نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AN INTRODUCTION TO THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUMAN RIGHTS

نویسنده [English]

  • Hossein Sharifi Tarazkoohi

چکیده [English]

The idea that human beings possess fundamental rights to be respected and observed by all is in fact a human-intuitive response to oppressive acts experienced by man rather than a product of theorizing. It must, however, be borne in mind that advocating fundamental rights without supporting arguments is quite vulnerable in the face of denial and abuse by those in power. Therefore, understanding the nature of human tights helps clarifying the specific rights, the extent of available protection, the nature of derogations and exceptions or priority and hierarchy among the rights. Why and on what basis some rights must be respected as due obligations beyond political and ideological differences and notwithstanding the legislative will nor the power of the ruling majority? Different answers are, and may be, given to this question. This article tries to find the roots of faith in fundamental human rights in the very dignity of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HUMAN RIGHTS
  • HUMAN DIGNITY
  • NATURAL LAW
  • FUNDAMENTAL RIGHTS
  • JUSTICE AD MORALITY
منابع:
الف)فارسی
1-      آکهارست،مایکل، کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه مهراب داراب پور،‌تهران، جهان معاصر، 1372.
2-      ارسنجانی، حسن،‌حاکمیت دولت ها، تهران،‌جیبی،‌1342.
3-      اسلامی ندوشن،‌محمد علی، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم،‌یزد،‌آرمان،‌1372.
4-      برول،‌برول،‌جامعه شناسی حقوق ،‌ترجمه ابوالفضل قاضی،‌تهران،‌دانشگاه تهران، 1352.
5-      بلوم،‌ویلیام تی.، تظریه های نظام سیاسی( کلاسیک های اندیشه سیاسی و تحلیل سیاسی نوین)، ترجمه احمد تدین، جلد دوم،‌تهران، آران، 1373.
6-      جمالی،‌حسین، خرد و نظم سیاسی در فلسفه سیاسی کانت، پایان ننامه دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس،‌1380.
7-      جونز،‌و.ت،‌خداوندان اندیشه سیاسی،‌ترجمه علی رامین،‌تهران، امیرکبیر، 1362.
8-      رحیمی،‌مصطفی،‌«بخشی از حکم یک دادگاه بین المللی،‌کشتار عام،‌تهران، آگاه، 1375.
9-      سروش،‌عبدالکریم، فربه تر از ایدئولوژی، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1375.
10-  شاو، ملکم،‌حقوق بین الملل عمومی،‌ترجمه محمد حسین وقار،‌تهران،‌اطلاعات،‌1372.
11-  شریفی تراز کوهی،‌حسین، حقوق بشر: نظریه ها و رویه ها(ترجمه و تالیف)،‌تهران،‌دانشگاه تهران، 1381.
12-  صور اسرافیل، محمود،‌حقوق بین الملل عمومی(‌جزوه درسی)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 70-71.
13-  عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب(‌عصر جدید و سده نوزدهم)،‌تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377.
14-  ...............، «مسئولیت دولت و زمامداران عراق»، بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، جلد دوم،‌تهران، دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، 1361.
15-  عامری،‌جواد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،‌1362.
16-  عنایت،‌حمید، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب: از هراکلیت تا هابز، تهران،‌ دانشگاه تهران،‌1356.
17-  فرانسوا،‌پان،‌«درباره تحول منابع حقوق بین الملل»،‌ترجمه سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی،‌شماره8،‌1369.
18-  قاضی، ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی،‌تهران، نشر دادگستر، 1375.
19-  کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه: از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر،‌تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و سروش،‌1372.
20-  کاتوزیان،‌ناصر، « حقوق رسوب تاریخی اخلاق»، مجله ایران فردا، سال دوم،‌شماره10، 1373.
21-  کاسسه، آنتونیو، نقش زور در روابط بین الملل،‌ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران،‌آگاه، 1375، ص233،‌کاسیرر،‌ارنست، روسو،‌کانت،‌گوته، ترجمه حسن شمس آوری و کاظم فیروزمند، تهران، نشر مرکز،‌1378.
22-  لانیز،‌دیوید،‌« قضاوت های اخلاقی و قوانین»، ترجمه مصطفی محقق داماد، مجله تحقیقات حقوقی،‌شماره 9، 1370.
23-  لوی،‌ورنر، « تعامل میام حقوق و سیاست بین الملل»، ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین المللی،‌مجله پژوهش های حقوقی،‌سال اول،‌شماره1، 1381.
24-  مسائلی،‌محمود،‌« مفهوم قواعد عامره در حقوق بین الملل معاصر»،‌فصلنامه سیاست  خارجی، سال پنجم،‌1370.
25-  مهرپور،‌حسین، « اسلام و حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال دهم، شماره1، 1375.
26-  نقیب زاده،‌احمد، « برداشت های جدید از مفهوم روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال پنجم، شماره 3، پاییز 1370.
 
ب) انگلیسی:
1-    Anna-Leana Svensson-McCarthy, The international Law of Boman Rights andStates Exception, London, Martins Nijhoff Publishers, 1998.
2-    Berierly, James, The Law of Nations, Oxford, Clarendon Press, 1963.
3-     Dailenko, G. M., "International Jus Cogens: Issues of Law Macking", European " journal of international Law, Vol.2, 1991.
4-    Donnelly, Jack, "Ethics and International human Rights", ww w‘,.du.edu/human rights/working papers/index, No.1, 15 December 1999.
5-    ………., International Human Rights, London. Westview Press. ,
6-    ………,"Liberalism and International Human Rights", www.du.edu/jdonnell/libelleralism.pdf.
7-     ………..,Universal Human Rights in Theory and Practice, London, Cornell University Press, 1991.
8-     Evans, Tony, "Democratization and Human Rights", in Transformation of Democracy, Antony McGrcw (cd), Cambridge, Polity Press. 1999. _
9-    Freeman, Michael, "The Philosophical Foundations of Human Rights". Human Rights Quarterly, 16, 1994. _
10-            Gibney, Mark and Frankowski, Stanislaw, Judical Protection of Iluman Rights: Myth or Reality? London: Praeger, 1999
11-             Held, David, "The Changing of Political Community", in: Global Democracy, Barry Holden (cd), London: Routledge, 2000.
12-            Minow, Martha, "Rights and Cultural Difference", in: Identities, Politics and Rights, Austin Sarat and Thomas R. Kearns (eds.), Michigan: University of Michigan, 1998.
13-            Mosler, H., "The International Society as a Legal Community", Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, (R.D.C), Vol.140, 1974
14-            Nariman, Fali S., "The Universality of Human Rights". The Review of International Commission of Jurists, 50(1993). –
15-             Ragazzl, Maurizio, The Concept of International Obligations ERGA OMNES, Oxford 16 Clarendon press, 1997,
16-             Schachter, Oscar, "International Law in Theory and Practice". R.D•C., Vol.178, 1985
17-            Shestack, Jerome j,, "The philosophical Foundations of Human Rights", in: Human is:.r.isns: Concept and Standards, Janusz Symonides (ed.), England, UNESCO,in2000.
18-            Teson,. Fernando R , Humanitarian International Intel-vent on. q Lah 19..7d 4°1114, New York, Transnational Publishers, Inc., 1997
19-             Toop, Stephen J., "Emerging Patterns of Governance and International Law", in: The Role ." International PON., Michael Byers (ed), Oxford: Oxford University Press, 1
CAPTCHA Image