نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

فروشنده مکلف است کالای مطابق با قرارداد را به خریدار تحویل دهد. چنانچه کالای تحویلی مطابق با قرارداد نباشد، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا فروشنده حق مطابق کردن کالا را با قرارداد دارد. در کنوانسیون در صورتی که تسلیم کالا قبل از موعد اجرا صورت گرفته باشد مادام که موعد اجرا فرا نرسد، فروشنده می‌تواند عدم مطابقت را رفع کند مشروط به اینکه موجب زحمت غیر‌متعارف و هزینه غیر‌متعارف به خریدار نشود. بعد از موعد اجرا، فروشنده در صورتی می‌تواند اقدام به رفع عیب کند که قرارداد فسخ نشده باشد و اعمال حق مزبور موجب تأخیر غیر‌متعارف، زحمت غیر‌متعارف و عدم اطمینان به جبران هزینه‌های متحمل شده از سوی خریدار نشود. در حقوق انگلیس در رویه قضایی حق ترمیم عیوب قبل از موعد اجرا پذیرفته شده است ولی وجود چنین حقی بعد از موعد اجرا محل تردید است. در حقوق ایران در مبیع کلی حق ترمیم عیوب وجود دارد و موعد اجرا در این باره اهمیتی ندارد. در عین معین، با استفاده از مواد 478، 481 و 527 قانون مدنی و فتاوی مشهور فقیهان در مبحث خیار عیب می‌توان گفت در صورتی که اقدام فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد موجب ضرر خریدار نشود، چنین حقی برای او وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Right of Cure (A Comparative Study in UN Convention on International Sale of Goods, English Law and Iranian Law

نویسنده [English]

 • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi

Associate Professor, University of Mazandaran

چکیده [English]

The seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. Where the delivered goods are not conforming to the contract, a question arises that whether the seller has the right of cure. In the Convention, where the delivery of goods is made before the time of performance, the seller can remedy any lack of conformity before that time provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. After the time of performance, the seller can remedy any lack of conformity provided that the contract has not been rescinded by the buyer and, he can do this without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses incurred by the buyer. In English law, the right of cure before the time of performance was accepted in the case law but the existence of such right after the time of performance is questionable. In Iranian law, where the goods are unascertained, the seller has the right of cure and the time of performance is not important. Where the goods are specific, by invoking Articles 478, 481 and 527 of Civil Code and the verdicts of Islamic jurisprudents it can be said that the seller has the right of cure if it does not cause unreasonable detriment to the buyer and, if the buyer has known that the seller would be able and willing to repair the lack of conformity he should not be given the right to terminate the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Right of Cure
 • Unascertained Goods
 • Specific Goods
 • Time of Performance
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1381.
  2. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد 5، تهران، بهنشر، چاپ اول، 1369.
  3. مظفر، علامه محمد؛ اصول فقه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، انتشارات دار الفکر، قم، چاپ اول، 1382.
  4. میرزا‌نژاد جویباری، اکبر؛ «تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در حال حق فسخ خریدار»، پژوهش‌نامه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 1385، شماره 1.
  5. آل کاشف الغطاء، محمد حسین؛ تحریر المجلة، المکتبة المرتضویة، جلد 2، النجف الاشرف، 1359 ق.
  6. الاصفهانی، محمد حسین؛حاشیه کتاب المکاسب، ذوالقربی، چاپ اول، 1419 ق.
  7. الانصاری، شیخ مرتضی؛ مکاسب، تک جلدی، تبریز، اطلاعات، چاپ دوم، 1375ق.
  8. شهید ثانی؛ شرح لمعه، جلد 4، بیروت، دار العالم الاسلامی ،بی‌تا .
  9. الطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ حاشیه مکاسب، جلد 2، اطلاعات، بی‌تا.
  10. العاملی، حر بن محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعة، جلد 12، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.       
  11. علامه حلّی؛ تذکرة الفقهاء، جلد 1، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سنگی، بی‌تا .
  12. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، جلد 7، بیروت، دار الهادی، چاپ اول، 1412 ق.
   1. Adhar Rex J; (1990), Seller Cure in the Sale of Goods, LIoyd's Maritime and Commercial Law Quarterly.
   2. Benjamin Philip; (1997), Sale of Goods, 5th ed., London, Sweet & Maxwell.
   3. Bianca Cesare Massimo; (1987), Article 37: in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milan, Giuffrè.
   4. Bridge Michael; (2007), The International Sale of Goods, 2nd ed., Oxford University Press.
   5. Dimatteo Larry A. & Contributors; (2005), International Sales Law, Cambridge University Press.
   6. Enderlein Fritz; (1996), Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Petar Sarcevic & Paul Volken eds, International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana Publication.
   7. Gartner Anette; (2000-2001), Britain and the CISG: The Case for Ratification- A Comparative Analysis with Special Reference to German Law, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International. Avaiable Online at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/gartner.htm1.
   8. Herber Rolf; (1979), Rules of the Convention Relating to Buyer's Remedies in Cases of Breach of Contrac, Potsdam Colloquium.
   9. Heuze Vincent; (2000), La Vent International de Marchandises, Paris.
   10. Honnld John O; (1999), Uniform Law for International Sales under the 1980 International Sales Law, 3rd ed., Kluwer Law International.
   11. Jafarzadeh, Mirghasem; (2001), Buyer,s Right to specific performance. Available Online at:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh1.htm1.
   12. Kee Christopher; (2004), Commentary on the Manner in which the UNIDROIT Principles May Be Used to Interpret or Supplement Article 48 of the CISG. Available Online at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni48.htm1.
   13. Keller Bertram; (2004), Early Delivery and Seller's Right to Cure Lack of Conformity: Article 37 CISG and UNIDROIT Principles Comparative. Available Online at www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni37.htm1
   14. Koch Robert; (1999), The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) in: Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998, Kluwer Law International.
   15. Liu Chengwei; (2005), Cure by Non-Conforming Party: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. Available Online at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei.htm1.
   16. Lookofsky Joseph; (2000), The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in: International Encyclopaedia of Laws - Contracts, Kluwer Law International. Available Online at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/loo48.htm1
   17. Miles Richard; (2001), Sale and Supply of Goods and Services, 1st ed., London, Blackstone.
   18. Schlectriem, Peter; (1998), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, Translated by G. Thomas, Oxford University Press.
   19. Schwenzer Ingeborg & Fountoulakis Christiana; (2006), International Sales Law, London, Routledge Cavendish.
   20. Secratariate's Commentary, Official Records, I. Avaiable Online at: www.cisg.law.pace.edu/text/secomm/secomm-37and48.htm1.
   21. Singh Lachmi; (2006), United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG]: An examination of the buyer's right to avoid the contract and its effect on different sectors of the (product) market. Available Online at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/singh.htm1 .
   22. G.H. Treitel. the law of contract, (1999), 10th ed., Butter worth, London.
   23. WillMichael; (1987), in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milan, Giuffrè.
   24. Ziegel Jacob S; (1984), Galston & Smit ed., International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Matthew Bender, Juris Publishing.
   25. www.unilex.info.

  ب- عربی

  ج- لاتین

   

   

CAPTCHA Image