نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلاً اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هرکدام ازطرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگربعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثرحادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف دراین حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A buyer's guarantee for loss or incompleteness of stuff from termination date up to return date in Iran's law and international sale convention (Vienna-1980)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Asadi Neghad

Assistant Professor of Guilan University

چکیده [English]

Termination of a contract, while observing the regular protocol has some consequences. The natural effect of termination is dissolution  of contract and removing the responsibility of persons from those obligations that they have taken due to contract. In addition, termination of contract leads to returning the obligations to the status of them before contract, For example, if the salesman would have submitted the stuff  or the buyer would have paid the price, with loss of sale, each of the persons should return the case of bargain. With this premise in mind, if there is some harm to the stuff, what could be done? No doubt, in case of loss or causality, the possessor is the guarantee and there would be the rules of delictual responsibility. However, if after the loss of  contract, there is a harm to object of sale and the price, the law relation between the two sides in this case is something that could be investigated and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Loss - dissolution of contract
  • loss of incompleteness of stuff- Responsibility of possession

منابع

الف- فارسی

1-    امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و سوم، 1382.
2-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف عمومی حقوق، الفارق، جلد چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1386.
3-    جمعی از نویسندگان؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب‌پور، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1374.
4-    شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.
5-          صفایی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.
6-          کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، 1383.
7-    کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.
8-    کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
9-    محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (1) بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، 1383.
10-مقصودی، مراد؛ انتقال ضمان معاوضی و حقوق تطبیقی، مجله حقوقی دادگستری، بهمن و اسفند سال 1381، شماره 7 و 8.
11-هدایتی، حسن؛ لزوم اصلاح مقررات مربوط به حکمیت، ‌مجله کانون وکلاء، تهران، 1332، شماره 2.

ب- عربی

12-قرآن کریم
13-اصفهانی کمپانی، شیخ محمد حسین؛ حاشیه کتاب المکاسب، محقق عباس محمد آل سبع قطیفی، جلد پنجم، قم، نشر محقق، چاپ اول، 1418ه.ق.
14-انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امین؛ مکاسب، جلد ششم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415ه.ق.
15-حسینی عاملی، سید محمد جواد؛ مفتاح الکرامه، جلد چهارم، قم، مؤسسه آل البیت، بی­تا.
16-حلی، حسن بن یوسف؛ تذکره الفقهاء، جلد اول، تهران، مکتبه المرتضویه، چاپ سنگی، 1388ه.ق.
17-خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین؛ حاشیه مکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1406ه.ق.
18-خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، جلد هفتم، قم، مؤسسه انصاریان، بی­تا.
19-خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، جلد دوم، قم، مؤسسه انصاریان، بی­تا.
20-خوئی، سید ابوالقاسم؛ المستندفی شرح العروه الوثقی (الاجاره)، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول، 1422ه.ق.
21-سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی بکر؛ الاشباء والنظائر فی القواعد و الفروع فقه الشافعیه، جلد اول، مصر، دارالاسلام للطباعه و النشر، چاپ اول، ‌1997م.
22-طوسی (شیخ طوسی)، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ المبسوط، جلد دوم، قم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، بی­تا.
23-غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین؛ حاشیه المکاسب، جلد دوم، قم، دار المصطفی لاحیاء التراث، 1418 ه.ق.
24-رشتی، میرزا حبیب‌الله؛ فقه الامامیه، به قلم سید محمد کاظم خلخالی، تهران، چاپخانه حیدری، بی­تا.
25-شهید ثانی، زین‌الدین بن علی بن احمد الشامی العاملی؛ شرح لمعه، جلد اول، تهران، مکتبة المرتضویة، 1384 ه.ق.
26-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم؛ حاشیة المکاسب، جلد دوم، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1378ه.ق.
27-کاشف الغطاء، محمد حسین؛ تحریرالمجله، جلداول، نجف، مکتبه المرتضویه، چاپ اول، 1359ه.ق.
28-کرکی عاملی (محقق ثانی)، علی بن حسین؛ جامع المقاصد فی الشرح القواعد، جلد چهارم، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1414ه.ق.
29-مقدس اردبیلی، احمد بن محمد؛ زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، کتابفروشی، چاپ اول، بی­تا.
30-موسوی خمینی، روح‌الله؛ کتاب البیع، جلد پنجم، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1368.
31-مراغه‌ای، میر عبدالفتاح؛ العناوین الفقهیه، انتشارات جامعه مدرسین، جلد دوم، قم، چاپ اول، 1417ه.ق.
32-نائینی، میرزا محمد حسن بن عبدالرحیم؛ منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، قم، المکتبه المحمدیه، چاپ اول، 1373.
33-نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام، جلد بیست و سوم، بیروت، دارالاحیا ء التراث العربی، چاپ هفتم، بی­تا.
34-نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام، جلد هشتم، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی­تا،
35-    نجفی ایروانی، علی بن عبد الحسین؛ حاشیه مکاسب، جلد دوم، تهران، چاپخانه رشدیه، چاپ اول، 1365.

ج- لاتین

36-    Honnold, john, uniform law or International sales under the 1986 United nations, 3rd Ed, Boston, 1991.
37-    M(myron).shwebel, Stephen, Internatianal arbitration, three salient problems, chambridge, grotius publications ltd.1987, chapter1.
38-    Redfern, alen & Hunter, martin, Law and Practice of International commercial arbitration, London, sweet & maxweel, 1989, p133.
 
 
CAPTCHA Image