نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه مفید

چکیده

خشونت و آسیب از پیامدهای ناخواسته گسترش روز‌افزون ورزش است. بخش مهمی از زیان‌ها و آسیب‌ها، مربوط به عملیات ورزشی (بازی‌ها و رقابت‌های ورزشکاران) است. در نظام‌های حقوقی این گونه خسارات و آسیب‌ها مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند. بسیاری مبنای آن را با پذیرش خطر و اقدام ورزشکار زیان‌دیده توجیه می‌کنند. در این نوشتار تلاش شده این مبنا، نخست از دیدگاه حقوقی مطالعه شود و آن گاه از نظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل و ارزیابی این مبنا در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران، زمینه برای جهت‌گیری رویه قضایی و تدوین مقررات مناسب در حقوق ما فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Assumption of Risk on the Elimination of the Civil Liability of Athletes in Sports Events in View Point of Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

 • Mohammad Mahdi Meghdadi

چکیده [English]

Violence and injury are among the unintended consequences of increasing sports activities.  An important part of violence and injuries concerns sports activities (games, competition among athletes). In most legal systems, these injuries are not subject to general rules of civil liability. Many writers justify it on the basis of  the rule of the assumption of risk. This study seeks to examine, first, from a legal point of view and then from an Islamic law standpoint to pave the way for establishment of a judicial practice and codification of appropriate regulations concerning the elimination of the civil liability of athletes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Events
 • Civil Liability
 • Assumption of the Risk
 • Permission
 • Action
 1. الف- فارسی

  1. آقایی­نیا، حسین؛ حقوق ورزشی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1381.
  2. __________ ؛ «مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1378، شماره 46.
  3. جامپیون جونیور؛ تی، والتر؛ مبانی حقوق ورزش­ها، مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمه دکتر حسین آقایی­نیا، تهران، نشر دادگستر، 1386.
  4. ژوردن، پاتریس؛ تحلیل رویه قضائی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
  5. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، جلد 1، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
  6. محقق داماد، سید مصطفی؛  قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، 1376.
  7. مرعشی، سید محمدحسین؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، 1373.
  8. آل­کاشف الغطاء، محمد حسین؛ تحریر المجلة، جلد 1 و 2، نجف، المکتبة المرتضویة، 1360 ه.ق.
  9. الاردبیلی، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، جلد 10 و 14، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1412 ه.ق.
  10. الاشتهاردی، علی پناه؛ تقریرات ثلاثة لبحث سیدنا آقا حسین البروجردی، جلد 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1413 ه.ق.
  11. الاصفهانی، محمدحسین؛ بحوث فی الفقه - الإجارة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1409 ه.ق.
  12. الانصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1420 ه.ق.
  13. بجنوردی، سید محمد؛ قواعد فقهیه، جلد 1، تهران، مؤسسة عروج، چاپ سوم، 1379.
  14. البحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، جلد 4 و 15، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی­تا.
  15. البروجردی، مرتضی؛ مستند العروة الوثقی کتاب الزکاة (تقریرات آیة­الله الخوئی)، جلد 1، قم، انتشارات علمیه، بی‌تا.
  16. البروجردی النجفی، محمدتقی؛ نهایة الافکار (تقریر ابحاث آغاضیاء­لدین العراقی)، جلد 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  17. الحرّ العاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، جلد 18 و 25، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی­تا.
  18. الحسینی المراغی، میرعبدالفتاح؛ العناوین، جلد 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418 ه.ق.
  19. الحسینی المیلانی، سید علی، کتاب القضاء (تقریرات السید محمدرضا الگلپایگانی)، جلد 1، قم، مطبعة الخیام، 1401 ه.ق.
  20. الحلی، احمد بن فهد؛ المهذب البارع، جلد 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1411 ه.ق.
  21. الحلی، محمد ابن ادریس؛ کتاب السرائر، جلد 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1411 ه.ق.
  22. الحلی (فخرالمحققین)، محمد بن حسن؛ ایضاح الفوائد، جلد 2، قم، مطبعة العلمیة، 1388 ه.ق. 
  23.  السراج، محمد؛ ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، قاهرة، دارالثقافه، چاپ اول، 1410 ه.ق.
  24.  السرخسی، احمد بن ابوسهل، اصول السرخسی، بیروت، دار الکتب العلمیة،چاپ اول، 1414 ه.ق.
  25. السرخسی، شمس­الدین، المبسوط، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1414 ه.ق.
  26. الشیرازی، سیدمحمد، الفقه، جلد 90، بیروت، دارالعلوم، 1409 ه.ق.
  27. طاهری، حبیب­الله، قواعد فقه، جلد 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1387.
  28. الطباطبایی الیزدی، السید محمد؛ حاشیة المکاسب، قم، دارالعلم، 1378 ه.ق.
  29. الطوسی، محمد بن حسن؛ المبسوط فقه الامامیه، جلد 6 و 7، تهران، المکتبة المرتضویة، 1387 ه.ق.
  30. الطوسی(شیخ طوسی)، محمد بن الحسن؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، انتشارات قدس محمدی، بی‌تا.
  31. العاملی (الشهید الاول)، محمد بن مکی؛ ذکری الشیعة، جلد 1، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، 1419 ه.ق.
  32. العاملی، سیدمحمدجواد؛ مفتاح الکرامة، جلد 1، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، بی­تا.
  33. العثیمین، محمد بن صالح؛ الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جلد 14، بیروت، دار ابن الجوزی، 1422 ه.ق.
  34. القرافی، احمد بن ادریس؛ الفروق (انوار البروق فی انواء الفروق)، جلد 1، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1418 ه.ق.
  35. الکرکی، علی بن حسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 7، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، 1411 ه.ق.
  36. الکلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، جلد 3 و 5 و 6، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم، 1362 ه.ق.
  37. الماوردی، علی بن محمد؛ الاحکام السلطانیه، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1402 ه.ق.
  38. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن؛ شرایع الاسلام، جلد 1 و 4، نجف، مطبعة الآداب، چاپ اول، 1389 ه.ق.
  39. المصطفوی، محمدکاظم؛ القواعد، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1415 ه.ق.
  40. مکارم الشیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، جلد 1 و 2، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ دوم، 1410 ه.ق.
  41. الموسوی الخمینی، روح­الله؛ تحریر الوسیلة، جلد2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1379.
  42. المؤمن القمی، محمد؛ کلمات سدیدة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1415 ه.ق.
  43. النجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، جلد 5 و 8 و 36 و 42 و 43، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ ششم، 1405 ه.ق.
  44. النراقی، احمد؛ مستند الشیعة، جلد 15، قم، مؤسسة آل­البیت (ع)، چاپ اول، 1418 ه.ق.
  45. النوری، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، جلد3، بیروت، مؤسسة آل­البیت (ع)، چاپ اول، 1408 ه.ق.
  46. الهیتمی، احمد بن حجر؛ الفتاوی الکبری الفقهیة، جلد 4، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، بی­تا.
   1. Barriema, Peter; 2005, Personal Injury Law, liability, compensation and procedure, oxford, London.
   2. Campbell black; Henry, Blacks; 1990, Law Dictionary, 6 Edition, West Publishing Co, London.
   3. K.Thornton, Patric; 2010, Sport Law, Jones and Bartlett Publishers, Boston.

  ب- عربی

  ج-لاتین

  Winfield,P.H; 1950, A Text-Book of Law of Tort, 5 Edition , Sweet & Maxwell limited, London

CAPTCHA Image