نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

قواعد صلاحیت قضایی جزو قواعد آمره است که بر اصحاب دعوی و بر مرجع رسیدگی تحمیل می‌شود. اصحاب دعوی به غیر از چارچوب خاص شرط صلاحیت امکانی برای تعیین یا تحدید صلاحیت قضایی ندارند. مرجع رسیدگی نیز نمی‌تواند آنچه را که بر حسب مقررات به وی اعطاء شده است، فروگذارده و از رسیدگی به دعوی استنکاف ورزد. با این وجود مطالعه سیستم‌های حقوقی مختلف به خصوص نظام کامن‌لا مبین تجویز سنجش مصلحت در اعمال صلاحیت قضایی است. به طوری که دادگاه مجاز است با ارزیابی منافع عمومی و خصوصی از اعمال صلاحیت خودداری کرده و خواهان را به دادگاهی دیگر در کشور دیگر هدایت نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forum Non-Conveniens Doctrine in Private International Law

نویسنده [English]

 • Reza Maghsudi Pashaki

چکیده [English]

Rules of jurisdiction are among mandatory rules imposed on both litigants and the court. Litigants have not any way for determination or delimitation of jurisdiction, except in the special framework of jurisdiction clauses. Also the court cannot leave what is entrusted to it by regulations and jurisprudence. However, a study of different legal systems, in particular Common Law system, is indicative to permission of expediency examination in the exercise of jurisdiction. Thus the court is permitted to take account of public and private interests and decline from jurisdiction and direct the parties to another court in another state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forum Non-Conveniens
 • Decline of Jurisdiction
 • Public and Private Factors
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. ارفع‌نیا، بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد 2، انتشارات بهتاب، چاپ چهارم، 1383.
  2. پوراستاد، مجید؛ اصول و قواعد آئین دادرسی فراملی، مؤسسه شهر دانش، چاپ اول، 1387.
  3. سادات اخوی، سیدعلی؛ «اعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ودر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388، دوره 39، ش 4.
  4. سلجوقی، محمود؛ حقوق بین­الملل خصوصی، جلد 2، نشر میزان، چاپ سوم، 1385.
  5. شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، جلد1، نشر میزان، چاپ اول، 1380.
  6. متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1381.
   1. Donovan, Donald Francis and Roberts, Anthea; 2006, "The Emerging Recogntion of Universal Civil Jurisdiction", American Journal of International Law, Vol.100.
   2. J.Fawcett(ed); 1995, Declining of Jurisdiction in private International Law, Oxford, Clarendon Press.
    1. A.Garner, Bryan (ed); 2004, Black Law Dictionary, eighth Edition, Thomson West.
   3. Harris, Jonathan; 2008, The Brussels I Regulation and the Re-Emergence of the English Common Law, The European Legal Forum, Available at: www.european- Legal- Forum.com. Last Visited:2011/5/10.
   4. Hartley, Trevor; 2005, The EU and the Common Law of Conflict of Laws, International and Comparative Law Quarterly, vol.54.
   5. W. Heiser, Walter; 2010, "The Hague Convention On Choice of Court Agreement: The Impact On Forum Non Conveniens in United States Courts", University of Pennsylvania Journal, Vol 31:4.
    1. F.Ibili; 2006, "Civil Jurisdiction and Enforcement of Judgment in Europe", NILR, Vol 53.
   6. P. Jenard; 1979, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Brussels, 27 September 1968. Official Journal C 59, 5 March 1979, Available at: http://aei.pitt.edu/1465/ Last Visited 2011/3/1.
   7. McEleavy, Peter; 2005, "Forum Non Conveniens and the Brussels Convention", International and Comparative Law Quarterly, Vol.54.
   8. Manolis,F.Mikis; J. Vermette, Nathaly; F.Hungerford, Robert; 2009, The Doctrine of Forum Non Conveniens: Canada and the United States Compared, FDCC quarterly.
   9. Milanovic, Marko; 2008, From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties, University of Nottingham School of Law, Human Rights Law Review, Vol. 8.
   10. Pocar, Fausto; 2005, Council of the European Union Civil Law, European Communities and Brussels I Regulation, Office for Official Publications of the European Communities, Available at: http://europa.eu.int. Last Visited 2011/2/1.
   11. Stone, Peter; 2006, EU Private International Law, First Edition, Elgar European Law.
   12. B. Svantesson, Dan jerker; 2007, Private International Law and Internet, First Edition, Kluwer Law International.
   13. Tate, Chistopher; 2007, American Forum Non‌ Conveniens in the Light of the Hague Convention on Choice of Court Agreements, university of Pittsburg Law Review, Vol.69.
   14. Traynor, Michael; 2000, An Introductory Framework for Analyzing the Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters: U.S. and European Perspectives, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol.6.
   15. F.Vischer; 1992, General Course on Private International Law, 232. Recueil des cours 9.
   16. Zhenjie, Hu; 2001, Forum Non‌Conveniens, An Unjustified Doctrine, NILR, Vol.48.
   17. www.eur-lex.europea.eu/lex uriserv.do?uri,Last visited 2011/6/1
   18. www.europa.eu/about- eu /institutions- bodies/court-justice/index-en.htm # case1, Last visited 2011/2/30

  ب- لاتین

  ج-پایگاه اطلاع‌رسانی

   

   

   

CAPTCHA Image