نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله تلاش می کند با مروری بر محتوای اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، مهم ترین دغدغه های اخلاقی و حقوقی موجود پیرامون مطالعه و مداخله درباره ژنوم انسانی را تبیین نماید. چارچوب های پیش بینی شده در اعلامیه برای مطالعات و مداخلات ژنتیکی از دیگر موضوعات مقاله است. مقاله به ویژه به موضوعاتی چون: رابطه حقوقی فرد با داده های ژنتیکی خود، جایگاه اصل رضایت در مطالعات و مداخلات ژنتیکی،اصل محرمانه بودن اطلاعات ژنتیکی و حق افراد بر آگاهی به داده های ژنتیکی خود می پردازد. ارائه فهرستی از اصول راهنما و مرجع در این حوزه، بخش دیگری از مقاله را تشکیل می دهد. مقاله ضمن ارائه راهکارهایی کلان برای تدوین رویکردهای اسلامی در موضوعات مورد بحث، به طرح دیدگاه های اسلامی پرداخته و رویکرد کلی اعلامیه را با اصول اندیشه های اسلامی سازگار دانسته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

INTERNATIONAL DECLARATION ON HUMAN GENETIC DATA: CONCERNS, APPROACHES, AND ITS COMPATIBILITIES WITH ISLAMIC PERSPECTIVES

نویسنده [English]

  • Rahim Nobahar

Faculty member of Shahid Beheshti University Law Department

چکیده [English]

This article reviews the content of the International Declaration on human Genetic Data and explains the most important moral and legal concerns arising from genetic research and interference. The article also analyzes the declared framework in the Declaration for genetic information and interference and deals with principles such as consent, non-discrimination, confidentiality and privacy, as general guiding principles in the field of human genetic data. The author offers some general solutions for formulating Islamic doctrines in the field of human genetic data and considers the general approach of the Declaration as compatible with Islamic thought

کلیدواژه‌ها [English]

  • INTERNATIONAL DECLARATION ON HUMAN GENETIC DATA
  • THE PRINCIPLE OF CONSENT
  • THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION
  • GENETIC LABELING
  • THE PRINCIPLE OF CONFIDENTIALITY AND THE PRINCIPLE OF PRIVACY
منابع
1-      القرآن الکریم
 
الف- فارسی
2-      برانکو، فیلیپ، «آیا  تحقیقات ژنتیک آزادی های مدنی ما را تهدید می کند؟»، خبرنامه حقوق فناوری، دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری، شماره 7، آذر 1382.
3-      توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ( تقریرات درس آیت الله خوئی)، ج2، قم،‌انصاریان، 1373 ش.
4-      دوناگن، آلن، « فلسفه اخلاق انگلیسی-آمریکایی قرن بیستم»، ترجمه قاسم فنایی؛ بکر،‌لارنس سی،‌« تاریخ فلسفه اخلاق غرب»،‌ترجمه گروهی از مترجمان، موسسه آ موزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1378.
5-      رابینسون،‌ماری، « چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است؟»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، 1380، ش33-34.
6-      قاری سید فاطمی، سید محمد،« بیو تکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق»، فصلنامه باروری و ناباروری،‌ژاییز 1381، شماره 12.
7-      .........،‌« نظریات اخلاقی در آیینه حقوق»،‌نامه مفید، بهار1381، شماره 29.
8-      گورویچ،‌ژرژ،‌اخلاق نظری و علم آداب،‌ترجمه حسن حبیبی، تهران، انتشارات قلم، چاپ اول،‌1358.
9-      مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1379.
10-  مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، اعلامیه هزاره، تهران،‌چاپ دوم، 1383.
11-  مصباح یزدی، محمد تقی،‌نظریه حقوق اسلامی، قم ،‌موسسه آمخوزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380.
12-  نوبهار، رحیم، « دین و کرامت انسانی»، مجموعه مقالات همایش بین المللی مبانی نظری  حقوق بشر، قم، دانمشگاه مفید، 1383.
13-  نوذری، حسینعلی، بازخوانی هابرماس، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1381.
14-  وارنوک، ج. فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه و تعلیق: صادق ا . لاریجانی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1362.
ب- عربی
15-  الآمدی، عبدالواحد بن محمد، الغرر و الدرر، ج3، تهران،‌1346.
16-  ابن اخوه، محمد بن محمد بن احمد القرشی، معالم القربه فی احکام الحسبه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ( افست از چاپ مصر) الطبع الاول، 1408ق.
17-  ابویعلی، محمد بی الحسین الفرائ،‌الحکام السلطانیه، قم ، مکتب الاعلام الاسلامی، ( افست از چاپ مصر)، الطبعه الثانیه، 1406 ق.
18-  الانصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ج 2، الطبعه الرابعه، 1423ق.
19-  الشاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، ج4، بیروت، داراکتب العلمیه، طبعه الثانیه، 1424 ق.
20-  الطباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج18 و 4، بیروت، موسسه الاعلمی، الطبعه الثانیه، 1390 ق
21-  الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3 و 5 بیروت، دارالمعرفه،‌الطبعه الثانیه، 1408 ق.
22-  القرطبی، محمد بن احمد، الجامعه لاحکام القرآن، ج16، بیروت،‌دارلکتب العلمیه، 1420ق.
23-  الماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الاحکامی السلطانیه و الولایات الدینیه، مکتب الاعلام الاسلامی(افست چاپ مصر)،‌الطبعه الثانیه، 1406ق.
ج- انگلیسی
24-  Annas, Georg G., "Standard of care, The law of American khioethics" Oxford University press, 1993. .
25-  Brian Neill, "Privacy: A Challenge for the next century", Has been published in: protecting privacy, Edited by: Basil S. Markesinis, Clarendon press Oxford,1999.
26-  Delmas. Marty, Mirelle, "Global Law: A Triple Challenge" ,Traslated By-Namio Norberg, Transnational Publishers, Inc,2003.
27-  Dyson, Antonym; "Genetic Engineering in the Theology and the Theological Ethics".Has been published In: "Ethics and Biothecnology" edited by: Anthony Dyson and John Hams, Routledg press, 1994.
28-  Gracia, Diego, "The Ownership of The Human Body: Some Historical Remarks"; Has been published in: Ownership of Human Body, Edited by: Henk A. NI. J. ten Have and Jos V. M. Welie, Kluwer, 1998, Netherland.
29-  Jonsen, Albert," The Birth of Bioethics", Oxford University Press, 1998.
30-  Kant, Immanuel, The Metaphysics of Morals, Edited by: Mary Gregor, Cambridge University Press, 1999.
31-  Moor. James, "Using genetic information while protecting the privacy of soul". Has been published in: Ethics and Information Technology, Kluwer, 2000, Netherland.
32-  32 Passcrin, D'Entre'ves and Vogel, Ursula; "Public and Private", Routledge, 2000, USA and Canada
33-   UNESCO, Intrernational Declaration On Human Genetic Data, 16 October 2003.
34-  Universal Declaration on The Duman Genome And Human Rights, 1-1' November 1997
35-  در تدوین این مقاله همچنین از اطلاعات موجود در سایت های زیر استفاده شده است:
http //WWW hgC .90V IA Human Cienetics Commission website
http// W W .nih.gov The National Institutes of I Icalth Website (us)
CAPTCHA Image