نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

چکیده

مدت‌ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق و ایجاد تسهیلات برای داوری بین‌المللی، مورد توجه بیشتری قرار داده شده است. قانون‌گذار انگلیسی در تدوین قانون، اصرار به عدم تأثیرپذیری از قانون نمونه دارد؛ ولی کثرت وجوه تشابه بین دو قانون نمونه و قانون داوری انگلستان حاکی از قضاوت دیگری است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است. قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به قانون داوری 1996 انگلستان شائبه  تأثیرگذاری  قانون داوری انگلستان بر قانون داوری  ایران را تقویت می‌کند. شاید با کمی تسامح و تساهل بتوان به این نتیجه رسید که هر دو قانون مقتبس از قانون نمونه است هر چند که حقوق‌دانان انگلیسی که بر بدیع بودن قانون داوری خود اصرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Similarities between English Arbitration Act of 1996 and Iran’s International Trade Arbitration Act

نویسنده [English]

 • Mitra Zarabi

PhD student in private law at Mofid University

چکیده [English]

For a long time, England has been facing with serious obstacles such as judicial interferences in arbitral proceedings. After several modifications and amendments in the Arbitration Acts of 1950 and 1979, finally in the Arbitration Act of 1996, previous bars disappeared and more facilities for international arbitration have been created. Although English legislation system insists that enactment of Arbitration Act of 1996 is not influenced by UNCITRAL Model Law, similarities between these two judge otherwise.
International Trade Arbitration Act of Iran has followed UNCITRAL Model Law in several aspects. It has, however, attempted to comply more with internal circumstances of state. Enactment of Iran’s arbitration Act was just one year after the reform of English arbitration system in 1996, so there would be reasonable doubt to conclude that both England and Iran’s arbitration systems are influenced by UNCITRAL Model Law. Broadly speaking, this article seeks to clarify similarities between England and Iran’s arbitration systems to conclude that both Acts are derived impliedly from UNCITRAL policies.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Trade Arbitration
 • English Arbitration Act
 • Iran’s Arbitration System
 • Arbitral Proceedings
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. اسکینی، ربیعا؛ مباحثی از تجارت بین‌الملل، نشر دانش امروز، 1371.
  2. افتخار جهرمی ،گودرز؛ «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق، ،1378، شماره‌های 27 و 28
  3. الماسی، نجادعلی؛ «شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس و آمریکا»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369، شماره 25.
  4. امیر معزی، احمد؛ داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، 1388.
  5. تاپ من، مایکل؛ «جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی»، ترجمه محمد جواد میر‌فخرایی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1369، شماره 12.
  6. جنیدی، لعیا؛ اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، انتشارات شهر دانش،1381.
  7. ______ ؛ قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی،انتشارات دادگستر،1376.
  8. ______ ؛ نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1378.
  9. دو وریز، هنری؛ داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1376، شماره21.
  10. رید، آلنز؛ «هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه تجاری بین‌المللی»، ترجمه فرهاد خمامی‌زاده، مجله الهیات و حقوق، 1385، شماره 19.
  11. سیفی، سید جمال؛ «قانون داوری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1377، شماره23.
  12. لالیو، پییر؛ «اجرای احکام داوری بین‌المللی»، ترجمه سوسن خطاطان، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1371، شماره‌های16 و 17.
  13. منینجر، کریستین هاوس؛ «مسئولیت مدنی داوران»، ترجمه محمد جواد میر فخرایی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1370، شماره‌های14 و 15.
  14. نیکبخت، حمید‌رضا؛ داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1388.
  15. وینست پاول، اسمیت؛ «کشمکش‌زدایی با داوری حقوق اسلام و کامن‌لا»، ترجمه محمد حسین ساکت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1377، شماره 23.
  16. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376.
   1. Arbitration Act of UK 1996.
   2. Born, Gary; (2001), International commercial arbitration, Kluwer law international.
   3. Dicey and Morris; (1993), the conflict of laws, sweet and Maxwell.
   4. Harris, Bruce; (2003), the arbitration act 1996 a commentary, Blackwell publishing,oxford.
   5. Jenkins, Jane; (2006), Stabbings, Simon, International construction arbitration law, Kluwer law international.
   6. Miles Goode, Royston; (1997), Making commercial law, oxford university press.
   7. Poudret, Jean Froncois; (2007), Comparative law of international arbitration, sweet and Maxwell.
   8. Redfern, Alan; (2004), Law and practice of international arbitration, sweet and Maxwell.
   9. Sammartano Mauro, Rubino; (2001), International arbitration law and practice, Kluwer law international.
   10. Sutton, David; Kendal, John; (1997), Russel on arbitration, 21 edition, sweet and Maxwell.
   11. Sanders, Pieter; (1999), Quo vadis arbitration? Sixty years of arbitration practice, a comparative study, Kluwer law international.

  ب- لاتین

   

   

   

CAPTCHA Image