نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

چکیده

متعهدله هر قرارداد عهدی، این حق را دارد تا در اجل قراردادی، اجرای عهد را خواستار شود و درصورت تأخیر در اجرای تعهد خسارات ناشی از تأخیر را مطالبه نماید. اما چنانچه در قرارداد مدتی برای اجرای تعهد پیش‌بینی نشده باشد، آیا متعهد مختار است تا تعهدات خویش را در مدت دلخواه اجرا نماید؟ آیا در این گونه قراردادها اخذ خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد ممکن است؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بیان ویژگی‌های قراردادهای بدون مدت، راهکارهای حقوق انگلیس و ایران در برخورد با چنین قراردادهایی تشریح شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Status of Unauthorized Contracts and Its Basis in the Laws of England, France, Germany and Iran

نویسندگان [English]

 • Mansour Amini 1
 • Abbas Zamani 2

1 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University

2 PhD student in private law at Mofid University

چکیده [English]

The legal status of unauthorized contracts is one of the different points between Iranian law, on one side and English, French and German law on the other. The unauthorized contracts are always ineffective in Iranian law and not absolutely void, but in English, French and German law, these contracts are sometimes effective and complete.  There are some bases behind these provisions. The most important bases of these provisions are promotion of trade, recognition of possession as the creator of property, and respect to good faith of buyer. Conversely, in Iranian law, the most important basis of non-voidance of unauthorized contracts is the causality of considerations in the creation of contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unauthorized Contracts
 • Good Faith
 • Possession
 • Representative Theory
 • Transfer of Property
 • Intent and Consent
 • Cause of Contract
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. باقری، احمدی؛ فقه مدنی عقود تملیکی بیع و اجاره، تهران، نشر سمت، چاپ اول، 1384.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.
  3. ـــــــــــــــــــــ ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی حقوق تعهدات، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1378.
  4. داراب پور، مهراب؛ قاعده مقابله با خسارت، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377.
  5. سلطان احمدی، جلال؛ تأثیر عرف در تفسیر قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389.
  6. شهیدثانی؛ شرح لمعه، ترجمه علی شیروانی و مسعود عباسی، جلد 2، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، 1384.
  7. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، تهران، نشر مجد، چاپ ششم، 1385.
  8. __________ ؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1383.
  9. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ العروه الوثقی، جلد 2، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، 1370.
  10. علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1385.
  11. غمامی، مجید؛ قابلیت پیش­بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1383.
  12. کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی - اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار،  چاپ سوم، 1383.
  13. ________ ؛ کلیات حقوق - نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1379.
  14. ________ ؛ حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1383.
  15. ________ ؛ الزام­های خارج از قرارداد، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1386.
  16. محقق دادماد، سیدمصطفی؛ نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1388.
  17. میرزانژاد جویباری، اکبر؛ «تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388، شماره 1.
  18. یزدانیان، علیرضا؛ حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، 1379.
  19. ابن ادریس، ابوجعفر منصور احمد؛ السرائر، جلد 2، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1410 ه.ق.
  20. خویی، سیدابوالقاسم؛ منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دارالبلاغه، 1412 ه.ق.
  21. حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1415 ه.ق.
  22. صدر، محمدباقر؛ المعالم الجدیده (به نقل از سلطان احمدی، جلال)، تهران، مکتب نجاح، چاپ دوم، 1395 ه.ق.
  23. طوسی، شیخ ابوجعفر؛  المبسوط فی فقه امامیه، به نقل از سلسله الینابیع الفقیه، به اهتمام علی اصغر مروارید، جلد 13، بیروت، انتشارات مؤسسه فقه شیعه، چاپ اول، 1410 ه.ق.
  24. کرکی، علی بن حسین؛ رسائل الکرکی، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی، چاپ اول، 1409 ه.ق.
  25. مفید (شیخ مفید)، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی؛ المقنعه فی الاصول و الفروع، به نقل از سلسله الینابیع الفقیه، به اهتمام علی اصغر مروارید، جلد 13، بیروت، انتشارات مؤسسه فقه شیعه، چاپ اول، 1410 ه.ق.
  26. موسوی خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، جلد 4، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 1384.
  27. ـــــــــــــــــــــ ؛ الاجتهاد و التقلید، قم، مؤسسه تنظیم و انتشارات آثار امام خمینی، چاپ اول، 1417 ه.ق.
  28. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، جلد 21 و 22، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی­تا.

  ب- عربی

  ج- لاتین

   

  1. Atkinson, Daniel; "Time At Large", From: Atkinson Law.com, 2007.
  2. Barker, David & Padfield, Colin; Law Mad Simple, 10th ed, London, 2001.
  3. Bell, A.P; Modern Law of Personal Property In England and Irland, Dublin, Butter worth, 1989.
  4. Carter, J.W; Breach of Contract, 2ed  ed, London, Sweet & Maxwell, 1991.
  5. Evan, Mckendrick; Contract Law, 8th ed, London, Palgrave Macmillan, 2009.
  6. Furmston, M.P, Cheshire & Fifoot; Law of Contract, 15th ed, First Indian Edition, New Delhi, Oxford University Press, 2007.
  7. Hunt, Martin; A Level and As Level Law, London, Sweet & Maxwell, 2000.
  8. Markesinis, B, S & Deakin, S.F; Tort Law, 3rd ed, New York, OxFord University press, 1996.
  9. Souper, M; breach of duty of Care, Sixth Form Law, From: WWW.SixthformLaw,ifo/01.
  10. Stone, Richard; Contract Law, 2ed ed, London, Cavendish publishing Limited, 1995.
  11. Stone Richard & Cunnington, Ralph; Text, Cases and Materials on Contract Law, 1th ed, London, Rout Ledge Cavendish, 2007.
  12. Summer Skill, M.B; Lay Time, 4th ed, London, Sweet & Maxwell, 1989.
  13. Treitel,G.H; Treitel the law of contract,8thed, London, sweet & Maxwell, 1991.

   

CAPTCHA Image