نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن‌ها بر برخی دیگر را روا می‌شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی‌طرف و نیز برقراری تساوی در روش تصفیه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Equality of Creditors

نویسندگان [English]

 • Mohsen Isanloo 1
 • Abbas Shekari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

The principle of equality of creditors is in line with the administration of justice in our legal system. This principle makes a fair division of debtor’s assets between creditors proportionate to their debts and allows preferring some of them over others according to the nature of certain debts. The principle which is derived inductively from legal texts leads, during collective liquidation, to the choice of a neutral liquidation authority as well as establishing equality in liquidation method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principle of Equality of Creditors
 • Privileged Debt
 • Justice
 • Liquidation
 1. منابع

  1. اسکینی، ربیعا؛  حقوق تجارت ،جلد 4، سمت، 1381.
  2. _______ ؛ حقوق تجارت، جلد 2، سمت، 1385.
  3. ایزانلو، محسن؛ برابری در مقابل قانونمندرج در کتاب: حکومت قانون و جامعه مدنی، جلد1، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1385.
  4. ________ ؛ «استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی»، فصلنامه حقوق، 1387، دوره 38، شماره 1.
  5. ایزانلو، محسن؛ میرشکاری، عباس؛ نقد مفهوم و آثار طلب مشاع، فصلنامه حقوق، 1388، دوره 39، شماره 2.
  6. بولانژه، ژان؛ اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1376، شماره 36.
  7. رالز، جان؛ عدالت و انصاف و تصمیم‌گیری عقلانی، ترجمه مصطفى ملکیان، نقد و نظر، 1376، شماره­های 10 و 11.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق خانواده، گنج دانش، چاپ چهارم، 1386.
  9. _________ ؛ ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1385.
  10. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، جلد 4، دادگستر، چاپ اول، 1375.
  11. سلامی، محمد؛ «دورکین؛ بی­طرفی و ترجیحات»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، 1382، شماره­های 7 و 8.
  12. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 2، دراک، چاپ ششم، 1383.
  13. صالحی ذهابی، جمال؛ «اصل نسبی بودن رأی حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، 1389، شماره 71.
  14. صقری، محمد؛ «رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1374 و تکلیف خسارت تأدیه مطالبات بانک­ها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک یا توقف»، مجله دیدگاه‌های حقوقی، 1375، شماره 3.
  15. _______ ؛ ورشکستگی، جلد 1، انتشار، چاپ دوم، 1388.
  16. قاری‌ سیدفاطمی، سیدمحمد؛ «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر»، تحقیقات حقوقی، 1380، شماره 33-34.
  17. کاتوزیان، ناصر؛ ارث، دادگستر، چاپ اول، 1376.
  18. ________ ؛  قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، انتشار، چاپ هفتم، 1385.
  19. ________ ؛ نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379.
  20. ________ ؛ اموال و مالکیت، میزان، چاپ دهم، 1384.
  21. ________ ؛ مبانی حقوق عمومی، میزان، چاپ سوم، 1386.
  22. ________ ؛ عدالت و حقوق بشر، فصلنامه حقوق، 1386، دوره 37، شماره 3.
  23. ________ ؛ مقدمه علم حقوق، انتشار، چاپ سی و دوم، 1381.
  24. محقق داماد، سید مصطفی؛ «وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1381، شماره 183 و184.
  25. _______________ ؛ «بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی»، نامه الهیات، 1389، سال چهارم، شماره 10.
  26. مولودی، محمد؛ «قائم‌مقام خاص متعاقدین»، دانشکده حقوق، 1383، شماره 64.
  27. نایینی، میرزا محمدحسین؛  تنبیه‌الامه و تنزیه‌الامه، انتشار، 1361.
  28. ندایی، هاشم؛ «بررسی معنا و مفهوم عدالت با تأکید بر عدالت اجتماعی»، مجله مصباح، 1379، شماره 34.
  29. کلسن، هانس؛‌ «عدالت چیست؟»، مترجم حمید صبی، مجله کانون وکلا، 1354، شماره 131.
  30. ابن علامه؛ إیضاح الفوائد، جلد 2، علمیه، 1389 ه.ق.
  31. ابوالبرکات؛ شرح کبیر، جلد 3، دارالکتاب العربیه، بی­تا.
  32. بجنوردى، سیدمحمدحسین؛ القواعد الفقهیه، جلد 1 و 7، نشر هادی، 1419 ه.ق.
  33. حلی، ابن فهد؛ المهذب البارع، جلد 5، مؤسسه نشر اسلامی، 1412 ه.ق.
  34. حلی، محقق؛ شرایع الإسلام، جلد 2، استقلال، چاپ اول، 1409 ه.ق.
  35. حلی، یحیى بن سعید؛ جامع الشرایع،‌ علمی، 1405 ه.ق.
  36. روحانی محمد صادق؛ فقه الصادق (ع)، جلد 20، دارالکتاب ،چاپ سوم، 1414 ه.ق.
  37. شهید اول؛ الدروس ،جلد 3، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1414 ه.ق.
  38. شهید ثانی؛‌ شرح اللمعه، جلد 4، جامعه نجف، بی­تا.
  39. طباطبائی، سید علی؛ ریاض المسائل، جلد 9، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، بی­تا.
  40. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى‏، دارالکتاب العربی‏، چاپ دوم، 1400 ه.ق.
