نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

میانجی‌گری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش‌نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی‌گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی‌گری در دعاوی تجاری بین‌المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در خصوص میانجی‌گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش‌نامه‌ است. در این مقاله، شناسایی سازش‌نامه‌ به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه‌ محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش‌نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش‌نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش‌نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش‌نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه‌های مختلف در فرایند میانجی‌گری، سازش‌نامه نمی‌تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of the Recognition's Requirement for Settlement Agreement with a Comparative Study in the Singapore Convention and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi Neishabouri 1
  • Seyed Alireza Rezaee 2

1 Assistant Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 PhD Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Conciliation, as one of the oldest dispute resolution methods, has not always been favored by individuals and business actors due to the lack of enforceability for the settlement agreement as a result of the mediation process.  One of the most important issues regarding the enforcement of dispute resolution documents in all relevant treaties is the principle of recognition and how to recognize the settlement agreement.  Therefore, recognition of settlement agreements as one of the most important issues of the Singapore Convention will be examined in a comparative study of Iranian law as follows: "Recognition of settlement agreement as its' prevention effect against new litigation", "Recognition of settlement agreement as comparing its' provisions with law of the enforcing courts" and "Recognition of settlement agreement as its' approval in the seat courts". Finally, the article concludes that the Singapore Convention's approach to the requirement for recognition of settlement agreement as its' approval by enforcing courts can be criticized in some respects, but the provisions of the Convention on the possibility of using the settlement agreement to prevent re-litigation and un-necessity of its' approval in seat courts is logical. The current state of the Iranian legal system regarding the recognition of the settlement agreement is not justifiable because in addition to the involvement of various courts in the process of settlement agreement's enforcement, the agreement cannot prevent re-litigation of the dispute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conciliation
  • Mediation
  • New York Convention
  • Approval of Settlement Agreement
  • Authority of Res Judicata
الف- کتب و مقالات
الف-1: فارسی
ایران شاهی، علیرضا. «آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری»، دو فصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید)، شماره 23 (زمستان 1392): 25-40.
جنیدی، لعیا. »رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در ایران«، مجله حقوق تطبیقی 1، شماره اول (بهار و تابستان 1389): 23-38.
جنیدی، لعیا. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395.
جنیدی، لعیا و نسترن غیاثوند قزوینی. «داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویة قضایی»، دو فصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید)4، شماره 2 (پاییز و زمستان 1396): 25-48.
حبیبی مجنده، محمد. داوری تجاری بین المللی تطبیقی. تهران: انتشارات گلوردی، 1391.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). جلد دوم، چاپ چهل و دوم. تهران: انتشارات دراک، 1398.
کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی. جلد 5. تهران: انتشارات دادگستر، 1376.
مصلحی، علی حسین و محسن صادقی. «نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)»، دو فصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید)، شماره 7 (پاییز و زمستان 1383): 123-150.
همتی کلوانی، احمد. «رویه قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
الف-2: انگلیسی
Abramson, Hal, New Singapore Convention on Cross-Border Mediated Settlements, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, edited by Catharine Titi and Katia Fach Gómez. London: Oxford University Press, 2019.
Abramson, Hal. “The New Singapore Mediation Convention: The Process and Key Choices”. Cardozo Journal of Conflict Resolution 20, No. 4 (2019): 1037-1062.
Alexander, Nadja. “Ten Trends in International Mediation”. Singapore Academy of Law Journal, 31 (2019): 405-447.
Alexander, Nadja and Shou Yu Chong. The Singapore Convention on Mediation: A Commentary. Amsterdam: Kluwer Law International, 2020.
Born, Gary. International Commercial Arbitration, New York: Kluwer Law International, 2014.
Boulet, Jean-Christophe. “The Singapore Convention and the Metamorphosis of Contractual Litigation”, Cardozo Journal of Conflict Resolution 20, No. 4 (2019): 1209-1234.
Chong, Shou Yu and Felix Steffek. “Enforcement of International Settlement Agreements Resulting From Mediation Under The Singapore Convention Private International Law Issues In Perspective”, Singapore Academy of Law Journal, No. 31 (2019): 448-486.
Chua, Eunice. “The Singapore Convention on Mediation – A Brighter Future for Asian Dispute Resolution”, Asian Journal of International Law 9, Issue 2 (2019): 195-205.
