نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

چکیده

فناوری نوین سلول‌های بنیادی، ازجمله پیشرفته‌ترین فناوری‌های کنونی جهان است که چالش‌های فراوانی را فراروی سیاست‌گذاران قرار داده است. به‌رغم تلاش‌های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت‌اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه‌یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان‌یافته می‌تواند در تهیه پیش‌نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی‌سازی مؤلفه‌های مربوطه و متناسب با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش‌های موجود و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول‌های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل ‌اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول‌های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست‌گذاران در راستای قانون‌مند ساختن تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول‌های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه‌ و ضمانت‌اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی‌صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت‌های یادشده و کنترل آن‌ها تأکید نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Criminal Laws and Regulations Regarding Stem Cell Technology in the British Legal System and Iranian Law; Challenges and Solutions

نویسنده [English]

  • Ahmad Pourebrahim

Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.

چکیده [English]

New stem cell technology is one of the most advanced technologies in the present world has put a lot of challenges to policymakers. Despite many efforts in the framework of formal and informal arrangements have done, unfortunately the rules in this issue also require a serious plan and effective enforcement guarantee. In this case, modeling and reviewing comprehensive laws and the judicial process of developed countries can be effective in drafting the required country code, by that, while localizing the relevant components and cultural and moral values which are in line of the country, by expressing the existing challenges and the ways to get out of them. Accordingly, present study in a descriptive-analytical study by using library and documentary method while analyzing the concept of England laws have been applied criminal law system strategies of the above mentioned country in the field of stem cells technology and observed significant standards in the field of stem cells punishment. According to the result of the present research it has been suggested to policy makers in order to legitimize researches of stem cells technology to formulate "stem cells law" and determine banned behaviors against relevant crimes and guarantee of criminal offenses for crime offenders and also emphasis on the formation of legal entities in order to control and supervising mentioned activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stem Cell Law
  • Penal Code
  • Need for Criminality
  • Legislation

کتاب‌نامه

الف. کتب و مقالات

الف-1. فارسی

تیموری، محمد و مرضیه‌سادات آقامیرسلیم (1389)، «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از دست‌کاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 13، صص 44-51.
راسخ، محمد؛ محمدمهدی آخوندی؛ امیرحسین خداپرست؛ آرش مهذب و لیلی منفرد (1389)، سلول بنیادی: اخلاق و حقوق، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه ابن‌سینا.
رهبرپور، محمدرضا (1393)، «مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی»، مجله حقوق اسلامی، شماره 42، صص 40-55.
ساعد، محمدجعفر (1386)، حقوق کیفری و شبیه‌سازی انسانی، تهران: مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا و انتشارات حقوقی.
صفایی، حسین (1398)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین. ویرایش پنجم. تهران: سمت.
 عباسی، محمود (1382)، نقش رضایت در پژوهش‌های علوم پزشکی. چ اول، تهران: نشر حقوقی.
محمودیان، حسین؛ بیتا پاک‌نیت جهرمی؛ نازنین ستایش‌پور و پریسا نبیئی (1394)، «مروری بر ملاحظات اخلاق زیستی و حقوقی در پژوهش‌های سلول‌های بنیادی جنینی»، فصلنامه اخلاق زیستی، شماره 18، صص 20-29.
نژادسـروری، نسرین (1390)، «تحقیقات سلول‌های بنیادی جنینی و ضرورت قانون‌گذاری»، فصلنامه اخلاق پزشکی، شماره 17، صص 77-95.

الف-2. لاتین

Harris, J.M., Morgan, D., and Ford M (2004). Stem cell research and therapy. 3nd Edition. USA: Macmillan.
Young, C (2002). “A comparative look at the U.S and British approaches to stem cell research.” Albany law review, 831: 25.
Tauer, Carol, A. (2004). Embryo research: Encyclopedia of bioethics. 3rd Edition. USA: Macmillan.
Corrigan, Onagh; Liddell, Kathleen; McMillan, John & Stewart, Alison (2006). Genetics Knowledge Park: Ethical, Legal, and Social Issues in Stem Cell Research and Treatment. 2nd Edition. U.K: Cambridge.
The international society for stem cell research (ISSCR). Guideline for the clinical of nslationtra stem cell. Accessed May 12, 2016.
Brown, Jonathan (2013). “Theft, Property Rights and the Human Body”. A Scottish Perspective. Journal of Medical Law and Ethics, 43-59.
Scottish government health directorates, The Independent review group. “Appendix 4 cognate issues, in retention of organs at post-mortem.” Accessed December(2019): https://www.sehd.scot.nhs.uk/scotorgrev/ Final%20Report/ropm-01.htm

ب. سایت‌های اینترنتی

«پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی» http://www.royaninstitute.org/
«قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 8/5/1382 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» (بیست و نهم مردادماه 1382)
«قانون سقط درمانی مصوب 25/3/1384 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» (هشتم تیرماه 1384)
http://www.rooznamehrasmi.ir/detail.asp?curpage=&isparent=0&level=0&categoryID=100000&newsID=929640037951320
«قانون ایمنی زیستی مصوب 7/5/1388 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» (پنجم شهریورماه 1388)
http://www.rooznamehrasmi.ir/detail.asp?newsID=923976524862988
CAPTCHA Image