نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علم وفرهنگ

چکیده

تحقق عدالت قضایی را می‌توان هدف غایی هر نظام قضایی و حقوقی دانست. نوع الفاظ و شیوه بیان اقرار توسط مقر یا ادای شهادت از سوی شاهد یا تنظیم اسناد مختلف از سوی خواهان و خوانده می‌تواند تابع عوامل مختلفی مثل سن، جنس، نژاد، قومیت، میزان سواد و سلامت روحی و جسمی، هوش، فرهنگ اجتماعی و غیره باشد. بر این اساس کشف مراد اصلی و حقیقی افراد مزبور از سوی قاضی در برخی موارد تا حدی دشوار می‌شود که می‌تواند مانعی برای تحقق عدالت قضایی تلقی گردد. در چنین مواردی است که نقش مهم زبان‌شناسی قضایی برای تحلیل محتوای کلامی و مکانیزم زبانی افراد درگیر در یک فرایند دادرسی به خوبی قابل درک است. تبیین نقش مهم زبان‌شناسی قضایی در دادرسی‌هادانشی میان رشته‌ای است که تقریباً به تازگی در برخی از کشور‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در صدد است تا ضمن مطالعه چند قضیه خاص در حقوق خارجی و تبیین نقش دانش زبان‌شناسی قضایی در بهبود کیفیت دادرسی‌ها و تحقق هر چه بیشتر عدالت، پیشنهاداتی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان ایرانی جهت ترکیب دانش حقوق و زبان‌شناسی ارائه و افق جدیدی را پیش روی آن‌ها باز نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Role of Forensic Linguistics in Achieving Judicial Justice

نویسندگان [English]

 • Seyed Fazlollah Mousavi Mousavi 1
 • Seyed Mahdi Mousavi 2
 • AHMAD RAMEZANI 3

1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD Student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

The satisfaction of judicial justice is the final goal of every legal system. The type of the wording used in the confession by the confessor or in witnessing by a witness or in drafting different documents by the plaintiff and defendant can be affected by some factors including age, sex, race, ethnic, the level of education, physical and mental health, intelligence, social culture and etc. Thus, finding out the main and real purpose of such persons by a judge in some cases is rather difficult which can be an obstacle for the satisfaction of legal justice. It is in such cases that the important role of forensic linguistics can be fairly understandable in analyzing the wording, content and the linguistic processes of the people in a legal process. Explanation of the important role of forensic linguistics in trials is an interdisciplinary field which drew attention in some countries. This article tries to study some particular legal cases and explain the role of forensic linguistics in the improvement of justice in trials and also it presents some suggestions for the legal authorities, courts and Iranian lawyers for the improvement of justice and cooperation of law and linguistics

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law
 • Forensic Linguistics
 • Trial
 • Judicial Justice
 • Witness
 • Confession
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آقا گل‌زاده، فردوس؛ «زبان­شناسی حقوقی (قانونی): رویکردی نوین در زبانشناسی کاربردی»، مجله بخارا، 1386، ش63.
  2. استاجی، اعظم؛ «معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن»، مجله زبان و زبان­شناسی، 1385، ش 2.
  3. رمضانی واسوکلایی، ‌احمد؛ «فقدان درس زبان­شناسی قضایی در دانشگاه‌ها و مشکلات ناشی از آن در کشور»، خبر­نامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1385، شماره 5 و 6.
  4. خسروی، محمد­رضا؛ «نقد نگارشی یک رأی 12: جمع شرط شروط است نه شرایط»، 1387.

  http://www.maavanews.ir

  1. خسروی، محمد­رضا؛ «نقد نگارشی یک رأی2».  http://www.ghazavat.com/31/negah.html
  2. خسروی، محمد­رضا؛ «نقد نگارشی یک رأی 5».   http://www.ghazavat.com/30/negah.htm
  3. خسروی، محمد­رضا؛ «نقد نگارشی یک رأی 14: سطرهای مغشوش عبارت‌های مشوش»، 1387.

  7.    خسروی، محمد­رضا؛ «نشریه ماوی نقد نگارشی یک رأی 10، لزوم آراسته شدن آرای قضایی به اصول نگارشی و بنیان زیباشناختی»، 1389. http://www.maavanews.ir                                                

  http://www.maavanews.ir                                                                                         

  1. خسروی، محمد­رضا؛ «نقد نگارشی آرای قضایی، پرهیز از ثقل‌نویسی در آرای قضایی»، 1389.

   http://www.maavanews.ir                                                                            

  10.شای، راجر؛ «زبان­شناسی قانونی»، ترجمه اعظم استاجی، تهران، مجله حقوقی دادگستری،1383، ش 49-48.

  11.فرای، د. ب؛ فیزیک گفتار: مقدمه­ای بر آواشناسی آکوستیک، ترجمه نادر جهانگیری، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، 1369.

  12.فرازنده­پور، فائزه؛ «تحلیلزبان‌شناختیآرایقضاییبراساسالگویخلاق: رویکردحوزهزبان‌شناسیحقوقی»،ماهنامه قضاوت، 1389، شماره 65.

  13.قانون احزاب مصوب 1360.

  14.قانون مطبوعات مصوب 1379.

