نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام می‌دهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود می‌داند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و همین طور حجم وسیع اعمال خطرآفرینی که نهادها و صنایع برای افراد و محیط پیرامون خود ایجاد می‌کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضرری جبران‌نشده باقی نماند. در راستای همین تحلیل، بیراهه نخواهد بود نهادی چون بیمارستان را با توجه به اینکه امروزه رنگ و بوی تجاری نیز به خود گرفته‌اند، در قبال اعمالی که منجر به ایراد خسارت به دیگران می‌گردد، مسئول بدانیم. در همین راستا، گاهی سخن از مسئولیت بیمارستان نسبت به آلودگی‌های زیست محیطی است که سبب آن شده است. از سویی، بیمارستان در قبال هزینه‌ای که از بیماران اخذ می‌کند، تعهد به ارائه امکانات سالم و مطلوب دارد که کوتاهی و بی‌مبالاتی در انجام آن موجبات مسئولیت را برای او فراهم می‌کند. حال نوع و مبنای مسئولیت در این گونه موارد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مسئله دیگر، مسئولیت بیمارستان در قبال اعمال مقصرانه کارکنان خود و دیدگاه‌های مطرح پیرامون مسئولیت یک بیمارستان به خاطر رفتار توأم با تقصیر و بی‌مبالاتی کارکنانش از جمله پزشکانی می‌باشد که در این پژوهش با رویکرد تطبیقی به تفصیل هر یک از این دیدگاه‌ها و انواع مسئولیت‌های بیمارستان به نقد و بررسی گذاشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Explaining of the Hospital Civil Liability in order to Their Employee’s Actions and its Analysis in Line with the Liability Arising from the Act of Other

نویسندگان [English]

 • Alireza Yazdanian 1
 • Hamd Arayee 2

1 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan

2 Ph.D. Candidate for Private Law, University of Isfahan

چکیده [English]

In today's world, everyone should be held accountable for the act he does. In other words, law considers all individuals responsible for their actions, and in this respect there is no distinction between a legal person and a real person. Given the increasing industrial and economic activities as well as the huge number of dangerous actions caused by these businesses and industries for people and their surroundings, the foundations on civil liability are established in a way and appropriate measures are taken so that no damage will be left uncompensated. In line with this analysis, it won’t be surprising that institutions such as hospitals will be held accountable concerning the damage they may cause to others, given that they are sometimes acting business-like. In the same vein, it is sometimes said that hospitals are responsible regarding the damages they may cause to the environment. On the one hand, hospitals must provide healthy and desired facilities in return for the expenses they charge on the patients, and when they fail to do so, they will be responsible. Now, what is important is the kind and the basis of responsibility in such instances. On the other hand, the responsibility of the hospitals in case of the failure of their staff to do fulfill their duties, and different views regarding the responsibility of a hospital due to the failure and negligence of its personnel including its physicians will be comparatively dealt with in detail and different kinds of responsibilities of hospitals will be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil Liability
 • Hospital
 • Obligation
 • Compensation of damage
 • responsibility from Action of Other
 1. الف- فارسی

