نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن‌ها وجود دارد؛ از مهم‌ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته ‏شود و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین‏المللی، اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principle of Party Autonomy in Determining the Applicable Law to Substantive Conditions Governing the Issuance of Commercial Instruments

نویسندگان [English]

 • Najad Ali Almasi 1
 • Mahdi Hosseinzadeh 2

1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD student in jurisprudence and private law, Tarbiat Moallem University, Tehran

چکیده [English]

Determining the applicable law on substative conditions of the issuance of commercial instruments and the criteria used in this process in case of the parties agreement or their silence are among the most important issues that the adjudicating authority is faced with. Since nowadays the law governing contracts and commercial instruments is getting out of the range of national law, the value and effect of the principle of party autonomy have taken the attention of lawyers. This article tries to investigate the role of the said principle in determining the law governing substantive conditions of the issuance of international commercial instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Applicable Law
 • Commercial Instruments
 • Substantive of Issuance
 • the Principle of Party Autonomy
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. اخلاقی، بهروز؛ اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین­الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، بهار - تابستان 1369، شماره 12.

  1. _______ ؛ اخلاقی، بهروز؛ جزوه حقوق تجارت 3، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368-1367.
  2. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (برات، سفته، چک)، تهران، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1385.
  3. _______ ؛ حقوق تجارت تطبیقی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1373.
  4. _______ ؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه حقوق ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1375.
  5. الماسی، نجاد­علی؛ حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.
  6. ________ ؛ تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، 1376.
  7. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات اسلامیه، ویرایش دوم، چاپ بیست و سوم، 1379.
  8. انصاری معین، پرویز؛ حقوق تجارت بین­الملل، تهران،نشر میزان، چاپ اول،1387.

  10.ایروانی، ناصر؛ نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1378.

  11.پروین، فرهاد؛ تعارض قوانین در اسناد تجاری بین­المللی، نشریه حقوق و سیاست، 1381، شماره 7.

  12.جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1387.

  13.جنیدی، لعیا؛ قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

  14.ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، جلد 3، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374.

  15.صقری، محمد؛ ارزیابی پیش­نویس ضمیمه اول کنوانسیون ژنو، مجله حقوقی، 1369، شماره 12.

  16.عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، جلد 1، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، 1365.

  17.کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1369.

  18.لا گارد، پل؛ حقوق بین­الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم­الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980، ترجمه دکتر محمد اشتری، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­الملی جمهوری اسلامی ایران، 1375، شماره 21-20.

  19.نصیری، مرتضی؛ حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، چاپ اول، 1370 .

  20.________ ؛ حقوق تجارت بین‏الملل، تهران، انتشارات ویسمن، چاپ اول، 1352.

  ب- لاتین

  1. Cheshire and North; private International Law, London Butter worths, 10th, edition, 1979.
  2. Dicey and Moris; conflict of laws, VoI. 1, London Stevens and sons Limited, 1989.
  3. Graveson R. H; conflict of laws, London, 6th edition, Sweet and Maxwell Ltd, 1969.
  4. Lescot et Roblot; Les effets de commerce, t.l. paris, 1953.
  5. Loussouarn, Y.et Bredin, J.D; Droit du commerce international, paris, Sirey, 1969.
  6. Puxon, Margaret; Family Law, 1971
  7. Ripert, Roblot; Traite de Droit Commercial, TomII, 15edition, LG.D.J.Paris, 1996, n 1961.

   

   

   

CAPTCHA Image