نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم ، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام­های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن­لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به‌عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان‌دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان­های وارده به وی می‌انجامد، این پرسش مطرح می‌گردد که چرا نظام حقوقی کامن­لا، از این شیوه به‌عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به‌عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می‌نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم‌ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن­لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم‌ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن­لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان‌دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن­لاست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Specific performance of a contract in common law and Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Haddadzadeh Shakiba 1
 • Ahmad Deylami, 2
 • Hedayatollah Soltaninezhad, 3

1 Ph.D. student of private law, Qom University, Qom.Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

One of the most popular and routine remedy relating to the contractual infringements is specific performance. Application of this remedy, however, as primary or secondary, is different in many legal systems. For example, however, the application of this remedy in the common law system is secondary and exceptional, in Islamic and Iran legal system is primary and main. Inasmuch as the difference of these two enormous systems, as each procedure has a different effect on including the claimant interests, makes a challenge for this paper investigate the philosophy of the difference. To answering of this question, the paper could understand that the most important philosophy of the common law in its procedure is the paradox of specific performance with loss mitigation principle, however, the most important philosophy of Islamic and Iranian procedure is the principle of prohibition of the claimant to leave the contract pledges just cause of other party faults in acting according to the contract provisions. In last, this paper, through its way to expedite the difference between these two systems, concluded that as contracts often include two different interest of performance and subsequent losses ,and since the common law procedure just recovers the second one, the Islamic and Iranian model is much better and developed than the common law counterpart.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contractual benefit
 • Contractual Remedies
 • specific performance
 • Contractual damages
 • Premier contractual remedies
 •  

   

  کتاب‌نامه

  الف. کتب و مقالات

  الف-1. فارسی

  - قرآن کریم.

  - انصاری، مرتضی (1411 ق)، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، جلد 2، چاپ اول، قم: دارالذخائر.

  - بجنوردی، سیدمحمد (1401 ق)، قواعد فقهیه، جلد 2، چاپ سوم، قم: مؤسسه عروج.

  - بهجت، محمدتقی (1426 ق)، جامع المسائل، جلد 3، چاپ دوم، قم: دفتر معظم‌له.

  - حلی، علامه حسن بن یوسف (1320 ق)، تحریر الاحکام المشرقیه علی مذهب الامامیه، جلد 4، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.

  - حلی، مقداد (1404 ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، جلد 4، چاپ اول، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

  - حلی، یحیی بن سعید (1394 ق)، نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، چاپ اول، قم: منشورات رضی.

  - صادقی نشاط، امیر (1388)، «حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 4، ص 297- 314.

  - طوسی، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد 2، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه.

  - عاملی، سیدجواد (بی‌تا)، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، جلد 10، چاپ اول، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

  - قانون مدنی.

  - کلینی، محمد (1407 ق)، کافی، جلد 5، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  - محقق داماد، سیدمصطفی (1406 ق)، قواعد فقه، جلد 1، چاپ دوازدهم، تهران: نشر علوم اسلامی.

  الف-2. لاتین

  - Beatson. J, Burrows.A (2016). Cartwright Anson,s law of contract, thirty Editian, England: Oxford Press.

  - Cambridge Dictionary

   - Charman, Mary (2008). Contract law, fourth Edition, England: Willan Pub.

  - Clark Hare, J.I (2003). The law of contracts first print, Newgersy: Lawbook Pub.

  - Fuller, LL, perdue, H (1936). “The Reliance interest in contract damages”, Yale law journal, 1.

  - Macdonalds, Ekizabeth, Atkins, Ruth (2010). Koffman and Macdonald,s law of contract, Eight edition, England: Oxford Press.

  - Mckendrick, Ewan (2000). Contract law, fourth Edition, Newyork: Palgrave.

  - Mulcahy, Linda, college, Birkbeck (2008). Contract law in perspective, fifth print, London: 207 tledge-cavendish.

  - O,sull, Van, Janet, Hilliard, Jonathen (2014). The law of contract, seuenth print, England: Oxford Press.

  - S. Davis, panl (2018). JC Smith,s the law of contract, second Edition,  England: Oxford Press.

  - Stone, Richard (2013). The modern law of contract, Tenth edition, London: Routtedge.

  - Treitel, sir Guenter (2003). The law of contract, Eleven Edition, London: sweet & Maxwell.

  - Webb, Charlie (2006). “Performance and compensation”, Oxford journal of legal studies, NO. 1, oxford press.

   

  ترجمه منابع فارسی به انگلیسی

   

  • Quran
  • Iran Civil Law
  • Ansari, Morteza, (1990). Almakaseb Almoharame & Albey & Alkhiyarat, volume 2, first edition, Qom: Darolkhazaer pub.
  • Bojnoordi, Seyed Mohammad (1980). Ghavaed Feqhieh, volume 2, third edition, Qom: Orooj pub.
  • Bahjat, Mohammad Taghi (2005). Jame Almasael, volume 3, second edition, Qom: Bahjat bureau pub.
  • Helli, Hassan ibn Yousef(1902). Tahrir al- Ahkam Almashreghieh Ala Almazhab Alemamieh, volume 4, first edition, Qom: Imam Sadegh pub.
  • Helli, Meghdad (1983). Altanghih Alraye Lelmokhtasar Alsharaye, volume 4, first edition, Qom: Ayatollah Marashi Library.
  • Helli, Yahya ibn Saieed (1974). Nozaat Alnazer Feljam Bayn Alashbah & Alnazaer, vol. 4, first edition, Qom: Manshoorat Razi.
  • Sadeghi Neshat, Amir (2009). Contract Termination Right Beside of Obligation to Execute in Iran, Tehran Law University Quarterly, course 39, No. 4, page 297-314.
  • Toosi, Mohammad ibn Hassan (1967). Almabsoot Felfeqh Alemamiyeh, volume 2, third edition, Tehran: Almaktab Almortazavieh pub.
  • Ameli, Seyed Javad, Meftah Alkerameh Felsharh Alghavaed Alalame, volume 10, first edition, Beiroot: Dar Al-Ehya Al-Toras Al-Arabieh.
  • Koleyni, Mohammad (1986). Al-Kafi, volume 5, fourth edition, Tehran: Dar Al-Ketab Al-Islamiyieh.
  • Mohaghegh Damad, Seyed Mostafa (1985). Ghavaed Feqh, volume 1, twelfth edition, Tehran: Oloom Islami pub

  ب. وب‌سایت‌های اینترنتی

  https://www.law.cornell.edu//01/09/2020//

  http.lexology.com/breach of contract in Canada//01/09/2020// http://www.australiancontractlaw.com//01/09/2020//

  01/09/2022///https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com

CAPTCHA Image