  1. احمدوند، ولی­الله، «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس»، مجله مصباح، 1384، شمارۀ46.
  2. اسماعیل آبادی، علیرضا؛ بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک، مطالعات اسلامی، 1383، شمارۀ28. 
  3. انتظاری، علیرضا و محقق داماد، سید مصطفی؛ «نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی زیست محیطی«،  فقه و اصول، 1391، شماره 89.
  4. بادینی، حسن؛ «هدف مسئولیت مدنی»، تهران، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383، شماره66.
  5. بازگیر، یدالله؛ قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور، قتل شبه عمد و خطای محض، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382.
  6. پیروی، حبیب­الله؛ بررسی مسئولیت جزائی پزشکان از نظر شرع، حقوق موضوعه ایران و حقوق بین­الملل، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی خانه نویسندگان، چاپ اول، 1379.
  7. حسینی نژاد، حسینقلی؛ مسئولیت مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 1370.
  8. داراب­پور، مهراب؛ «اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان»، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387، شماره44 و 45.
  9. زمان دریاباری، سید محمد؛ «بیمه مسئولیت پزشک»، پژوهش­نامه بیمه، 1381، شماره 67.
  10. ژوردن، پاتریس؛ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382.
  11. _______ ؛ تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
  12. سالارزایی، امیر حمزه؛ شیبانی، مریم؛ «بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1388، شماره1.
  13. عباسلو، بختیار؛ «مسئولیت نیابتی در حوادث رانندگی»، دانش انتظامی، 1385، شمارۀ 30.
  14. عباسی، محمود؛ مسئولیت پزشکی، تهران، مؤسسه حقوق پزشکی سینا، چاپ اول، 1388.
  15. ________ ؛ «مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی»، تهران، مجله حقوقی دادگستری، 1385، شماره 54.
  16. کاتوزیان، ناصر؛ الزام­های خارج از قرارداد، ضمان قهری - مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386.
  17. ________ ؛ شیوه تجربی تحقیق در حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1389.
  18. کاظمی، محمود؛ «جستاری نقادانه پیرامون نظریه مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک»، فصلنامه حقوق، 1389، شمارۀ9.
  19. گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی، جلد 1، تهران، انتشارات اینشتین، چاپ اول، 1377.
  20. نراقی، احمد؛ عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، الطبعه الاولی، 1375.
  21. یزدانیان، علیرضا؛ حقوق مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول، 1379.
  22. __________ ؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
  23. __________ ؛ مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه، مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، 1391،شماره 4.
  24. __________ ؛ «نظریة عمومی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 1391، شماره 77.
  25. السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی الشرح القانون المدنی، منابع تعهدات، ضمان قهری - مسئولیت مدنی، ترجمه سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش­کیا، جلددوم، قم، دانشگاه قم، چاپ دوم، 1390.
  26. مراغه­ای، سید میر عبد الفتاح؛ العناوین الفقهیه، جلد 2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.
   1. Alasdair, Maclean; 2001, Briefcase on Medical Law, first pub, Faculty of Law, University of Southampton, Cavendish Publishing Limited, London.
    1. Assaillit, Amandine; 2006, Les fondements de la responsabilité civile délictuelle, master pratiques juridiques et judicaire, Paris.
    2. Arthur F; 1960, Southwick, vicarious liability of hospitals, Marquette Law Review, volume 44, issue 2 falls.
    3. Barkus, Ramune E.,E sq.,J .D.,B .A. and Armen Derian,J .D; 2001, Drug Injury: Liability Analysis and Prevention, Physician and Hospital liability in Drug and Medical Device Litigation, chapter48.
    4. Berta, Joseph, Employer Liability for the Wrongful Acts of its Employees, Presented by Earl Phillips and Robert Cooper, McCarthy, Tétrault LLP, 2003.
    5. Bitterman, Robert A; 2011, Hospital and Physician Civil Liability under EMTALA, MSHRM 32ND, Annual Educational Conference.
    6. Brannen, Laura et al; 2005, Best Management Practices for Hospital Waste, Spokane Aquifer Joint Board and Washington State Department of Ecology, Hazardous Waste and Toxics Reduction Program, Publication Number 05-04-013.
    7. Bright, J; 1999, European Medical device regulatory law and product Liability, Cameron McKenna Solicitors, Mitre House, 160 Aldersgate Street, London ECI 4DD, Journal of Hospital Infection 43 (Supplement): S I 69-S I73.
    8. Cashin, Andrew et al; 2009, Ultimate doctor liability: A myth of ignorance or myth of control?, published by Elsevier Australia (a division of Reed International Books Australia Pty Ltd) on behalf of Royal College of Nursing, Australia.
    9. Dávila I. et al; 2007, "Effect of pollutants upon patients with respiratory", allergies, J Investing Allergol ClinImmunol 2007; Vol. 17, Suppl. 2: 9-20.
    10. Dranove, David; 2000, The Economic Evolution of American Health Care: From Marcus Welby to Managed Care, 93 Princeton U. presses.
    11. Edershiem, Judith G; 2009, Liability Associated with Prescribing Medications, Rounds in the General Hospital, physicians’ postgraduate press Inc.
    12. Edward J. Carbone; 2012, Hospitals and the Non-Delegable Duty of Care, Insight from Carlton Fields.
    13. Fiesta, Janine; 1988, The Law and Liability, A guide for Nurses (A Wiley medical publication), second edition, University of McGill.
    14. Fordham law review; 1952,"Status of the law in New York concerning tort liability of hospitals",volume 25, issue 3, article 7.
    15. Fordham law review; 1956, "status of law in New York concerning tort liability of hospitals", vol. 32, issue 12.
    16. Gerhart, Peter M; 2010, Tort Law and Social Morality, School of Law, Case Western Reserve University, Cambridge University Press, New York.
    17. Harlow, Carol, 2005, Understanding Tort Law, sweet& Maxwell, third edition, London.
    18. Hartwell H.J., Edwards J.S.A. and Symonds C; 2006, "Food service in hospital: development of a theoretical model for patient experience and satisfaction using one hospital in the UK NHS as a case study", The Worshipful Company of Cooks Research Centre, Bournemouth University, Talbot Campus, Poole, Dorset, BH12 5BB.
