نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

عمومی، مخفی، اختیاری، شخصی و برابر ویژگی‌های مهم رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه می‌باشند. تاریخ حق رأی تحول رأی محدود به رأی عمومی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. در واقع با گسترش تدریجی دایره انتخاب‌کنندگان رأی همگانی مستقر شده است. رأی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه مخفی است. رأی مخفی ضامن آزادی رأی دهندگان و استقلال رأی است. مشارکت در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه با رأی اختیاری است. فقط اعضای هیأت انتخاب‌کنندگان سناتورها در فرانسه مکلف به رأی دادن می‌باشند. رأی در ایران کاملاً شخصی است زیرا هیچ‌یک از آراء مکاتبه‌ای یا وکالتی در انتخابات سیاسی ایران شناسایی نشده‌اند. رأی وکالتی و رأی مکاتبه‌ای در انتخابات سیاسی فرانسه پذیرفته شده‌اند. رأی در صورتی برابر است که تعداد آراء و ارزش آراء رأی‌دهندگان مساوی باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Vote in Political Elections Laws of Iran & France

نویسنده [English]

 • Javad Taghi Zadeh

Assistant Professor of Mazandaran University

چکیده [English]

Generality, secrecy, voluntarity, privacy and equality are important characteristics of vote in political elections laws of Iran and France. The history of the right of vote demonstrates a shift from limited vote to universal suffrage in political elections of Iran and France. In fact, with gradual development of electors circle universal suffrage has been established. Both countries of Iran and France have recognized the secret vote in political elections. The secret vote is the guarantee of freedom of voters and independence of vote. Participation in political elections of Iran and France is optional. The election of senators in France is merely obligatory with vote. Voting in political elections of Iran is entirely private, because in Iran none of written or agency votes have not been recognized. Agency vote and written vote in political elections of France have been accepted. Vote is equal when the quantity and the value of vote of each person are equal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vote
 • Political Elections
 • Electoral Law
 • Constitutional Law
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. امیر ارجمندی، امیر منصور؛ بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با نظام های متداول انتخاباتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
  2. بوشهری، جعفر؛ حقوق اساسی، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1351.
  3. توحیدی، علی؛ «مجازات عدم مشارکت در انتخابات»، مجله کانون وکلا، 1327، شماره 7.
  4. حکمت نیا، محمود؛ آراء عمومی (مبانی، اعتبار و قلمرو)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.
  5. دادفر، حبیب الله؛ پارلمان، تهران، اطلاعات، 1342.
  6. راوندی، مرتضی؛ تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1357.
  7. رحیمی، مصطفی؛ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران، سپهر، چاپ سوم، 1357.
  8. روسو، دومینیک؛ «آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه»، ترجمه جواد تقی زاده، نشریه حقوق اساسی، 1383، شماره 2.
  9. شکری، سعید؛ حقوق عمومی اقلیت‌های دینی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1375-1376.
  10. صمدی، سعید؛ بررسی تطبیقی انتخابات پارلمان 110 کشور جهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1374.
  11. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اساسی، تهران، میزان، 1380.
  12. طجرلو، رضا؛ بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مقایسه با انتخابات مجلس نمایندگان کانادا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1370.
  13. قاسم‌زاده، قاسم؛ حقوق اساسی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1334.
  14. قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد 1، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1372.
  15. مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، تهران، سروش، 1365.
  16. مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، همراه، چاپ هفتم، 1384.
  17. مصدق، محمد؛ مصدق و مسایل حقوق و سیاست، تهران، زمینه، 1358.
  18. منتسکیو، شارل - لویی دو سوکوندا؛ روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1362.
   1. Ardant, Philippe; (2003), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 15e édition,
   2. Barthelemy, Joseph et Duez, Paul; (1933), Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, réédité en 1985 par Economica.
   3. Becet, Jean-Marie et Colard, Daniel; (1973), "Faut-il introduire en France le vote obligatoire?", Revue de droit public, pp. 155-205
   4. Cadart, Jacques; (1990), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, 3e édition.
   5. Cadoux, Charles; (1995), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 4e édition.
   6. Chagnollaud, Dominique; (2001), Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, 2, Paris, Armand Colin.
   7. Chantebout, Bernard; (2003), Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 20e édition.
   8. Dadfar, Habibollah; (1952), La Constitution de l'Iran et la séparation des pouvoirs, Thèse, Université de Paris.
   9. de Villiers, Michel; (1999), Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2e édition.
   10. de Villiers, Michel et Vincent, Jean-Yves; (2002), Code électoral, Paris, Litec, 6e édition.
   11. Debbasch, Charles, Pontier, Jean-Marie, Bourdon, Jacques et Ricci, Jean-Claude; (2001), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 4e édition.
   12. Delpérée, Francis; (2000), Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant.
   13. Delpérée, Francis et Dubois; François-Xavier; (1997), "Le double vote ou le vote multiple", Revue belge de droit constitutionnel, pp. 374-360.
   14. Duguit, Léon; (1928), Traité de droit constitutionnel, Tome II, Paris, Boccard.
   15. Duhamel, Olivier; (1999), Droit constitutionnel, Paris, Seuil, 4e édition.
   16. Duverger, Maurice; (1978), Institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 2, Paris, LGDJ.
   17. Favoreu, Louis et al;(2003), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 6e édition.
   18. Gicquel, Jean; (1999), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 16e édition.
   19. Guchet, Yves; (1981), Eléments de droit constitutionnel, Paris, ALBATROS.
   20. Hamon, Francis et Troper, Michel; (2003), Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 28e édition.
   21. Hauriou, André; (1980), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 7e édition.
   22. Hauriou, Maurice; (1929), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e édition.
   23. Jacque, Jean-Paul; (2003), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 5e édition.
   24. Kaiser, Michel; (1998), "Les enjeux et les perspectives de l'obligation de vote", Revue belge de droit constitutionnel, pp. 245-265
   25. Laferriere, Julien; (1947), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Domat – Montchrestien.
   26. Masclet, Jean-Claude; (1992), Le droit des élections politiques, Paris, puf.
   27. Mastail, Léon; (1981), La Constitution française et le suffrage universel, Thèse, Université de Paris 1.
   28. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat; (1950), De l'esprit des loix, Paris, Société les belles lettres.
   29. Pactet,Pierre; (2002), Institutions politiques Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 21e édition.
   30. Pierre, Eugène; (1989), Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Paris, Loysel.
   31. Vedel, Georges; (2002), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz.
   32. Vialle, Pierre; (1998), Droit constitutionnel et Science politique, Tome I, Paris, L'hermès, 2e édition.
   33. Zarka, Jean-Claude; (1996), Les systèmes électoraux, Paris, Ellipses.

  ب – لاتین

CAPTCHA Image