نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری وادلة مسؤولیت مدنی وحوزة شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه­های کار، شخصیت،‌پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال ـ مالکیت و یا حق انتفاع و ادلة مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و ‌قاعده لاضرر قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil Liability Resulting from Harm to Intellectual Property

نویسندگان [English]

  • Mohammad Issaei Tafreshi 1
  • Mahmoud Hekmatnia 2

2 PhD Student in Private Law, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Civil liability resulting from harm to intellectual property depends on three important factors: theoretical foundation of intellectual property, the nature of intellectual property and Islamic legal bases of civil liability.
This essay discusses labour, personality, reward and utility theories as foundation of intellectual property. Then the nature of intellectual property is discussed under the title of ownership-property and usufruct. Finally, Islamic legal bases such as the principle of prevention of deliberate   destruction of other’s  property(Qaedeh talaf)  and the  principle of no harm (Qaedeh la zarar) are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • Civil liability
  • Labour theory
  • Personality theory
  • Reward theory
  • Utilitarian theory
  • Islamic legal bases of civil liability
منابع‏
1_ آر بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسین مرتضوی، تهران، آشیان، 1379.
2_ بجنوردی، سید حسن، القواعدالفقهیه، قم، نشرالهادی، چاپ اول, 1377.
3_ توحیدی، محمدعلی، مصباح‌الفقاهه (تقریرات درس آیة الله سید ابوالقاسم خوئی)، قم، انتشارات وجدانی، چاپ اول, 1368.
4_ حسینی حائری، سیدکاظم، فقه‏العقود، قم، مجمع‌الفکر الاسلامی، چاپ دوم, 1423ق.
5_ حسینی‏ روحانی، سید محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالکتاب، چاپ چهارم, 1414ق.
6_ خمینی، سید مصطفی، البیع، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول, 1418ق.
7_ خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الاجاره، قم، لطفی، 1365 .
8_ سنهوری، احمد عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‏تا.
9_ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی شرح‏العروه الوثقی، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, 1391.
10_ صفائی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشریه ‏دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1350.
11_ صناعی, محمود, آزادی فرد وقدرت دولت:بحث درعقاید سیاسی واجتماعی هابز, لاک و استوارت میل با ترجمه گزیده ای ازنوشته­های آنان, تهران, شهرکتاب, هرمس, 1379.
12_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه نشر الاسلامی، چاپ اول,1420ق.  
13_ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة: داریوش آشوری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1375, ج5.
14_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران، 1374.
15_ لایقی، غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران، خانه کتاب، 1381.
16_ نجفی خوانساری، موسی، منیةالطالب (تقریر ابحاث النائینی) مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول, 1418ق.
17_ هابز، توماس، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی،1380.
18_ هگل، گئورگ ویلهلم فردریش،‌ عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ایرانی طلب،‌ ‌‌تهران، انتشارات پروین ، چاپ اول, ‌1378.
19_ وینسنت، آندرو، نظریه‏های دولت، ترجمة: حسین بشیریه، تهران،1376.
20_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, 2002 www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
21_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, 2001.
22_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal  philosophy series, Dartmouth, 1996.
23_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002.
24_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo, L.J, 1988.
25_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, 1793, Vol 21.
26_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume 15. no 2, Spring 2001.
27_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/1600 book.
28_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects,  Harward Journal of Law and Public Policy.
29_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, 1976-1998.v.8
CAPTCHA Image