Lo, Chang-fa. “Desirability of a New International Legal Framework for Cross-Border Enforcement of Certain Mediated Settlement Agreements”, Contemporary Asia Arbitration Journal 7, No. 1 (2014): 120-138.
Lo, Chang-fa and Winnie Jo-Mei M. “Draft Convention on Cross-Border Enforcement of International Mediated Settlement Agreements”, Contemporary Asia Arbitration Journal 7, No. 1 (2014): 387-401.
Mccormick, Khory; Sharon S M Ong. “Through the Looking Glass: An Insiders Perspective into the Making of the Singapore Convention on Mediation”, Singapore Academy of Law Journal 31 (2019): 520-546.
McFadden, Danny. The Growing Importance of Regional Mediation Centres in Asia, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, edited by Catharine Titi and Katia Fach Gómez. London: Oxford University Press, 2019.
Morris-Sharma, Natalie, “Constructing the Convention on Mediation the Chairperson’s Perspective”, Singapore Academy of Law Journal 31 (2019): 487-519.
Nigmatullina, Dilyara. Combining Mediation and Arbitration in International Commercial Dispute Resolution. New York: Routledge, 2019.
Redfern Alan and Martin Hunter. The Law and Practice of International Commercial Arbitration. London: Oxford University Press, 2009.
Schnabel, Timothy. “The Singapore Convention On Mediation: Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 19 (2019): 1-60.
Schnabel, Timothy. “Recognition by Any Other Name: Article 3 of the Singapore Convention on Mediation”, Cardozo Journal of Conflict Resolution 20, No. 4 (2019): 1181-1196.
Serbenco, Eduward “Bargaining in the Shadow of Arbitration: When Mediation Settlements Become Enforceable Arbitral Awards,” Romanian Journal of International Law 14 (2012): 68-105.
Sussman, Edna. “The Final Step: Issues in Enforcing the Mediation Settlement Agreement”, Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers, (2009): 1-24.
Vandekerckhove, Karen. Mediation of Cross-Border Commercial Disputes in the European Union, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, edited by Catharine Titi and Katia Fach Gómez. London: Oxford University Press, 2019.
ب- وب‌سایت‌های اینترنتی
Alexander, Nadja and Shou Yu Chong. "Singapore Convention Series: Why is There No ‘Seat’ of Mediation?", Research Collection School of Law (2019), Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2893/, Last Accessed at: 2021.02.10.
Alexander, Nadja and Shou Yu Chong. "The New UN Convention on Mediation (Aka the ‘Singapore Convention’) Why It’s Important for Hong Kong",Research Collection School of Law, Hong Kong Lawyer (2019), Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2938, Last Accessed at: 2021.02.10.
Chua, Eunice, "A Contribution to the Conversation on Mixing the Modes of Mediation and Arbitration: Of Definitional Consistency and Process Structure", Transnational Dispute Management, Research Collection School of Law (2018), Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2771, Last Accessed at: 2021.02.10.
Freehills, Herbert Smith "PwC and the International Mediation Institute", Global Pound Conference Series: Global Data Trends and Regional Difference, (2018), Available at: https://www.globalpound.org, Last Accessed at: 2021.02.10.
Kingsley, Patrick R. "The Singapore Convention on Mediation: Good News for Businesses" (2019), Available at: https://www.law.com/thelegalintelligencer/2019/01/09/the-singapore-convention-on-mediation-good-news-for-businesses, Last Accessed at: 2021.02.10.
Quek Anderson, Dorcas. "Supporting Party Autonomy in the Enforcement of Cross-Border Mediated Settlement Agreements: A Brave New World or Unchartered Territory?", Research Collection School Of Law Privatizing dispute resolution: Trends and limits 41 (2019), Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2909, Last Accessed at: 2021.02.10.
UNCITRAL "Audio Recordings: Working Group HI (Arbitration and Conciliation)", 62nd session, (2015), Available at: https://icms.unov.org/CarbonWeb/public/uncitral/speakerslog/dfe74c4l-404d-4cd9-ad3e- 8ab8834a3dcc, Last Accessed at 2020/11/01.
"Audio Recordings: Working Group HI (Arbitration and Conciliation)", 63rd Session, Sept. 10, (2015), Available at: https://icms.unov.org/CarbonWeb/public/uncitral/speakerslog/dfe74c4l-404d-4cd9-ad3e-8ab8834a3dcc, Last Accessed at 2020/11/01.
CAPTCHA Image