نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

تعهد به انفاق در فرزندخواندگی مبنا و دامنه‏ای ویژه‏‎ دارد؛ در کنار نفقة همسر که ناشی از قرارداد (عقد نکاح) است و نفقة اقارب که بیش از هر چیز منشاء اخلاقی دارد، تعهد به انفاق در فرزندخواندگی این دو مبنا را در هم می‏آمیزد: از طرفی جایگاه پدرانه و مادرانة پذیرندگان و جایگاه فرزندی فرزندخوانده، می‌‌تواند ملاک تکلیف انفاق باشد (منشاء اخلاقی) و از طرف دیگر، این ‏بار به‌ جای رابطة خونی و ژنتیک، رضایت پذیرندگان و حکم دادگاه سبب تشکیل خانواده و ارتباط اعضای آن شده است (منشاء قراردادی). در چنین فضایی، برای تعیین آثار و احکام تعهد به انفاق در فرزندخواندگی، باید به مبنای آن نظری مداوم داشت و توقّع انطباق کامل را با یکی از نهادهای مشابه (نفقة همسر و نفقة اقارب) تعدیل کرد. با این ‌حال در تمامی مراحل، تلاش ما برای مطرح ساختن قواعد در چارچوب قالب‌های مشابه است تا به پرسش‏ها، بر اساس اصول و قواعد حقوقی کشور پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of “Allowance in Adoption” in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam 1
 • Sadegh Shariati Nasab 2

1 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

Obligation of allowance in adoption has special basis and scope. Unlike “alimony” that is based on contract (marriage), in “allowance to family members” the obligation to payment and the entitlement to receive have moral backgrounds. In adoption, the obligation has both contractual and moral basis: on the one hand, the position of adoptive parents and that of the adoptee may be the criterion of allowance (moral basis); on the other hand, adoption is subject to adoptive parents’ consent (and in effect has a contractual aspect). Therefore, any legal analysis is deemed to consider the bases of this obligation and the differences between adoption and the two former institutions (i.e. allowance to family members and alimony). This article attempts to examine these issues and at same time, justify and explain them in the light of domestic rules and principles, and in conformity with analogous structures. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adoption
 • Allowance
 • Parents
 • Adoptive Parents
 • Adoptee
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. امامی، اسدالله؛ «مطالعة تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه تحصیلی دوره دکتری حقوق رشته قضایی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، اردیبهشت 1349.
  2. امامی، اسدالله؛ «وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران»، مجلة فقه و حقوق تطبیقی، ویژه‏نامه (به صورت کتاب)، تهران، سمت، چاپ اول، 1387.
  3. جعفری‌تبار، حسن؛ «قاضیان چون شاعران، گفتاری در: فرض حقوقی و ارزش آن همچون دلیلی بر اثبات دعوا»، مجلة حقوق تطبیقی، مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، 1385، شماره2 (دوره جدید).
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق خانواده، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ دوم، 1376.
  5. دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامة دهخدا، جلد 4 و 11 و 13، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.
  6. صادقی‌مقدم، محمدحسن (الف)، «باروری مصنوعی از دیدگاه حقوق اسلام»، فصلنامة مدرس، 1383، ویژه‌نامة حقوق.
  7. صادقی‌مقدم، محمدحسن (ب)، «مبانی فقهی و بایسته‌های قانون، نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8/5/1382)»، مجلة نامة مفید، سال دهم، بهمن و اسفند 1383، شمارة 46.
  8. صفایی، سید‌حسین؛ امامی، اسدالله‌؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم، 1387.
  9. غمامی، سید محمدمهدی؛ «فرزندخواندگی در خانواده رومی - ژرمنی»، مجله کانون، ماهنامه علوم انسانی (ماهنامة حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران)، سال 47، اسفند 1383 و فروردین 1384، شمارة 55.
  10. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1383.
  11. ________ ؛ حقوق مدنی، خانواده، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌ برنا، چاپ ششم، 1382.
  12. ________ ؛ حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1382.
  13. محقق داماد، سیدمصطفی؛ تحلیل فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، 1372.
  14. واحدی، مصطفی؛ حقوق خانواده در سوئد، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1387.
  15. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست.
  16. لایحة حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست.
  17. قانون مدنی ایران.
  18. قانون مدنی فرانسه.
   1. Adoption Law in Other Member States of the Council of Europe, available at: http://www.airecentre.org/adoption.rtf.
   2. Arrêt n° 409 du 14 avril 2010 (09-12.456) - Cour de cassation – Première chambre civile, V. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_ chambre_civile_568/409_14_15984.html.
   3. bénabent, Alain; 1996, droit civil, la famille, paris, libraire de la cour de cassation, 8e Édition.
   4. Carbonnier, Jean; 1955, Droit Civil: Introduction, Presses Universitaires de France.
   5. Financial Support for Adoptive Families and for Families Caring for a Child Subject to a Special Guardianship Order, available at: http://www.bracknell-forest.gov.uk/adoption-allowances-and-payments.pdf
   6. hauser, Jean et huet-weiller, danièle; 1993, traité de droit civil, la famille, fondation et vie de la famille, paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A, 2e edition.
   7. L'adoption simple : maintien dune obligation alimentaire a l'égard du père de l'adopte, V.  http://avocat-glorian.com/l-adoption-simple---maintien-d-une-obligation- alimentaire-a-l-egard-du-pere-de-l-adopte_ad8.html.
   8. Lexique de termes juridiques; 1981, sous la direction de Raymond Guillien et Jean Vincent, jurisprudence Générale Dalloz, cinquième edition.
   9. Overview of English Adoption Law, available at: http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-england.pdf.
   10. plissier, Jean; 1961, les obligations alimentaires, unité ou diversité, paris, libraire générale de droit et de jurisprudence.
   11. Walker, James R; 1996, "Funding Child Rearing: Allowance and Parental Leave", The Future of Children, (Summer – Autumn, 1996), Vol. 6, No. 2, Financing Child Care.

  ب- قوانین و مقررات

  ج- لاتین

   

   

   

CAPTCHA Image