نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه تهران، تهران ، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه‌هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته‌شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه‌ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به‌موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می‌شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین‌المللی می‌طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده‌ است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می‌گذارد و دوم، قراردادها به‌رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Legal Status of Contractual Groups in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

 • Abbas Karimi 1
 • Mokhtar Neam 2
 • Sakineh Asadzadeh 3

1 Full Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Faculty of Private Law,, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Ph.D. Student in Private Law,, Faculty of Law, Theology and Political Sciences,, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Today, pioneering economic factors have caused interactors to advance their economic and business goals conclude contracts in different ways which are unusual with the known traditional legal rules. By including these ways are the conclusion of multiple or mutually interdependent contracts, whether they have a common purpose or a similar subject, known as the "Contractual Group". This contractual way, because of the many surrounding parties are involved in and required great contracting operations in the local and international deals, and sometimes it is possible lead to conflict of interest or termination or cancellation between those involved. It requires increasing scrutiny that have given two considerations about : First, contracts affect each other and the cancellation or termination of one affects the validity of other contracts, and second, contracts are independent of each other despite mutual contractual interdependence and have separate effects on contractual relations. The present article attempts to provide a preliminary analysis of this legal phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contractual Set
 • Contractual Chain
 • Contractual Interdependence
 • Related Contract
 • Contract Regress
 • Master Contracts
 • الف. کتب و مقالات

  الف-1. فارسی

  • اسدزاده، سکینه (1398)، بررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی، چاپ اول، تهران: امجد.
  • امین‌زاده، الهام؛ پیمان آقابابائی دهکردی (1392)، «مقایسه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی از طریق قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید»، فصلنامه تعالی حقوق، شماره 4، صص 169 - 185.
  • بهمئی، محمدعلی؛ فهیمه مرادی (1394). «طرف شرط داوری در گروه قراردادی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 52، صص 35 - 60.
  • پارساپور، محمدباقر؛ محمد والائی (1393)، «تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 44، شماره 3، صص 327 - 344.
  • پیره، مجید، زه تابیان، مصطفی .(1386)، اصول قرارداد سلف موازی، مدیریت پژوهش، توسعه و سازمان‌دهی مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار (9 مهر 1400). رجوع شود به :
  • http://www.rdis.ir/RDFiles/IslamicFin/Binder4.pdf
  • حسن‌زاده، حیدر (1396)، حقوق تجارت (شرکت‌های تجارتی)؛ کلیات شرکت‌ها و شرکت‌های سهامی عام و خاص با بررسی تحلیلی و کاربردی و رویه عملی اداره ثبت شرکت‌ها، جلد اول، چاپ اول، تهران: خرسندی.
  • شعاریان ستاری، ابراهیم (1394)، انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  • شیروی، عبدالحس؛ محمد باباپور (1390)، «حسن نیت در توافقات عمودی»، مجله حقوقی دادگستری (علمی- پژوهشی)، شماره 75، صص 9-36.

  الف-2. لاتین

  کتب و مقالات :

  • Caffagi, Fabrizio. (2011). Contractual networks, inter- firm cooperation and economic growth, Elgar online
  • Pair & Frankenstein 2011, p. 1063
  • Gomez Pomer, Fernando. (2011). Long Term Contracts: a Contractual Law and Economics Framework, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona NYU School of law.
  • Teubner, Gunther, Everson (2011). Networks as Connected Contracts, Edited with an Introduction by Hugh Collins, «Business networks consist of several independent businesses that enter into interrelated contracts, conferring on the parties many of the benefits of co-ordination achieved through vertical integration in a single firm, without creating a single integrated business such as a corporation or partnership»: Hurt Publishing. p.301.
  • Teyssié, Bernard. (1975). Les groupes de contrats, préf. J. M. MOUSSERON, t. 139, LGDJ, p. 328.
  • NÉRET. (1979). Le sous-contrat, préf. P. CATALA, t. 163, LGDJ.
  • Mazeaud, Denis. (2011). Groupes de contrats: liberté contractuelle et réalité économique, (Paris II) Recueil Dalloz, p. 566.
  • Aynes, Laurent. (1998). Groupe de Contrats: Effets de l’annulation de la vente sur le pret et le Cautionnement : Recueil Dalloz, p.32.
  • Aynès, Laurent, obs. ss. Com. 4 avr. 1995, préc.
  • Quelques aspects de L’indivisibilité en driot suisse, Revue des Contrats- Chroniques, PDC. Juillet 2019, https://www.labase-lextenso.fr/revue-des-contrats/RDCO2013-3-049
  • Macneil, Ian. (1985). Relational contract: what we do and do not know, Wisconsin law review, Hein Online,Wis. L. Rev.483. En ligne:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026304871
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the EU.
  • Kerhuel, Corentin. (2009). La nature de la responsabilité dans un groupe de contrats, En ligne:

  http://www.legavox.fr/blog/corentin-kerhuel/nature-responsabilite-dans-groupe-contrats 319.htm#.WIMJLaMh7IU.

  آراء :

  • Cass, 3st. civ, 28 nov 2001, 00-13.559 00-14.450
  • Arrêt Besse, Grands arrêts, 11e éd., t. 2, no 171-174, D. 1991.549, Assémble de pléniére, 12 juillet 1991
  • 1st civ. 8 March 1988, JCP 1988. II. 21070
  • Arrêt en date du 21 juin 1988, la première
  • Assemblée plénière, du 7 février 1986, 84-15.189
  • , 1ière, 9 octobre 1979, Lamborghini
  • 1re, 28 oct. 2010, n°09-68.014.
  • com, 1er civ., n° 951, 28.oct.2010 (09-16.913).
  • 3ème, 5 juillet 1995; Cass. Com., 15 janvier 2002 ; 3ème Civ., 26 mars 2003
  • Arrét Sedri, Com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-20.029, (l’indivisibilité des conventions [repose] sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres et non pas sur la nature spécifique de l’objet loué par rapport aux utilisations envisagées »
  • civ. 1er juillet 1997.
  • Pl. October 9, 2006.
  • 18 fevrier 1947.Jcp 7947.II.3719.
  • Serageldin, Sami.)2014) ،Les clauses ayant effet à l’échelle des groupes de contrat, Thèse pour le doctorat en droit des affaires Soutenue publiquement à l‟Université Lyon III Jean Moulin, Sous la direction de M. Nicolas Bouche, Maître de conférences habilité à diriger des recherches à l‟Université Lyon III Jean Moulin.

   

   

   

   

CAPTCHA Image