نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری جنایی برآورد هزینه‌های جرم است؛ زیرا وقوع جرم، هزینه‌های زیادی را به جامعه و شهروندان که ممکن است بزه‌دیده باشند، تحمیل می‌کند. مطالعه دقیق و علمی هزینه‌های جرم همزمان با نظریه‌پردازی مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در پیش‌بینی و کنترل جرم شروع شد. از دیدگاه این مکتب، هر اقدام عملی برای افزایش رفاه جامعه از طریق شناخت درست میزان هزینه‌های مربوط به فرایند کیفری امکان‌پذیر است.
اقتصاددانان هزینه‌های جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: هزینه‌های بزه‌دیدگان، هزینه‌های دستگاه عدالت کیفری و هزینه‌های بزهکاران. هزینه‌های بزه‌دیدگان شامل هزینه‌های مادی (از دست دادن توانایی کار، هزینه‌های پزشکی و ... ) و هزینه‌های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی و ... ) می‌شود، اما دستگاه عدالت کیفری در هر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می‌کند، هزینه‌های متفاوتی را به جامعه تحمیل می‌نماید. بزه‌کاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم، هزینه‌هایی را تحمل و در عین حال به سود و لذت دست پیدا می‌کنند.
برآورد صحیح هزینه‌های جرائم باعث می‌شود که اولا،ً اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت‌ها تعیین شود، ثانیاً سیاست‌گذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل‌های هزینه - فایده برای متولیان امر سیاست‌گذاری فراهم کنند. متأسفانه در پژوهش‌هایی که در ایران انجام می‌شود به این ارزیابی‌ها به طور بایسته توجه نمی‌شود. این بی‌توجهی عمدتاً ریشه در عدم شناسایی صحیح هزینه‌های ناشی از جرم دارد. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت ارزیابی انواع هزینه‌های جرم، زمینه نهادینه شدن این فرآیند در حقوق ایران را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Costs of Crime

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Babaei 1
 • Esmaeil Ansari 2

1 Assistant Professor, Imam Khomeini International University

2 Graduated from Imam Khomeini International University with a Master's degree in Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

One of the most complex issues in criminal policy is estimate of costs of crime. Because, committing of crime imposes high costs on society and citizens which may be victim of a crime. Accurate and scientific study of crime costs had been, simultaneously, started with economic analysis of law, and especially, of crime control. In the viewpoint of this school of thought, practical measures for increasing the social welfare, is possible, only by taking into consideration, the costs of criminal process.
In general, costs of crime are divided by economists to three sets: costs of victims, costs of criminal justice system and costs of offenders. Cost of victims, in turn, is divided to tangible costs (productivity losses, medical costs) and intangible costs (pain, suffering, and reduced quality of life). But, criminal justice system costs depend on adoption of policies. Offenders, by perpetration of a crime, sustain costs for escaping from criminal justice and detection of crime.
For economists, accurate estimation of crime costs may result in: firstly, the revealing of paramount importance of crime phenomenon in ascertaining other preferences; secondly, offering efficient and best policy choice in the face of scarcity of resources; and finally, making possible use of cost-benefit analysis for policymakers.
Unfortunately, the research in Iran has not paid attention to estimation of crime costs. The main cause of the neglect is rooted in lack of proper identification of crime cost. This article explains the importance of crime cost estimation and prepares the ground of the implementation of this process in Iranian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Costs of Crime
 • Costs of Victims
 • Costs of Offenders
 • the Economic Theory of Crime
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، 1380.
  2. _______ ؛ عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376.
  3. اسلیتر، دن؛ تونکیس، فرن؛ جامعه بازار (بازار و نظریه­های اجتماعی مدرن)، ترجمه حسین قاضیان، نشر نی، تهران،1386.
  4. بابایی، ایرج؛ مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادیحقوق، فصلنامه سیاست و حقوق، 1386، شماره 9.
  5. بادینی، حسن؛ مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1382، شماره 62.
  6. خانعلی پورواجارگاه، سکینه؛ پیشگیری فنی از جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، 1390.
  7. رایجیان اصلی، مهرداد؛ بزه­دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1384.
  8. کاویانی، کورش؛ درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه سیاست و حقوق، پاییز 1386، شماره 9.
  9. وکس، ریموند؛ فلسفه حقوق مختصر و مفید، ترجمه دکتر باقر انصاری، مسلم آقایی طوق، انتشارات جاودانه، 1389.
   1. Anderson (A); 1999, The Aggregate Burden of Crime, Journal of Law and Economics, Vol. 42, No. 2. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=147915
   2. Becker (G); 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy.
   3. Brand (S) & Price (R); 2000, The Economic and Social Costs of crime, Home Office Research Study n. 217, London: Home Office.
   4. Cohen (M); 2005, The Costs of Crime and Justice, Routledge.
   5. Cohen (M) & Bowles (R);2010, Estimating Costs of Crime, at : Handbook of Quantitative Criminology, by: Alex R. Piquero & David Weisburd, Springer.
   6. Cohen (M);2000, Measuring the Costs and Benefits of Crime and Justice, CRIMINAL JUSTICE, VOLUME4. www.ncjrs.gov/criminal_justice2000/vol_4/04f.pdf
   7. Cohen (M); 2007, The Effect of Crime on Life Satisfaction, Vanderbilt University and University of York (UK).http:/ / ssrn.com/ abstract=1091542.
   8. Cooter (R) & ulen (T); 2003, Law And Economics, Addison Wesley Longman U.S.
   9. Czabanski (J), 2008, Estimates of Cost of Crime History, Methodologies, and Implications, Springer.
   10. Detotto (C) & Vannini (M); 2010, Counting the cost of crime in Italy,CUEC.
   11. Dutta (S); 2006, Introductory Economics micro and macro, new age international (p) limited, publishers.
   12. Kilbourn Roman (J); 2009, What Is The Price Of Crime? New Estimates Of The Cost Of Criminal Victimization,  Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Policy Studies.
   13. McCarthy (B) & Cohen (L); 2003, Economic crime: theory, Encyclopedia of Crime And Justice, Second Edition, Macmillan Reference USA.
   14. Miceli (T); 2008, The Economic Approach to Law, Routledge.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image