نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده 366، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده 371 به بعد به بیان تفصیلی موارد نقض پرداخته است. در حقوق فرانسه، در اقدامی شایسته و مناسب ماده 604ق.آ.د.م جدید به عنوان کلی «عدم مطابقت با قواعد حقوقی» به عنوان جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اکتفا کرده است. اما نویسندگان و رویه قضایی به بیان جهات فرجام پرداخته‏اند. با مقایسه جهات فرجام در حقوق ایران وآنچه در حقوق فرانسه، نویسندگان و رویه قضایی به عنوان جهات فرجام معرفی کرده‌اند معلوم می‏شود بخش عمده‏ای از جهات، شامل نقض قانون، عدم صلاحیت دادگاه، نقض قواعد شکلی، آراء متعارض و اشکال در توجیه رأی مشترک بین دو حقوق هستند. ولی در بخش قابل توجهی نیز بین دو حقوق تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که مخالفت با شرع، نقص تحقیقات و عدم توجه به دفاعیات اصحاب دعوی، بی‏اعتباری اسناد و سوءتفسیر قرارداد صرفاً در حقوق ایران و در مقابل، تجاوز از اختیار و از دست دادن مبنای حقوقی، فقط در حقوق فرانسه به صراحت از جهات فرجام اعلام شده‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Causes of Appeal to the Supreme Court in Iranian and French Law

نویسنده [English]

 • Mehdi Hasan Zadeh

Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University

چکیده [English]

Code of Civil Procedure of Iran declared, in Article 366, non-conformity with Islamic jurisprudence or statute as the common cause of appeal to the Supreme Court. The Code, in Articles 371 et seq., however, has explained the causes in detail in a manner subject to criticism. In French law, in a proper and suitable action, Article 604 of the New Code of Civil Procedure has declared non-conformity with legal rules as the common cause of appeal to the Supreme Court. But authors and judicial precedent have stated the causes in detail. With comparing causes in Iranian Law and what authors and judicial precedent  in French Law have introduced as causes of appeal it becomes manifest that some of the causes, including violation of statute, incompetence of the court, non-observance of formal rules, contradiction of judgments and defect in the reasoning of judgment, are common between the two laws. However on some other causes there are differences between the two. Thus, conflict with Islamic jurisprudence, deficiency of investigations and not paying attention to defenses of the parties to a claim, invalidity of documents and misinterpretation of contracts are found only in Iranian Law, while trespassing of authority and loss of legal basis are peculiar to French Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Appeal to the Supreme Court
 • Cusses of Appeal to the Supreme Court
 • Quash of Judgment
 • Supreme Court
 • Violation of Statute
 • Non-Conformity with Legal Rules
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. پرو، روژه؛ نهادهای قضایی فرانسه، مترجمین: شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، 1384.
  2. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، 1384.
  3. _______ ؛ آیین دادرسی مدنی(دوره بنیادین)، جلد 2، تهران، انتشارات دراک، چاپ اول، 1386.
  4. کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1386.
  5. متین‌دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378.
  6. مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، نشر گنج‌دانش، چاپ چهارم، 1375.
  7. مردانی، نادر؛ حاتمی، علی‌اصغر؛ بهشتی، محمدجواد؛ حبیب‌آگهی، علیرضا؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، 1372.
  8. واحدی، قدرت‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1377.
   1. Couchez, Gérard et Lagarde, Xavier; 2011, Procédure Civile, Paris, Sirey Université, 16e Edition.
   2. Guinchard, Serge, Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique; 2010, Procédure Civile, Paris, Dalloz, 30e edition.
   3. Guinchard, Serge, Ferrand, Frédérique et Chainais, Cécile; 2009, Procédure Civile, Paris, Hypercours Dalloz.
   4. Lefort, Christopher; 2009, Procédure Civile, Paris, Cours Dalloz, 3e edition.
   5. Nouveau Code de; 2003, Procédure Civile, Paris, Dalloz, 95e edition.

  ب- لاتین

   

   

CAPTCHA Image