نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران.

چکیده

رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقض‌های قواعد حقوق بشر از بین برده است. با این حال، رویه دولت‌ها و از جمله کنوانسیون مصونیت دولت سال 2004 چنین استثنایی را به شبه جرم‌های ارتکابی در کشور محل دادگاه محدود می‌کند. این وضعیت، حداقل در مورد قواعد آمره حقوق بشر، تعارض تأمل برانگیز میان اصل مصونیت دولت و قواعد آمره را به میان می‌کشد. مقاله پیش‌رو در پاسخ به مسئله مزبور به دنبال اثبات این فرضیه می‌باشد که نظر به ویژگی ماهوی قواعد آمره ادعا شده، اساساً تعارض نظری با قاعده شکلی مصونیت دولت قابل تصور نمی‌باشد. همانطور که بنا به ویژگی عرفی قواعد آمره مزبور، رویه مثبتی برای کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض‌های فرا  سرزمینی قواعد آمره حقوق بشر در دست نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Equation of the conflict between the principle of State immunity and the jus cogens norms of human rights

نویسندگان [English]

  • mohsen abdollahi 1
  • Hossein Khalaf Rezaee 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University,Tehran, Iran.

چکیده [English]

After the World War II, the growth of the command economies and the development of the “human rights” discourse, imposed significant exceptions to the customary principle of the State Immunity. By the recent development, a State would not enjoy from immunity for human rights violations. However, States practice, including the 2004 UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, limit such exception to the territorial torts. One may argue that at least, in case of the extra-territorial violation of the jus cogens norms of human rights, there might be a conflict between immunity and the jus cogens norms. Current article is seeking to prove this proposition that theoretically speaking due to the substantive character of claimed jus cogens norms, the conflict between the mentioned norms and procedural rule of immunity seems unlikely. In addition, because of the customary character of the cited norms, it can be said that there is not sufficient positive state practice in favor of the conflict between newly emerged customary law (jus cogens norms of human rights) and the former customary principle of State immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State immunity
  • jus cogens
  • human rights
  • heads of State immunity
  • international law
  • international justice
State immunity, jus cogens, human rights, heads of State immunity, international law, international justice.
CAPTCHA Image