  41. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن‏؛ (بی‌تا)، تهذیب الاحکام، جلد 6، دار الکتب اسلامیه، چاپ چهارم، بی­تا.
  42. __________________ ‏؛ الخلاف‏، جلد‏ 3، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1407 ه.ق.
  43. __________________ ‏؛ مبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، حیدری، 1351 ه.ق.
  44. عاملی، حر‏؛ تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، جلد 13، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1409 ه.ق.
  45. کاظمی، شیخ محمدعلی؛ فوائد الاصول، جلد 3، مؤسسه نشر اسلامی، 1406 ه.ق.
  46. ابن انس، مالک‏؛ کتاب الموطاء، جلد 2، دار إحیاء التراث العربی، 1985 م.
  47. کرکی، محقق؛ رسائل الکرکی، جلد 3، خیام، 1409 ه.ق.
  48. مظفر، علامه محمد رضا؛ (1385)، اصول فقه، جلد 2، دارالفکر، چاپ چهارم، 1385 ه.ق.
  49. نجفى، محمد حسن بن باقر؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 25، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1394 ه.ق.
   1. Aghion; 1992, "The economics of bankruptcy reform", Journal of Law, Economics, & Organization, 8 (3).
   2. Baird, Douglas G. and Jackson, Thomas H; 1985, Cases, Problems and Materials on Bankruptcy, Little Brown.
   3. Douglas G. Baird and Donald S. Bernstein; 2005, Absolute Priority, Valuation Uncertainty and the Reorganization Bargain.
   4. Dr Anne-Marie Mooney Cotter; 2003, Insolvency Law, Cavendish Publishing Limited.
   5. G. McCormack; 1997, Proprietary Claims and Insolvency, Sweet & Maxwell, London.
   6. Goode; 1997, Principle of Corporate Insolvency Law, Sweet & Maxwell.
   7. Goode, Roy A; 1999, Priority Debts in the Distribution of Insolvent Estates, An Advisory Report to the Ministry of Commerce.
   8. H. Kelsen; 1962, Théorie pure du droit, 2e éd. trad. fr.
   9. C.Leguevaques; 2000, L’égalité des créanciers dans les procédures collectives: flux et reflux, Gazette du palais.
   10. Lee C. Buchheit; 1873, The Pari Passu Clause In Sovereign Debt Instruments, Commentaries On Equity Jurisprudence, Vol. I.
   11. Briscoe, Simon; 2007, Harriman's Financial Dictionary, Jane Fuller.
   12. M. Tancelin; 1967, Priorité d'un privilège sur une hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement, Les Cahiers de Droit.
   13. Michel Cordeau; 1987, "L'article 107 de la Loi sur la faillite et les droits des différents créanciers", Les Cahiers de droit, vol. 28, n° 4.
   14. Michael Hewer; 2011, Information and Priority Rules.
   15. Me André Prévost. A. Prévost; 1998, "la Loi sur la faillite et l’insolvabilité applicable à ’environnement", Développements récents en droit de l’environnement, vol. 108, Cowansville, Yvon Blais.
   16. Omran KAHIL; 2011, L’Égalite Entre Les Creanciers Dans Le Cadre De  La Saisie Attribution, Thèse, L’Université Lille 2.
   17. Paul J. Omar; 2008, "International Insolvency Law, Themes and Perspectives", Ashgate.
   18. M. Goode; 1998, Commercial Law in the Next Millennium, Sweet & Maxwell, London.
   19. Rizwaan Jameel Mokal; 2011, "Priority as Pathology: The Pari Passu Myth", Cambridge Law Journal.
   20. _________________ ; 2001, Consistency of Principle in Corporate Insolvency, England.
   21. Robert Nemedeu; 2008, Le principe d'égalité des créanciers: vers une double mutation conceptuelle, Dalloz.
   22. Rosalind mason; 2006, INSOLVENCY LAW IN Australian, Roman Tomasic.
   23. Sidgwick Henry; 1907, The methods of Ethics, macmillan.
   24. Shirley Quo; 2007, "Insolvency Law: A Comparative Analysis of the Preference Tests in the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) and Australia", Corporate Law and Accountability Research Group, Working Paper No. 9, http://www.buseco.monash.edu.au/blt/clarg/working-papers.php
   25. Silvester E. Quindry; 1934, BONDS AND BONDHOLDERS: RIGHTS AND REMEDIES, Vol. 1.
   26. Térence Wilhelm et Sébastien Thiebaut; 2003, Le principe d’égalité concerne-t-il tous les créanciers?, séminaire de droit des procédures collective.
   27. T'KINT; 2000, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Larcier.
   28. Venessa Finch; 1999, Security, insolvency and risk.
   29. ___________ ; 2009, Corporate Insolvency Law, Cambridge University Press.
   30. Villiers Charlotte; 1999, Employees as Creditors: a Challenge for Justice in Insolvency Law, Company Lawyer.
   31. Yair Listokin; 2008, "Is Secured Debt Used to Redistribute Value from Tort Claimants in Bankruptcy? An Empirical Analysis", Duke Law Journal, Vol. 57.

   

   

CAPTCHA Image