نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

برنامه پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» از دهه 1970 توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک[1] با کتاب محاسبه رضایت؛ بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه، شروع شد و در دهه 1990 به اوج و شکوفایی رسید. این شاخه جدید از علم اقتصاد مبتنی بر پیش­فرض فردگرایی و انتخاب عقلانی است و سعی می­کند با بکارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدل­های تحلیلی همچون نظریه قیمت و نظریه بازی­ها، پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی را بررسی کند. مقاله حاضر، به معرفی این برنامه پژوهشی پرداخته و کاربرد آن را در مهندسی قانون اساسی مورد اشاره قرار داده است. زیرا به­رغم اهمیتی که مهندسی قانون اساسی دارد، متأسفانه نظریه حقوق اساسی تاکنون از منظر پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی بر حیات سیاسی و اقتصادی، به بررسی مسئله مهندسی قانون اساسی نپرداخته است. مهندسی قانون اساسی نیازمند مدلی تحلیلی است که با آن بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین، واکنش­های افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی، پیش­بینی کرد. اقتصاد قانون اساسی مدل تحلیلی مناسبی در این خصوص ارائه می­دهد.[1].  Buchanan J; and Tullock G

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Study of Foundations and Tools of Constitutional Economics and Its Application in the Constitutional Engineering

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Kadkhodaei 1
 • Moslem Aghaei Togh 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD student in Public Law, University of Tehran

چکیده [English]

The Research Program of the Constitutional Economics which began in 1970s by now well known work of James Buchanan and Gordon Tullock titled “The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy”, and reached its Golden Age subsequently in 1990s, is founded on methodological individualism and rational choice. It analyzes the rationally expected consequences of alternative constitutional rules by employing the standard method of mainstream economics and its widely recognized analytical techniques, such as Price Theory and Game Theory. This paper presents this research program and emphasizes the need for its application in constitutional engineering.
Constitutional Engineering/Design which means choosing among rules is the most sensitive example of decision-making in a political system. Despite such importance, unfortunately, constitutional theory until now has failed to pay enough attention to the problem of possible political consequences of alternative constitutional rules. This is because in designing a constitution, we need some model to analyze those rationally expected consequences of different alternative rules and predict political behaviors and reactions, and classic theories of constitutional engineering lack such model. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitutional Engineering/Design
 • Constitutional Theory
 • Constitutional Economics
 • Economic Analysis
 • Game Theory
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. کوتر، رابرت؛ یولن، تامس؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ اول، 1388.
  2. میدری، احمد؛ «جایگاه دولت در اندیشه بوکانان»، راهبرد، 1372، شماره 2.
  3. یادی­پور، مهدی؛ مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد، به ویرایش محمود متوسلی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1389.
   1. Backhaus J. G; "An Economic Analysis of Constitutional Law", Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization, Research Memoranda, 1995, no. 011.
   2. Boudreaux D; "The Strategic Constitution: On the Logic of Rules and Rights", American Law and Economics Review, Vol. 3, 2001, no. 2, pp. 368-375.
   3. Buchanan J; The Economics and the Ethics of Constitutional Order, University of Michigan, 1991.
   4. ________ ; "Public Choice: The Origins and Development of a Research Program", Center for Study of Public Choice, George Mason University, Fairfax, Virginia, 2003. Available at:http://www.pubchoicesoc.org/about_pc.html
   5. ________ ; "Constitutional Political Economy", in C. K. Rowely and F. Schneider, The Encyclopedia of Public Choice, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, pp. 60-67.
   6. Buchanan J. and Tullock G; The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
   7. Congleton R. D; " Political Philosophy and Constitutional Design: the Greeks Philosophers", Lecture in Bayreuth University, 2005A. Available online at:http://rdc1.org/class/BayreuthU/CONSDES4.pdf
   8. ________ ; "Theoretical and Practical Origins of Modern Constitutional Design: the Enlightenment Literature on Constitutions", Lecture in Bayreuth University, 2005B. Available online at: http://rdc1.org/class/BayreuthU/CONDS5A.pdf
   9. Congleton R. D. and Birgitta Swedenborg (Eds); Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and Evidence, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2006.
   10. Cooter R; The Strategic Constitution, Princeton: Princeton University Press, 2000.
   11. Dworkin R; Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge: Harvard University Press, 1996.
   12. Friedman D; Law's Order; What Economics Has to Do With Law and Why It Matters, Princeton: Princeton University Press, 2000.
   13. Hsiung B; "Economic Analysis of Law: An Inquiry of Its Underlying logic", Erasmus Law and Economics Review, Vol. 2, 2006, no. 1, pp. 1-33.
   14. Kerkmeester H; "Methodology: General", In Gerrit de Geest (Ed), Encyclopedia of Law and Economics: the History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2000, pp.383-401
   15. McAdams R. H; "Beyond the Prisoners' Dilemma: Coordination, Game Theory, and Law", Southern California Law Review, Vol. 82, 2009, Issue 2, pp.209-258.
   16. Murphy W. F; "Designing a Constitution: Of Architects and Builders", Texas Law Review, Vol. 87, 2009, pp. 1303-1337.
   17. Parkin M; Microeconomics, 6th Edition, Pearson Education, 2003.
   18. Romp G; Game Theory; Introduction and Applications, Oxford University Press, 1997.
   19. Rowley C; "Public Choice and Constitutional Political Economy", in Charles K. Rowley and Friedrich Schneider (Eds), Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy, Springer, 2008.
   20. Salmond J. W; Jurisprudence or the Theory of the Law, London: Stevens and Haynes, 1907.
   21. Smith G; "Methodological Individualism", in Ronald Hamovy (ed), The Encyclopedia of Libertarianism, California: SAGE publication, 2008.
   22. Turner J; The Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company, 1991.
   23. Vanberg V. J; "Democracy, Citizen Sovereignty and Constitutional Economics", in J. C. Pardo and P. Schwartz (Eds), Public Choice and the Challenges of Democracy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2007, pp.101-120.
   24. Van den Hauwe L; "Constitutional Economics", in J. G. Backhaus (Ed), The Elgar Companion to Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2005, pp.223-238. 
   25. Voigt S; "Positive Constitutional Economics", Public Choice, Vol. 90, 1997, pp.144-53.
   26. _____ ; "Constitutional Political Economy: Analyzing Formal Institutions at the Most Elementary Level", in Éric Brousseau and Jean-Michel Glachant, New Institutional Economics: A Guidebook, Cambridge University Press, 2008, pp.363-388.
   27. _____ ; "Positive Constitutional Economics; A Survey of Recent Developments", MAGKS Papers on Economics, 200936, Philipps-Universität Marburg, 2009.
   28. Younkins E. W; "James M. Buchanan: Constitutional and Post-Constitutional Political Economy", The Rational Argumentator, Issue LXIV, 2006. Available at: http://rationalargumentator.com/index64.html

  ب- لاتین

   

CAPTCHA Image