    19. Hodgson, John & Lewthwaite, John; 2004, Tort Law, first publication, Oxford University Press, New York.
    20. Kaufman, Andrew S., Endick, Marshal S; 2009, "Hospitals' vicarious liability for the acts of their attending and contract physicians", first published online, Journal of Healthcare Risk Management, Volume 14, Issue 2, pages 9-16, Spring 1994.
    21. Karner, Ernst & Riss, Olaf; 2009, Aggregation and Divisibility of Damage In Austria: Tort Law, Tort and Insurance Law Vol.26, Edited by the European Centre of Tort and Insurance Law together with the Institute for European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences, Springer Wien New York.
     1. Kerridge, I., Lowe, M., & McPhee, J; 2005, Ethics and law for the health professions, 2nd ed., Sydney, The Federation Press.
     2. Laura L. Spring, Esq; 2010, "Partner, Sugarman Law Firm, LLP, Physician Liability for the Actions of Others: A Primer", volume 9Number 2, a newsletter for MLMIC- Insured physician & facilities.
     3. Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan & Molla S;2001, Donaldson Institute of Medicine, to Errors Human: Building a Safer Health System, National Academy Press Ed.
     4. Lowe, Charles; 1952, Civil Liability Arising Out of Hospital Treatment, Medico- Legal Society, British Medical Association Hall.
     5. Magnus, Ulrich; 2003, The Reform of German Tort Law, Facultad de Derecho Universidad de Hamburgo, Working Paper No. 127.
     6. Manitoba Pharmaceutical; 2004, Hospital Standards of Practice (For Community and Personal Care Home Practice, Personal Care and Guidelines on Practice in Hospital Pharmacy.
     7. Malaurie, ph, Aynes, L., Stoffel-Munck, ph; 2011, Les obligations, ed.5, Déférions, Paris.
     8. Markesinis, B. S. et al; 2003, Markesinis and Deakin’s Tort Law, New York, Oxford University Press.
     9. Mc Ewin, R. Ian; 1999, No-Fault Compensation Systems, Case Associates, Sydney, Australia, 3600.
     10. Mc Cumber, Daniels, Buntz, Hartig & Puig, P.A;2010, the Broad Extension of Hospital Liability, Professional Liability Defense Quarterly vol. 2.
     11. Neething, Johne; 2005, Toward a European Ius Commune in tort Law: A Practical Experience, Eundomina (12-1), University of South Africa.
     12. Neyers, J.W; 2006, A theory of vicarious liability, Alberta Law Review, 43:2.
     13. Olivier, Hélène; 2001, La responsabilité de l’hôpital en matière d’infection nosocomiales, mémoire de l’école nationale de la santé publique.
     14. Peters. Jr, Philip G; 2008, Resuscitating Hospital Enterprise Liability, School of Law, University of Missouri, 73 Missouri Law Review 369.
     15. Peters. Jr, Philip G; 2009, Making Hospitals Accountable, Hospital-level liability could revive the dormant deterrent power of tort liability, University of Missouri-Columbia School of Law.
     16. Picard, Ellen;1981, "The Liability of Hospitals in Common Law Canada, Comments-Commentaries", McGill Law Journal,Vol. 26, University of Alberta.
     17. Pollack, Elliot b; 2008, "When Should Hospitals be Responsible?, State judges take differing view of vicarious liability claims", Connecticut Law Tribune, Vol. 34, No. 19.
     18. Purcell, John; 2005, Waste Management in Hospitals, Comptroller and Auditor General Report on Value for Money Examination Department of Health and Children.
     19. Ridgway G L, Hodges C J S, KreuzerM. H; 1998, Commentary, the Lancet, Vol. 351, Department of Microbiology, University College London Hospitals, London WC1E 6DB, UK; Cameron McKenna, London; and Association of British Health-Care Industries, London.
     20. Rutala, William A; 1992, Medical Waste, the society for hospital Epidemiology of America, SHEA position paper, Vol. 13, No. 1.
     21. Sher, Noam; 2006, New Differences between Negligence and Strict Liability and their Implications on Medical Malpractice Reform, New York University, School of Law Hauser Global Law School Program 245 Sullivan Street, Suite 340.
     22. Stephenson, Graham; 2000, Sourcebook on Torts, Second Edition, Solicitor Principal Lecturer in Law University of Central Lancashire, Cavendish Publishing Limited, Great Britain.
     23. Solid Waste Management Program; 2012, Infectious Waste Management Guidance, Utah Division of Solid and Hazardous Waste.
     24. Twinch, Elizabeth; 2011, Medical Waste Management, International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland.
     25. Van Boom, Willem H., Pinna, Andrea; 2006, Shifts from liability to solidarity the example of compensation of birth defects, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus University Rotterdam.
     26. Van Dam, Gees; 2006, European Tort Law, first published, Oxford University Press, London.
     27. Van OostenF. F. W; 1991, the legal liability of doctors and hospitals for medical malpractice, SAMJ Vol 80, Department of Criminal Law, University of Pretoria.
     28. Verg, Emmanuel& Gerges, Ripert; 1953, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, Paris, Jurisprudence générale Dalloz.
     29. Viney, Genevieve, Van Gerven W., Lever J., Larouche P; 2000, Cases, Materials, and Text on National, Supranational and International Tort Law, Hart Publishing.
     30. Viorst, Anthony; 2009, "General Principles Relating toHospital Liability", Trial Talk, 55 Years on the Side of People Volume 58 Issue 2.
     31. Willis, Robert; 2007, Restrict Product Liability and Hospitals: Liability of Modern Hospital and the Use of Surgically Implanted Medical Products, Tools and Prosthetic Devices, Western State University Review, V.34#2.
     32. Woodruff, Lyle Griffin; 1999, Hospital Liability, This paper was prepared by a Warshauer Law Group attorney, for an audience of lawyers, as part of a Continuing Legal Education program or for publication in a professional journal.

   

CAPTCHA Image