نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصغهان

چکیده

جهان امروز در اثر ظهور تکنولوژی‌های نوین به دهکدة جهانی مبدل شده که از شاخصه‌های آن کم شدن فواصل و تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصة تجارت جهانی است، به گونه‌ای که هیچ‌گاه در سراسر تاریخ چنین حجمی از مراودات تجاری سابقه نداشته است. افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سر کسب بازارهای جهانی مستلزم افزایش سرعت در هموار سازی زیر ساخت‌های بازرگانی در سطح بین‌المللی است. یکی از همین زیرساخت‌های بسیار مهم نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی و مسائل حاشیه‌ای آن است. در گذشته متداول‌ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود اما مبرهن است که در جهان امروز چنین رویکردهایی ممکن و معقول نیست. روند جهانی شدن روش‌های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی طلب می‌کند که شکل توسعه یافته و مدرن داوری‌های سنتی است و باید در مسیر رفع موانع و مشکلات آن گام برداشت. در این راستا مقالة حاضر به بررسی اصول، موانع و نحوة شناسایی و اجرای آراء داوری شده در فضای مجازی می‌پردازد که به دلیل نوپا بودن این نهاد مطمئناً خلأهایی وجود دارد که نیازمند تلاش صاحب‌نظران داخلی وخارجی همچنین مؤسسة یکنواخت‌سازی حقوق تجارت بین‌الملل، ایجاد رویه بین‌المللی، شکل‌گیری کنوانسیون‌ها و پیدایش نمونه قانون‌هایی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition and Enforcement of International Commercial Arbitration Decisions Issued in Cyberspace

نویسندگان [English]

 • Sima Badrizadeh 1
 • Manucheher Tavassoli Naini 2

1 Master of Private Law Student, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Today’s world, due to the emergence of new technologies, has turned into a global world village that one of its characteristics is decreasing of distances and reducing speed in communications especially in the field of world trade leading to an unprecedented volume of trade transactions. Increased trade and consequently increased competition for obtaining global markets require greater facilitation of international trade infrastructures. One of the most important infrastructures is the settlement of international commercial disputes and the related issues. In the past, the most common method of resolving commercial disputes  was referring to national courts, but in the world of today such an approache is not possible and reasonable. The process of globalization demands alternative methods such as arbitration in cyberspace that is the developed and modern form of traditional arbitration and steps should be taken in the path of removing its obstacles and problems. In this regard, the present article reviews the principles, obstacles and the manner of recognition and enforcement of arbitral decisions in cyberspace that for the reason of new character of this institution there are surely some gaps to be filled through the efforts of foreign and internal scholars and the Institute for the unification of International Commercial Law, creating international practice, formation and development of conventions and model laws in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Arbitration
 • Cyberspace
 • Recognition and Enforcement of Electronic Awards
 • New York Convention
 • Electronic Trade
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آخوندی مهدی؛ فضای مجازی چیست؟، 1384. قابل دسترسی در آدرس زیر:

   http://www.subaro.pc.blogspot.com

  1. اسماعیلی علی محمد، جنگ نرم در همین نزدیکی، تهران، نشر ساقی، چاپ اول، 1389.

  3. اشمیتوف، کلایو ام؛ حقوقتجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، جلد دوم، تهران، سمت، چاپ اول، 1378.

  1. امیری، امین پاشا؛تنظیم موافقت‌نامة داوری تجاری بین­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1381.
  2. انصاری معین، پرویز؛ حقوق تجارت بین­الملل، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1387.
  3. ابوترابی زارچی، ابوالحسن؛  داوری بر خط و مسائل حقوقی آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
  4. ایلخانی­زاده، نگار؛ تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین­المللی ایران، مجله کانون وکلا، 1386، 199 -198: 67-39.                  
  5. تفرشی، محمد عیسی؛ اسدی­نژاد، سید محمد؛ ویژگی­های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با داوری تجاری بین­المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1387، شماره 1.
  6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388.

