نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکز، گروه حقوق، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکز، گروه حقوق، تهران، ایران

چکیده

قانون پیش‌فروش ساختمان پس از بیش از چهل ماه بررسی، در زمستان 1389 به تصویب قوه مقننه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد. در امارت دبی از کشور امارات متحده عربی نیز از سال 2006 تا سال 2010 قوانین و مقررات متعددی برای ضابطه مند کردن پیش‌فروش به تصویب رسیده است. قانون ایران تمهیدات نسبتاً مناسبی برای حمایت از حقوق پیش‌خریداران اندیشیده ولی این حمایت ها کامل نیست. در قانون ایران به حقوق پیش‌فروشنده توجه کافی نشده است. قوانین امارت دبی به حقوق پیش‌فروشنده در برابر پیش‌خریداران بیشتر توجه کرده ولی در مواردی حقوق پیش‌خریداران را به کلی فراموش کرده است. در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف و قوت قوانین این دو کشور مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Securing the Rights of the Parties to Off Plan Sale of Building Units under Iranian and Dubai Laws

نویسندگان [English]

 • sadeg salimi 1
 • Leila Dashtbanian 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Center Branch, Department of Law, Tehran, Iran

2 Master of Private Law, Islamic Azad University, Center Branch, Department of Law, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Iranian “Off Plan Sale of Building Act” was adopted by the legislature after forty months of discussions and promulgated in Iranian gazette in last winter. In the Emirate of Dubai of the UAE various laws and regulations have been passed from 2006 to 2010 regulating off plan sale in the Emirate. The Iranian Act has provided approximately, not completely, proper remedies to protect the off plan purchasers’ rights. Iranian law is not accurately protecting the off plan sellers’ rights. The laws of the emirate of Dubai have paid due attention to the off plan sellers’ rights vis-à-vis the off plan purchasers. Nevertheless, it has neglected the off plan purchasers’ rights in some aspects. This article is seeking to legally analyze the advantages and disadvantages of the related laws of the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Off Plan Sale of Building
 • Apartment
 • Emirate of Dubai
 • Securing the Parties’ Rights
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. احمدی، فیروز؛ غضنفری، هنگامه؛ «ماهیت حقوقی پیشفروش آپارتمان و راه‌کارهای ثبت رسمی آن»، مجله پژوهش‌های حقوقی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1378، شماره 14.
  2. امینی، منصور؛ «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، 1388، شماره 49.
  3. پیرهادی، محمدرضا؛ «انتقال مالکیت در بیع مال آینده»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی آزاد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1386، شماره 1.
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، جلد2، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1386.
  5. حبیب‌زاده، محمد کاظم؛ «درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلاءهای حقوق آن»، مجله پژوهش‌های حقوقی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1387، شماره 14.
  6. زینعلی، حسین؛ «اهمیت ثبت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضایی»، ماهنامه حقوقی کانون سر دفتر یاران و دفتر یاران، 1385، شماره61.
  7. شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد1، تهران، نشر حقوق‌دان، چاپ اول، 1377.
  8. علیزاده، حسن؛ مفهوم ماهیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان، تهران، میثاق عدالت، چاپ اول، 1383.
  9. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلددوم، تهران، انتشارات بهنشر، 1366.
  10. _______ ؛ قانون مدنی در نظام کنونی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1380.
   1. Abdallah, Suzanne; (2010), "Registration of Transactions" in the Interim Real Estate Register, Law Update, issue 227.
   2. Helwick, Sydene & Javid Rafiq; (2009), "A New Wave in Investment", Law Update, issue 224.
   3. Law No 8 of 2006 concerning guarantee accounts of real estate developments in the Emirate of Dubai.
   4. Law No 8 of 2007 concerning real estate development Trust Accounts in the Emirate of Dubai.
   5. Law No.13 of 2008 regulating the interim real estate Register in the Emirate of Dubai.

  ب-لاتین

CAPTCHA Image