نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته‌ها و داده‌های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش‌هایی که رؤسای جمهور در رژیم‌های سیاسی مختلف (از جمله رئیس‌جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می‌کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن‌ها، وظایف و در عین حال مسئولیت‌ها و مصونیت‌هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می‌تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش‌های منصب ریاست جمهوری در نظام‌های مختلف یاری دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status and Functions of the President in Different Presidential Systems

نویسندگان [English]

 • Vali Rostami 1
 • Ahmad Ranjbar 2

2 PhD student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

In any legal study on political institutions, what has priority is to examine the role and functions of the official structures as legal phenomena in the context of social forces in political society so that, through studying the political regime as described in the constitution in the light of external variables, the political regime as actually exists could be explored. Thus before embarking on any legal  study on the status and functions of the presidency, a distinction must be recognized between institutional  factors and non-institutional ones, individual elements and  social ones that play a role in the scientific study. These variables help us illustrate existing data and findings on status and the functions the president has, officially or actually, in different political regimes (including the president of the Islamic Republic of Iran). Amongst these, factors such as how to elect the president, the official status of president, presidential powers as well as duties and immunities, in turn, may contribute to understanding the office of the presidency in different presidential regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • President
 • Presidential Regimes
 • Semi Presidential
 • Semi Parliamentary
 1. الف- فارسی

  1. داد درویش، رضا؛ (گردآوری و تدوین) کتاب آمریکا5 (ویژه نظام انتخاباتی آمریکا)، انتشارات مؤسسه ابرار معاصر ایران، 1383.
  2. پورهاشمی، سیدعباس؛ رنجبر، احمد؛ بررسی مقایسه‌ای شرایط احراز شایستگی پست ریاست جمهوری در ایران و فرانسه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات سیاسی، 1387، شماره مسلسل9421،10/21/.
  3. قاضی،ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.
  4. قاضی،ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، انتشارات یلدا، 1373.
  5. ویژه، محمد‌رضا؛ مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور در حقوق فرانسه، مجله حقوق اساسی، 1382، شماره 1.
  6. هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، 1372.
   1. Albert, Richard; 2009, The fusion of Presidetialism and Parliamentarism, the American Journal of Comparative law, vol 57.
   2. Conley, Richard. S; 2007, Presidential Republics and Divided Government: lawmaking and executive politics in the United States and France, Political Science Quarterly 122.2.
   3. Deen, Rebecca E; 2010, "The Presidency" 21st Century Political Science: A Reference Handbook, SAGE Publications, 2Apr 2011.

  ب- لاتین

  http://www.sageereference.com/21stcenturypolisci/Article_n84. html>

  1. Grossman, Joel. B & Yalof, David. A; 1998, The "Public" versus the "Private" President: Striking a Balance between Presidential Responsibilities and Immunities, Presidential Studies Quarterly, Vol. 28, No. 4.
  2. Kaminsky, Elijah Ben-Zion; 1997, On the Comparison of Presidential and Parliamentary Governments, Presidential Studies Quarterly, Vol. 27, No. 2. 
  3. Mayer,Kenneth .R; 1999, "Executive Orders and Presidential Power", The Journal of Politics, Vol. 61, No. 2.
  4. Neustadt, Richard E; 1960, Presidential Power and the Modern Presidents: the Politics of Leadership from Rosevelt to Reagan, (The Free Press1990).
  5. Prindle, David. F; 1986, Toward a Comparative Science of the Presidency: A Pre-Theory, Presidential Studies Quarterly, Vol. 16, No. 3.
  6. Prindle, David. F; 1991, Head of State and Head of Government in Comparative Perspective, Presidential Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1.
  7. Rose, Richard; 1977, The President: A Chief but Not an Executive, Presidential Studies Quarterly, Vol. 7, No. 1.
  8. Smith, Andy; 2007, Executive, Encyclopedia of Governance, Mark Bevir (editor), Sage Publications.
  9. Sunstein, Cass; 1987, Constitutionalism After the New Deal, Harvard Law Review,vol. l, 101.
  10. Symore, Malinda. L; 2005, Presidency and the Meaning of Citizenship, BYU Law Review.
  11. Tavits, Margit; 2009, Direct Presidential Elections and Turnout in Parliamentary Contests, Political Research Quarterly, Vol. 62, No. 1.

   

   

CAPTCHA Image