان، 1375.
  10. لاک، جان؛ رساله دوم درباره حکومت، ترجمه مجمود صناعی، بی­جا، انتشارات هرمس، 1379.
  11. نصرآبادی، ابوالفضل؛ «شرایط ماهوی شناسائی حق اختراع، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت‌نامة‌ تریپس»، مجله حقوقی دادگستری، 1384، شماره 51-50 .
  12. نوروزی، علیرضا؛ حقوق مالکیت فکری، حق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران، نشر چاپار، 1381.
  13. الحیدری، السید کمال؛ قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، دار الصادقین،1420 ه.ق.
  14. السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1986.
  15. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر؛ الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
   1. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights, (TRIPS).
   2. Agreement Relating to The Creation of an African intellectual property Organization, Bangui, Central African Republic, March 2, 1977, revised on February 24, 1999.
   3. Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the creation of in African intellectual property organization, Bangui, Central African Republic, February 24, 1999.
   4. Australia patent Oct No 38 of 1990 as amended byact No. 106 of 2006.
   5. Canada patent Act as amended by c. 18 of 2005.
   6. China patent law, as Amended on August 25, 2000, inter into force: July 1, 2001.
   7. Drahos, Peter; 2002, A philosophy of intellectual property, Ashgate publishing. U.S.A.
   8. Dura-Post (Aust) Pty ltd Vdelnorth pty ltd (2009) Fcafc84.
   9. European patent convention, Adopted on October 5, 1973, inter into force: October 7, 1977, last amended on October 27, 2005.
   10. France intellectual property code as Amended by Act No. 2006-236 of 1 march 2006.
   11. Germany patent Act as Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
   12. Gervais, Daniel J; 2002, Feist global: A comparative Analysis of the originality in copyright law, journal of the copyright society of the U-S-A; No. 49.
   13. Gregory, Mandel; 2005, «Promoting Environmental Innovation with Intellectual Property Innovation: A New Basis for Patent Rewards», in: Journal of Science, Temple University.
   14. Hariani, Krishna and Hariani, Anirudh; 2010, Analyzing "Originality", in copyright law Transcending Jurisdictional Disparity.
   15. Hughest, Justin; 1988, The philosophy of intellectual property, Geo.L.S.287, No. 77.
   16. India patent Act, As Amended by Act No. 15 of April 4, 2005.
   17. Italy patent law, Royal decree No. 1127 of June 29, 1939 as last Amended by legislative Decree No 1980 of March 19, 1996. Inter into force: April 15. 1996.
   18. Japan patent law, No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005.
   19. Kou, Zonglai; Rey, Patrick; Wang, Tong; 2010, Nonobviousness and Screening.
   20. Mandel, Gregory; 2008, the non-obvious problem: how the indeterminate Nonobviousness standard produces excessive patent grant. University of California, Davis, No. 42.
   21. Mandel N Gregory; 2007, another missed opportunity: the supreme courts failure to define nonobviousness or combat hindsight bias in ksr v Teleflex, Lewis and Clark law review, USA, No. 12:2.
   22. Murashig, H.Kate; 1994, patentability standards: nonobviousness, clinical chemistry, Pennsylvania, No. 4.
   23. Palmer, Tom G; 1990, are patents and copyrights morality justified, Harvard journal of law andpublic policy, No. 13.
   24. Petherbridge, Lee; 2001, Intelligent TRIPS Implementation: A Strategy for Countries on the Cusp of Development, U. PA. J. INT’L ECON. L, No. 22.
   25. Republic of Korea patent Act, Act No. 950 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289 of December 31, 2004, inter into force: after six months from the promulgation.
   26. Republic of Korea utility model Act, Act No. 952 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289. December 31, 2004, inter into force: six months from the promulgation.
   27. Singapore patents Act, As Amended by Act No. 2 of 2007, inter into force: April 1, 2007.
   28. United Kingdom patent act 1077, as last Amended by an Act to amend the law relating to patents of July 22, 2004.
   29. United States of America patent laws, United States code, title 35 – patents as amended on August 8, 2005.
   30. Wipo, Intellectual property handbook: policy, law and use, wipo publication No. 489 (E) 2nd ed ،2004.
   31. www.gstp.ir/Ref/Po1Ref.doc.
   32. www.aplf.org.

   

CAPTCHA Image