نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری

چکیده

قوانین در صورتی می توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه قانون گذاری کشورها ادامه دهند که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آنها با فطرت انسان و ارزش های مقبول جامعه است. پیشرفت های ژنتیکی در سال های اخیر و تاثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوق دانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازند.
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382در ایران اولین گام در جهت حل مشکل کسانی است که توان باروری طبیعی نداشته و راه حل فرزنددار شدن را پرورش جنین حاصل از تلقیح خارج ازرحم زوج های قانونی و شرعی در رحم خود می دانند. در عین حال قانون مذکور نتوانسته است ابعاد و آثار رویداد حقوقی مذکور را تبیین نماید و به ابهام ها افزوده است. تبیین مبانی فقهی این قانون و برطرف نمودن ابهام ها، با بررسی برخی از آرای محاکم، حاصل این تحقیق است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE IRANIAN LAW OF "HOW TO GRANT EMBRYO TO INFERTILE SPOUSES": A VIEW FROM ISLAMIC LAW

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam

Assistant Professor, Ministry of Science, Research and Technology

چکیده [English]

A law can remain in force for a considerable period of time if it, besides having roots in social realities, is based on cultural and religious principles of the society. Employing the new scientific discoveries for the resolution of legal problems should accord with human nature and socially accepted values. Genetic discoveries in recent years and their effects on human life have stimulated lawyers and Islamic jurists to examine these discoveries and look for the relevant legal solutions.
The Iranian Law of "How to Grant Embryo to Infertile Spouses", 2002, was the first legal step in Iran to resolve the problem of infertile spouses through nurturing the embryo inseminated outside the womb. Nevertheless this law has failed to deal with the various aspects and legal consequences of the issue.
This paper examines the juristic basis of the above Act under Islamic law and aims to obliterate the ambiguities existing in the Law by referring to the relevant judicial decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INFERTILITY
  • ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
  • DONATION OF EMBRYO
  • SURROGACY
  • IN VITRO FERTILIZATION
منابع:
1-      افلاطونیان، عباس و حبیب زاده، ویکتوریا، روش های نوین در مان نازایی،‌تهران،‌موسسه انتشارات تیمورزاده، 1380.
2-      الحرالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دارالحیائ التراث العربی، بی تا.
3-      حرم پناهی، محسن، « تلفیق مصنوعی»،‌فقه اهل بیت (,)، سال سوم، شماره3، 1376.
4-      خامنه ای ،‌سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، (ترجمه فارسی)، تهران، انتشارات بین المللی هدی، چاپ پنجم، 1382.
5-      خمینی، سید روح الله ،‌تحریر الوسیله، ج 2، قم،‌انتشارات دارالعلم، بی تا.
6-      ............، استفتائات، قمگف دفتر انتشارات اسلامی، 1378.
7-      الخویی، سید ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، قم،‌بی نا، بی تا،‌
8-      روزنامه ایران، 25 فروردین1383.
9-      روزنامه رسمی، شماره11502، 16761.
10-  سبحانی،‌جعفر، « استفتائات و نظریات»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره های 3و 2 ،1371
11-  سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج1، 1379.
12-  صافی گلپایگانی، لطف الله؛ « استفتائات و نظریات»، فصلنامهرهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره هتی 2و3،1371.
13-  صافی گلپایگانی، لطف الله؛ جامعه الاحکام، قم:‌دفتر نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی، 1382.
14-  صانعی،‌یوسف؛ مجمع المسائل، قم ، انتشارات میثم تمار، 1376.
15-  صفایی، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی؛‌ اشخاص و مجحورین، تهران، انتشارات سمت، 1377.
16-  صفایی،‌سید حسین و امامی، سید اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده،‌تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1381.
17-  طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن؛ کتاب الخلاف(ج5)، قم،‌موسسه نشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، 1420 ه ق
18-  فاضل لنکرانی، محمد؛ جامع المسائل(ج1)، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ11،‌بی تا.
19-  فاضل لنکرانی، محمد؛ جامع المسائل(ج2)، قم، امیرالعلم، چاپ دهم ،1380
20-  القائنی محمد؛ المبسوط فی فقه المعاصره« المسائل الطیبه»، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار،‌الطبعه الاولی، 1424،ق.
21-  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
22-  کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، ج1، تهران، بهمن شهر،‌1368.
23-  کی- چانگ- ربار-سولز-ناباروری: ارزیابی و درمان‌، ترجمه محمد علی کریم زاده و همکاران،‌یزد، موسسه انتشارات یزد، 1375.
24-  گلپایگانی، سید محمد رضا،  مجمع المسائل،‌جلد2، قم،‌موسسه دارالقرآن الکریم،‌بی تا.
25-  مؤمن، محمد، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم، موسسه النشر الاسلامی،‌1415 ق.
26-  محقق داماد، سید مصطفی،‌حقوق خانواده،‌تهران،‌نشر علوم اسلامی، 1365.
27-  مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره6، سال سوم، تهران، نشر دادگستر،‌1383.
28-  مکارم شیرازی،‌ناصر،‌استفتائات جدید، ج 1و 2،‌قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، 1381.
29-  موسوی بجنوردی،‌سید محمد، « استفتائات و نظریات»، مجله رهنمون، موسسه عالی شهید مطهری،‌شماره های 2و3، 1371.
30-  نجفی،‌محمد حسن،‌جواهر الکلام، ج 32 و ج41،‌تهران، کتابفروشی اسلامیه،‌چاپ دوم،‌1366.
31-  نجفی،‌محمد حسن، جواهر الکلام، ج32 و ج41، تهران، کتابفروشی اسلامیه،‌چاپ دوم، 1366.
32-  یزدی،‌محمد، « باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن»، فقه اهل بیت(,)، سال دوم، شماره های 5و 6، 1375.
33-   
 
CAPTCHA Image