نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی» مولفه‌های موثر در تعیین میزان ضمانت‌اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر‌گذاری هریک از آن‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می‌نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت‌های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه‌های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل‌های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین‌شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت‌اجرای مطلوب را در نظام‌های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Criteria and Strategies of Optimal Enforcement in Competition Law with Emphasis on its Place in the Law of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Vakili Moghaddam

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

According to the competition law of Iran, antitrust violations should be punished by optimal sanctions. Nevertheless, there are a lot of missing elements for optimizing enforcement of law. This article considers the meaning of the optimal enforcement as a theory and outlines the basics. The reasoning behind the theory is based on the logic of deterrence and economic incentives of violation. This viewpoint emphasizes on the optimal oriented mechanisms and incentives to commit violations. the optimal enforcement serves the theory of deterrence and distinguishes non legal sanctions.
The findings of the article, with comparative study confirm the benefits and necessity of optimal enforcement theory in competition law. optimizing the law of enforcement improves the efficiency of law and is compatible with the economic basics of competition law. As a result, it is safe to say contrary to the current approach, this theory should be approved in the law of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticompetitive affairs
  • Competitive policy
  • Deterrence theory
  • Optimal law enforcement
  • Optimal sanction

الف. کتب و مقالات

الف-1: فارسی

حبیبا، سعید، و محمدحسین وکیلی مقدم. «توافقات ضد رقابتی در روابط تولید‌کننده و عرضه­کننده»، مجله مطالعات حقوقی، دوره6، شماره 3 (1393): 33-59.
رهبری، ابراهیم. «تحلیل و نقدی بر ابعاد ضمانت­اجراهای رقابتی در قلمرو مالکیت­های فکری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 83 (1397): 187-211.
رهبری، ابراهیم. «جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران»، مجله مطالعات حقوقی، دوره7، شماره 4 (1394): 89-116.
رهبری، ابراهیم. «بررسی تطبیقی نقش جریمه­های مالی در اجرای موازین رقابتی»، مطالعات حقوق تطبیقی دوره 6، شماره 1(1394): 151- 177.
وکیلی­مقدم، محمدحسین. «مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران»، حقوق خصوصی، دوره16،  شماره 2(1398): 323-343.
وکیلی­مقدم، محمدحسین. توافقات ضد رقابت تجاری. تهران: نشر میزان، 1389.
یاوری، اسدالله. «درآمدی بر مفهوم تنظیم­گری حقوقی»، مطالعات حقوق تطبیقی دوره5، شماره 2(1393): 629-647.
 
الف-2. لاتین
 
Breit, William and Elzianga Kenneth. “The Instruments of Antitrust Enforcement.” Emory Law Journal 23 (1974): 943-961.
Crane, Daniel. “Optimizing Private Antitrust Enforcement.” Vanderbilt Law Review 63, no. 3 (2010): 675-723.
ECA (European Competition Authorities). “Working Group on Pecuniary Sanctions Imposed on Undertakings for Infringements of Antitrust law, Principles for Convergence.” Accessed June 1, 2021. http://www.autoritedelaco ncurrence. Fr/doc/eca_ pri n c I ples_uk.pdf
Heimler, Alberto and Mehta Kirtikumer. “Violations of Antitrust Provisions: the Optimal Level of Fines for Achieving Deterrence.” World Competition 35 (2012): 103-119.
Huschhelrath, Kai. “Public and Private Enforcement of Competition Law.” CCP Working Paper (2013): 5-13.
Hylton Keith and Hai Zhen Lin. “Optimal Antitrust Enforcement Dynamic Competition and Changing Economic Conditions.” Antitrust Law Journal 77 (2010): 247-276.
Hylton, Keith and Hai Zhen Lin. “Innovation and Optimal Punishment, with Antitrust Applications.” Journal of Competition Law & Economics 10, no. 1 (2013): 1-25.
Hylton, Keith. Antitrust law, New York: Cambridge, 2003.
Juska, Zygimantas. “The Effectiveness of Private Enforcement and Class Actions to Secure Antitrust Enforcement.” The Antitrust Bulletin 62, no.3 (2017): 603- 637.
Lande, Robert and Joshua Davis. “Comparative Deterrence from Private Enforcement and Criminal Enforcement of the U.S Antitrust Law.” Brigham Young University Law Review 35 (2013): 315-390
Lande, William. “Optimal Sanctions for Antitrust Violations.” the University of Chicago Law Review 50 (1983): 652-678.
Lianos, Jenny and David Wagner. “An optimal and Just Financial Penalties System for Infringements of Competition Law, a Comparative Analysis.” CLES Research Paper Series 3/104 (2014).
Melamed, Douglas. “Antitrust as Law Enforcement.” Antitrust Law Journal 27 (2012): 76-86.
Meyer, Ken. “Optimal Remedies for Anticompetitive Mergers.” Antitrust Law Journal 32 (2012): 26-35.
Motchenkova, Evgenia. “Optimal Enforcement of Competition Law.” Center for Economic Research (2005).
Page, William. “Optimal Antitrust Penalties and Competitors Injury.” Michigan Law Review 88 (1990): 140-210.
Renda, Andre. “Making Antitrust Damages Actions More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential Scenarios.” Report for the European Commission Contract, DG Comp/2006/A3 102. (2007).
Wickelgren, Abraham. “Determining the Optimal Antitrust Standard.” Southern California Law Review 58 (2012): 52 -62
Wils, Wouter. Principles of European Antitrust Enforcement. London: Hart Publishing, 2005.
Wils, Wouter. “Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice.” World Competition 29, no. 2 (2006): 63-95.
CAPTCHA Image