نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

با بررسی مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینة قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می‌شود. با این حال، هیچ‌کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت‌های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده‌اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها معمولاً مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها قراردادهای مصرف‌کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی ارادة طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priority of Protective Laws of Romano-Germanic and Common Law Legal Systems to the Party Autonomy in Choosing the Applicable Law in Contracts

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Vahdati 1
 • Marzieh Afzali Mehr 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University

2 PhD Student in Private Law, Qom University

چکیده [English]

By analyzing issues in the private international   law of contracts from a comparative  perspective, the convergence of two legal systems, Romano-Germanic and Common Law, in adhering to party autonomy for determining the applicable law, will be clarified. Although, party autonomy has emerged as a dominant principle in private international law of  both legal systems, neither grants unlimited party autonomy and a number of  restrictions on the freedom of choice are in place. Both common and civil law restrict choice-of-law clauses when it comes to certain contracts. These restrictions usually refer to contracts in which one party is perceived to be in weaker position, most importantly consumer contracts, employment contracts, and insurance contracts. So, in these kinds of contracts the priority of protective laws over the freedom of choice is necessary to avoid inequality of transaction power of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Private International Law
 • Contracts
 • Party Autonomy
 • Conflict of Laws
 • Priority of Protective Laws
 1. منابع

  1. الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌‌الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ دوم، 1383.
  2. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377.
  3. _______ ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، انتشارات برنا،1371.
  4. فیلیپ لوی، ژان؛ کاستادلو، آندره؛ تاریخ حقوق تعهدات، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386.
  5. نیکبخت، حمید رضا؛ «تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1384، شماره32.
  6. _________ ؛ «چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، 1377، شماره‌‌های 21و 22.
  7. شهیدی، مهدی؛ «اندیشه‌‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)»، قانون حاکم بر قراردادهای بین‌‌الملل خصوصی، چاپ دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.
  8. سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌‌الملل خصوصی، جلد اول ودوم،نشر میزان،چاپ چهارم، زمستان 1384.
  9. لوک اوبر، ژان؛ کولار دوتیول، فرانسوا؛ حقوق تعهدات (قراردادها)، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، نشر میزان، چاپ اول، 1390.
  10. راف، آنه؛ قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویه قضایی، ترجمه سید مهدی موسوی، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
  11. داوید، رنه؛ ژوفره اسپینوزی، کامی؛ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378.
   1. Ann, Kerstin; Schafer, Susann; 2010, Application of Mandatory Rules in the Private International Law of Contracts, Frankfurt, Peter Lang.
   2. Cheshier, G.C; 1947, Private International Law, 3ed. Edition, Oxford, Clarendom Press.
   3. Commitees on Selected Articles on Conflict of Laws; 1956, Selected Readings on Conflict of Laws, US.West Publishing Co.
   4. Collier, J.G; 2004, Conflict of Laws, 3ed. edition, Cambridge University Press.
   5. Gottschalk, Eckart; Michaels, Ralf;  Ruhl, Giesela;Von Hein, Jan; 2007, Conflict of Laws in a Globalized World, Cabridge university Press.
   6. Kaye, Peter; 1993, International Contracts, Governing law under the Contracts (Applicable Law) Act 1990, England, Barry Rose Law Publishers Ltd.
   7. Lipstein, K; 1978, Harmonization of Private International Law by the E.E.C., London: Institute  of Advanced Legal Stitdies, University of London.
   8. Mayss, Abla; 1999, Principles of Conflict of Laws, 3ed. edition, Cavendish Publishing Limited.
   9. Morris, John; Mc clean, David; 1984, The Conflict of Laws, London, Stevens & Sons Ltd, 3ed.
   10. Moss, Giuditta Cordo; 1999, International Commertioal Arbitration, Party Autonomy and Mandatory Rules, Norway, Tano, Aschehoug.
   11. Nygh, Peter; 1999, Autonomy in international contracts, ClarendonPress, Oxford.
   12. Rabel, Ernest; 1960, The conflict of Laws (A Comparative Study), V.2, 2ed.edition, University of  Michigan law School.
   13. Sva'szy,Isva'n; 1964, Private International Law in the European people's Democracies, Budapest, Akademiia Kiado.
   14. Stone, Peter; 2006, EU private International Law, Harmonization of laws, UK. Edward Elgar.
   15. The Act relating to the Protection of Employees and the Working Environment, No.4, 1977.
   16. Treaty of Rome establishing the European Community, 1958.
   17. Austrian Private International Law Statute, 1978.
CAPTCHA Image