نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استانداردهای حقوق بشری بر ضمانت اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت می‌باشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت ملتزم می‌باشند، در صورت تعارض میان ایفای این تعهدات و اِعمال حقوق بشر بنیادین افراد بر طبق حقوق اتحادیه اروپا، از اجرای بخشی از قطعنامه مذکور معاف می‌باشند. تأکید ماده 103 منشور ملل متحد بر جایگاه منشور، به عنوان قواعد برتر جامعه بین­المللی، نباید ما را از توجه به اهمیت سایر قواعد حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بشری غافل سازد. بنابراین در صورت وجود تعارض میان قطعنامه‌های شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر بر طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نه اتحادیه اروپا و نه دولت‌های عضو آن مجاز به اجرای قطعنامه‌هایی که منجر به نقض حقوق بنیادین که در نظام حقوقی مستقل اروپا تضمین شده است، نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cadence of the Doctrine of the Unlimited Powers of the Security Council in the Light of the Ascent of the European Court of the Justice

نویسندگان [English]

 • Seyed Ghasem Zamani 1
 • Hoorieh Hosseini Akbarnezhad 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University

2 Graduated from Allameh Tabatabai University with a PhD in International Law

چکیده [English]

The United Nations Security Council is the most powerful institutional body ever established at the global level. In today’s international law, there can be little doubt that the international community as a whole attaches special importance and effects to peremptory norms of general international law (jus cogens) and endows them with high status. The interaction between those high-ranking norms and the powers of the Security Council is therefore among the most central issues of international law.
Respect to fundamental Human Rights is jus cogens. The Security Council can never be entitled to infringe upon human rights embodied in universal human rights instruments.
Kadi decision has given preference to human rights standards over United Nations Security Council (UNSC) sanctions stemming from the Resolution 1267 (1999) sanctions regime. This study subsequently illuminates how the respective human rights limits to the Security Council’s enforcement powers could be enforced by judicial review

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security Council
 • Human Rights
 • European Court of Justice
 • European Court of Human Rights
 • Conflict of Obligations
 • Jus Cogens
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. ارکلش ویلی، الکساندر؛ تأثیر قواعد آمره حقوق بین‌الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه­های شورای امنیت، ترجمه سید قاسم زمانی، مجله پژوهش­های حقوقی،1384، شماره 7.
  2. امین زاده، الهام؛ غلامی، وحیده؛ «تحدید اعمال تحریم­های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر»، فصلنامه روابط خارجی، 1392، سال پنجم، شماره 3.
  3. زمانی، سید قاسم؛ «جایگاه قواعد آمره در منابع حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، 1377،‌ شماره 22.
  4. زمانی، سید قاسم؛ زنگنه شهرکی، جعفر؛«تحریم­هایبین‌المللیناقضحقوقبشر: ازچالشمشروعیتحقوقی تامسئولیتبین‌المللی»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۲، شماره67.
  5. شایگان، فریده؛ «تحریم­های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه»،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1390، دوره 41، شماره 4.
  6. ممتاز، جمشید؛ «انطباق تحریم­های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1387، شماره 4.
   1. Barral, Virginie; 2012, "Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm", European Journal of International Law, Vol. 23 No. 2.
   2. de Búrca, Gráinne; 2010, "The ECJ and the International Legal Order after Kadi", Harvard International Law JournalT, Vol. 51.
   3. de Wet, Erika; 2013, "From Kadi to Nada: Judicial Techniques Favouring Human Rights over United Nations Security Council Sanctions", Chinese Journal of International Law, Vol. 12.
   4. ___________ ; 2004, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hague, Hart Publishing.
   5. ___________ ; 2004, "The Prohibition of Turture as an International Norms of jus cogense and its Implications for National and Customary Law", European Journal of International Law, Vol. 15, No. 1.
   6. Fassbender, Bardo; 2009, The United Nations Charter as Constitution of International Community, Hague, Martinus Nijhoff Publishers.
   7. Flynn, E.J; 2005, "Counter-Terrorism and Human Rights: The View from the United Nations", European Human Rights Law Review, Vol. 1.
   8. Gardbaum, Stephen; 2008, "Human Rights as International Constitutional Rights", The European Journal of International Law, Vol. 19, No. 4.
   9. Gowlland-Debbas, Vera; 1997, Judicial Insights into Fundamental Values and Interests of the International Community, in Alexander S Muller et al (eds), The International Court of Justice. Its Future Role after Fifty Years ,The Hague, Martinus Nijhoff.
   10. Griller, Stefan; 2008, "International Law", Human Rights and the European Community’s Autonomous Legal Order: Notes on the European Court of Justice Decision in Kadi, European Constitutional Law Review, Vol. 4.
   11. Kokott, Juliane and Christoph Sobotta; 2012, "The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?", The European Journal of International Law, Vol. 23 No. 4.
   12. Orakhelashvili, Alexander; 2005, "The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions", The European Journal of International Law, Vol. 16, No. 1.
   13. Petersmann, E.-U; "Constitutionalism and the Regulation of International Markets: How to Define the “Development Objectives” of the World Trading System?", EUI Working Paper Law No 2007/23 (2007b) http://cadmus.iue.it/dspace/ bitstream/1814/7045/1/LAW-2007-23.pdf
   14. _____________ ; 2000, "From “Negative” to “Positive” Integration in the WTO: Time for “Mainstreaming Human Rights” into WTO Law?", Common Market Law Review,Vol. 37.
   15. Ragazzi, M; 1997, The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford, Oxford University Press.
   16. Rowe, Peter; 2010, "United Nations Peacekeepers and Human Rights Violations: the Role of Military Discipline", Harvard International Law Journal Online, Vol. 51.
   17. Schweigman, David; 2001, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Hague, Kluwer Law International.
   18. Weiler , Paulus; 1997, "The Structure of Change in International Law or Is There a Hierarchy of Norms in International Law?", The European Journal of International Law, Vol. 8.
   19. ECHR, Al-Jedda/United Kingdom App. No. 27021/08, judgment of 7 July 2011, ECHR 2011.
   20. ECHR, Behrami and Behrami v. France; Saramati v. France, Germany and Norway, App. Nos. 71412/01 & 78166/01, decision of 2 May 2007.
   21. ECHR, Bosphorus Hava Yollari Turzim ve. Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Case 45036/98, judgment of 30 June 2005.
   22. ECHR, Loizidou v. Turkey (preliminary objections), Case 15318/89.
   23. ECJ, Yassin Abdullah Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European Commmunities [2005] ECR II-3649 (21 September 2005).
   24. Kadi (Kadi case). AG Poiares Maduro, 23 Jan. 2008, Case C-415/05 P, Al Barakaat International Foundation.

  ب- لاتین

  ج- قضایا و آراء

   

   

   

CAPTCHA Image