نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آیا می‌توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین‌المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین‌المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت‌ها صورت گرفته است. حاکمیت دولت در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل مقید به ضوابط متعددی شده و امروز دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست و دولت‌ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها رعایت موازین حقوق بشر است. مبنای مصونیت در حاکمیت دولت‌هاست. بنابراین، اگر ریشه مصونیت در این مفهوم باشد، معنا، حدود و تأثیر آن نیز باید به قلمرو کنونی حاکمیت وابسته باشد. هر چند در قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز در رویه دولت‌ها این امر مشاهده نمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد دولت‌ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین‌الملل، یعنی اقدامات متقابل، مصونیت دولت‌ها را در مقابل نقض شدید حقوق بشر محدود نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of judicial immunity of States and the exception of violation of human rights

نویسنده [English]

  • Azam Amini

PhD Student in Public International Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Can the violation of human rights be considered as an exception to the concept of judicial immunity of State? The judicial immunity of State has been influenced by the international developments. This is a part of a huge international development including the restriction of State sovereignty. In fact, the concept of sovereignty has been subject to various regulations in light of developments of international law. Therefore, the absolute sovereignty is no longer acceptable, and there are many cases where the States should be accountable with regard to their conduct, one of the most significant of such cases is the obligation to observe the human rights and fundamental freedoms. It has been argued, in this paper, that the basis of immunity is in the sovereignty of States. If this claim is accepted, its concept, limitations and effect should also depend on the current scope of Sovereignty. Although this can not be observed in national legislations and international conventions as well as State practice, it seems, however, that States can restrict immunity of other States with regard to grave violation of human rights using the existing rules of international law i.e. counter measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial immunity of State
  • violation of human rights
  • State sovereignty
  • counter measures

منابع

الف- فارسی

1-    پروین، خیرالله؛ حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1387، دوره 38، شماره 4.
2-    رنجبریان، امیر حسین؛ پویایی حقوق بین‌الملل و پایانی شکنجه، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار 1387، دوره 38، شماره 1.
3-    عبداللهی، محسن؛ شافع، میر­شهبیز؛ مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، چاپ اول، تابستان 1382.
4-    فلسفی، هدایت‌الله؛ نیم نگاهی به تأثیر مطالعات تطبیقی در تحول و تکامل نظام‌های ملی و بین‌المللی، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، 1386، شماره 3.
5-    فلسفی، هدایت‌الله؛ روش‌های شناخت حقوق بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار و تابستان 1370، شماره 9.

ب- لاتین

6-       Badr Gamal Moursi, Whither State Immunity?: An Assessment of the Current State of the Law, Duquesne law review, Vol 20, 1982, 147.
7-       Belsky Adam C, Merva Mark, Roht-Arriaza Naomi, Implied Waiver under the FSIA: A Proposed Exception to Immunity for Violations of Preemptory Norms of International law, California Law Review, vol 77, 1989, 365.
8-       Bates ed, State Immunity for torture, Human Rights Law Review, 7, 2007, 4.
9-       Bates Ed, THE AL-Adsani Case, State Immunity and the International Legal Prohibition on Torture, Human Rights Law Review, Vol 3, 2003, no 2.
10-     Caplan Lee.M, State Immunity, Human Rights, And Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy theory, AJIL, vol 97, 2003, 741.
11-    Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Finland, 21/06/2005, CAT/C/CR/34/FIN.
12-    Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property, with commentaries, 1991.
13-    Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001.
14-    Forcese Craig, De- immunizing Torture: Reconciling Human Rights and State Immunity, McGill Law Journal, Vol 52, 2007.
15-    Garnett Richard, The Defence of State Immunity for Acts of Torture, Australian Year Book of International Law, 1997.
16-    Germany v Mantelli and ors, Preliminary order on jurisdiction, No 14201/2008; ILDC 1037 (IT 2008), 29 May 2008.
17-    Harris D.J, Cases and Materials on International law, London Sweet & Maxwell, sixth edition, 2005.
18-    Karagiannakis Maydalini, State Immunity and fundamental human rights, LJIL 1998.
19-    Lauterpact, H, The Problem of Jurisdictional Immunities of Foreign States, 1951, 28 BYIL (220).
20-    Lyons. A.B., LL.B M.A. The Avoidance of hardships Resulting from The Doctrine of Sovereign Immunity, Read to the International Law Conference held in the Inner Temple Hall, on Saturday, 27th October, 1956, Transactions of the Grotius Society, Vol. 42, Problems of Public and Private International Law, Transactions for the Year 1956, (1956).
21-    Mcgregor Lorna, Torture and State Immunity: Deflecting impunity, Distorting Sovereignty, The European Journal of International Law, Vol. 18, 2008, no.5.
22-    Miguel Gonzales Marcos, "The Search For Common Democratic Standards Through International Law", Heinrich boil foundation North America, 2003.
23-    Novogrodsky Noah Benjamin, Immunity for Torture: Lessons from Bouzari V Iran, EJIL, Vol 18, 2008, no 5.
24-    Riesenfeld Stefan A, Sovereign Immunity in Perspective, Vanderbilt Journal of International Law, VOL 19:1, winter 1986, no 1.
25-    Sena Pasquale De and Vittor Frances D, State Immunity and Human Rights: the Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case, EJIL, Vol 16, 2005, no 1.
26-    Shaw M.Malcolm, international law, Cambridge university press, fifth edition 2005.
27-    Sornarajah M, Problems in Applying the Restrictive Theory of Sovereign Immunity, International and Comparative Law, vol 31, October 1982.
28-    Trooboff, Peter, D, Foreign State Immunity: Emerging Consensus on Principle, Recueil Des course 1986.
29-    Von Mehren Robert.B, The foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Columbia Journal of Transnational Law, 17, 1978, 33.
 
 
 
CAPTCHA Image