  10.جنیدی، لعیا؛ اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش،چاپ اول، 1380.

  11.______ ؛ نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین­المللی، تهران، انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.

  12.خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت بین­الملل، جلد هفتم، تهران، قانون، چاپ اول، 1386.

  13._______ ؛ داور در حقوق داخلی و تجارت بین­المللی، مجله کانون وکلاء خراسان،  1385، شماره 2.

  14.دبلفون، زویه لینان؛ حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران، ترجمه و تحقیق ستار زرکلام، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی، چاپ اول، 1388.

  15.ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، جلد اول، تهران، دادگستر، چاپ دوم، 1375.

  16.صفایی، حسین؛ حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، تهران، میزان، چاپ دوم، 1387.

  17.قلاوند، روح­اله؛ سازمان الکترونیکی، 1389. قابل دسترسی در آدرس:

  http://www.sabt-es.ir/user/index.jsp?SID=12&lang=fa.lastvisited2011-04-13     

  18.موسوی، سید علی؛ سبز علی گل، مجید؛ گواهینامه بین­المللی کاربری کامپیوتر سطح یک، تهران، انتشارات صفار، چاپ سی و هفتم، 1389.

  ب- لاتین

  1. Arsic J; International Commercial Arbitration on the Internet has the future come too early?, Journal of International Arbitration,vol. 4, 1997.
  2. Burk DL; Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce, S.G.L publisher,1998.
  3. Cachard O; International Commercial Arbitration-Electronic arbitration, copy right United Nation, 2003. Available from: http://www.unctad.org
  4. Elizabet A M; Dictionary of Law, 6th edn, Tehran, Oxford University Press, 2007.
  5. Fortun A & co-worker; The Harmonisation Of Online Arbitration, 2002. Available from: http://www.e-arbitration-t.com
  6. Gerard A & Lodder R; Towardes an On line arbitration environment based on the design principles simplicity-awareness-oriention and timeliness, Springer publisher, 2005.
  7. Goldman B; 60 Years of Icc Arbitration,1th edn, Paris, Icc publication, 1984.
  8. Hill R; Online Arbitration: Issues and solutions Arbitration International, vol 15, 1999, no 2. Available from :http://www.umass.edu/disput/hill.htm
  9. Hornle j; Online Dispute Resolution, 1th edn, London, JISC Legal Briefing Paper, 2004. Available from http://www.oecd.org
  10. Katsh E and Rifkin J; Resolving Dispute In Cyber Space, 1th edn, San fransisco, Jossey-Bass publisher, 2001.
  11. Lucile M &Thomas D; Cyber Justic for E-Commerce, Prentice Hall, 2004.
  12. Mears Rona R; A Look at the FUTHER OF International Disputes, Haynes and Booavailable, 1999. at<http://www.hayboo.com/FILES/tbl- 12publicationsHotTopics%5 CpublicationPDF60%5c304%5c02-20-1999-Mears.pdf.
  13. Morek R; Admissibility within the current legal framework, 2000. Available from:<www.odr.info/Re%20greetings.doc
  14. Stewart k & Mathew J; Online Arbitration of Cross-border, Business to Consumer Disputes, United nations, Maiami L Press, 2002.
  15. Vahrenwaled A; Law of Online Arbitration, Munich, Center Bar, 2006.
  16. Zhao y; Dispute Resolution In E-Commerce, vol. 9, Boston, Martinus Nijhof publisher, 2005.
  17. Uncitral Model law on Electronic Commerce, Available from: http:// www.uncitral .org
  18. Uncitral Model law on Electronic Signature, Available from: http:// www.uncitral .org
  19. Yu Hong-Lin & Nasir M; Can Online Arbitration Exist Within The TraditionalArbitration Framework, Journal of International Arbitration .vol 20, 2003.


   

CAPTCHA Image