  ب- لاتین

  1. Bates E, Kintsch W, Fletcher C. R, & GiulaniV; "The role of pronominalization and ellipsis in texts: some memorization experiments", Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, V.6, 1980.
  2. Cotterill J (ed); Language in the Legal Process, London, Palgrave, 2002.
  3. Coulthard M; The linguist as expert witness, Linguistics and the Human Sciences 1(1), 2005.
  4. Coulthard, Malcolm; "Some forensicapplications ofdescriptive linguistics", Veredas - Rev. Est. Ling. Vol.9, 2005.
  5. Coulthard, Malcolm; "Making texts speak: The work of the forensic linguist", Studia Anglica Posnaniensia: international review of English Studies, 1998.
  6. Coulthard R M; "Author identification, idiolect and linguistic uniqueness", Applied Linguistics, 2004.
  7. ____________; "Whose voice is it? Invented and concealed dialogue in written records of verbal evidence produced by the police" in J Cotterill (ed), 2002.
  8. ____________ ; "Powerful evidence for the defense: an exercise in forensic discourse analysis", 1994.
  9. Dumas B; "Reasonable doubt about reasonable doubt: assessing jury instruction adequacy in a capital case" in J Cotterill (ed), 2002.
  10. Gibbons J (ed); Language and the Law, London: Longman, 1994.
  11. Gibbons J; Forensic Linguistics: an Introduction to Language in the Justice System, Oxford, Blackwell, 2003.
  12. Grice H P; "Logic and conversation", in P Cole and J Morgan (eds), Syntax and Semantics III: Speech Acts, New York: Academic Press, 2003.
  13. Haviland B John; "Ideologies of Language: Some Reflections onLanguage and U.S. Law", American Anthropologists,Vol. 105. No. 4, 2003.
  14. Hjelmquist E and Gidlung A; "Free recall of conversations", Text, Vol. 3, 1985.
  15. Hjelmquist E; "Memory for conversations", Discourse Processes, Vol. 7, 1984.
  16. Johnson A; "Textual kidnapping - a case of plagiarism among three student texts", Forensic Linguistics, 4 ii, 1997.
  17. Kaplan J P, Green G M, Cunningham, C D and Levi, J N; "Bringing linguistics into judicial decision making: semantic analysis submitted to the US Supreme Court", Forensic Linguistics, 2 i, 1995.
  18. Keenan J M, MacWhinney, B, and Mayhew, D; "Pragmatics in Memory: a study of natural conversation", Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Vol. 16, 1977.
  19. Levi J N; "Evaluating jury comprehension of the Illinois capital sentencing instructions", American Speech, Vol. 68, 1993.
  20. _______ ; Language and the Law: A Bibliographical Guide to Social Science Research in the USA, Chicago: American Bar Association, 1994a.
  21. _______ ; Language as evidence: the linguist as expert witness in North American Courts,Forensic Linguistic, 1994b.
  22. _______ ; Introduction: "What is meaning in a legal text?", A first Dialogue For Law and Linguistics, WashingtonUniversity Law Quarterly, 1995.
  23. Levi J N & Walker A G (eds); Language in the Judicial Process, London: Plenum. 1990.
  24. McMenamin, G; Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics, London, CRC Press, 2002.
  25. Meijes, Tiersma, Peter and Solan, Lawrence; "The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts", Language. Vol 78, No.2, 2002.
  26. Miller, Katrina R. and Vernon, McCay; "Assessing Linguistic Diversity in Deaf Criminal Suspects", Sign Language Studies 2.4, 2002.
  27. Olsson, John; Forensic linguistics: an introduction to language, crime, and the law, London: Continuum, 2008.
  28. _________ ; Word Crime: Solving Crime Through Forensic Linguistics, London: Continuum, 2009.
  29. Prince E; "Language and the law: a case for linguistic pragmatics", Working papers in Sociolinguistics, Austin: Southwest Educational Development Laboratory, 1981.
  30. Schiller, O Niels and Olaf Köster;" The ability of expert witnessesto identify voices: a comparisonbetween trained and untrainedlisteners", Forensic Linguistics, 5(1), 1998.
  31. Shuy R W; Language Crimes: the Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom, Cambridge MA, Blackwell, 1993.
  32. ________ ; Linguistic Battles in Trademark Disputes, New York, Palgrave, 2002.
  33. ________ ; The Language of Confession, Interrogation and Deception, London, Sage, 1998.
  34. ______ ; Breaking into language and law: The trials of the insider-linguist, GeorgetownUniversity Round Table On Languages and Law, 2000.
  35. ________ ; Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom, Wiley-Blackwell, 1996.
  36. Slembrouck S; "The parliamentary Hansard “verbatim” report: the written construction of spoken discourse", Language and Literature, Vols. 1, 2, 1992.
  37. Solan L; "Linguistic experts as semantic tour guides", Forensic Linguistics, 5 ii, 1998.
  38. Tiersma P and Solan L; The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts, Language. Vol. 78, 2002.
  39. Woolls D; "Better Tools for the Trade and how to Use them", Forensic Linguistics, 10 i, 2003.
  40. _______ ; Copycatch Gold a computerised plagiarism detection program, for more details see www.copycatchgold.com, 2002.
  41. Woolls D and Coulthard R M; "Tools for the Trade", Forensic Linguistics, 5 i, 1998.
  42. www.language and law.org
  43. www.strath.ac.uk
  44. www.thetext.co.uk/about.html
  59.     www.thetext.co.uk/about.html

   

CAPTCHA Image