نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی سابق دانشگاه تهران هیئت علمی فعلی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه مفید

چکیده

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین مسأله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهم‌ترین دغدغة تجّار و قانونگذاران هم، خلف وعدة تجّار است. از این روست که قواعد زیادی، در زمینة نقض قرارداد وضع شده‌است. تخلّف یک تاجر و نقض عهد او سبب می‌شود که سلسله‌ای از تجّار که به واسطة معاملات تجاری به هم پیوند خورده‌اند، نتوانند به عهد خود وفا کنند و در نتیجه، نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم می‌خورد. بر این اساس، در بسیاری از نظام‌‌های حقوقی سازوکار نظریة اجرای اجباری عین تعهد مقررشده‌است. به نظر می‌رسد، گر چه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پاره‌ای از موارد وفای به عقد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست، افزون برآن امروز نظریة اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به « لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای اجباری، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Specific Performance and its Priority over avoidence

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Safaei 1
  • Nematollah Olfat 2

2 Assistant University Assistant

چکیده [English]

In contract law, especially in trade law and more particularly international trade, due fulfillment of contractual obligations is the most important issue. So the greatest concern of traders is non- fulfillment   of obligations. Hence a lot of rules have been laid down for breach of contract. As a result of breach of obligation by a merchant a chain of merchants linked by intertwined transactions might see themselves unable to fulfill their promises and the ensuing situation undermines economic public order. On this basis the mechanism of specific performance has been established in many legal systems. Although specific performance after a breach may sometimes be considered as fulfillment of contracts, specific performance cannot be considered a true interpretation of the principle of pacta sunt servand. Additionally todays, the theory of specific performance has no due function. So we should interpret” the necessity of contracts principle “as necessity of meeting of reasonable expectations at the conclusion of contract and the right of promise to choose avoidance, damages and specific performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessity of contracts
  • breach of contract
  • specific performance
  • meeting of reasonable expectations

منابع

الف- فارسی

1-    اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ یازدهم، 1386.
2-    الفت، نعمت‌ا...؛ «تأمّلی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها»، فصلنامة تخصصی فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1386، سال سوم، شمارة 12.
3-    دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامة دهخدا، زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانة دانشگاه تهران، 1339.
4-    دیانی، عبد الرسول؛ «شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه»، اتحادیة کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مقالات وکلاء و حقوق‌دانان، قابل دسترسی در سایت: http://www.dayani-lawyer.com/article.html
5-    ستودة تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1375.
6-    صفایی، سید حسین؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382.
7-    صفایی، سید حسین و همکاران؛ حقوق بیع بین‌المللی با مطالعة تطبیقی، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384.
8-    عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1386.
9-    کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1371.
10-ــــــــــــــ ؛ نظریة عمومی تعهدات، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1379.
11-میر محمد صادقی، حسین؛ مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات کتاب رابرت داکسبری، تهران، نشر حقوق‌دان، چاپ اول، 1377.

ب- عربی

12-الانصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم الأولى، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکرى المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری،1420ه.ق.
13-الجبعی العاملی، زین‌الدین؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیق: محمد کلانتر، نجف، جامعة النجف الدینیة، الثانیة، 1398ه.ق.
14-______________ ؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، الاولی، 1413ه.ق.
15-الحر العاملی، محمد بن الحسن؛الوسائل الشیعه، بیروت (لبنان)، دار احیاءالتراث العربی، بی­تا.
16-الحسینی السیستانی، السید علی؛ منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة‌الله العظمى السید السیستانی، الاولی، 1415ه.ق.
17-الحسینی المراغی، میر عبد الفتاح؛ العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه، الاولی، 1417ه.ق.
18-الحلی، جمال‌الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر؛ تحریر الاحکام الشرعیه، محقق: ابراهیم البهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، الاولی، 1420ه.ق.
19-ـــــــــــــــــــــــ ؛ تذکرة الفقهاء، قم،مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الاولی، 1414ه.ق.
20-الامام الخمینی، سید روح‌ا...؛ کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، الاولى،1421ه.ق.
21-الخویی، السید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهة، مقرر: محمد علی التوحیدی التبریزی، قم، مکتبة الداوری، الطبعة الاولی،1377ش.
22-السبزواری، محمد باقر؛ کفایة الفقه (کفایة الاحکام)، تحقیق: مرتضی الواعظی الاراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، الاولی، 1381 ش.
23-السنهوری، عبد الرزّاق احمد؛ نظریة العقد، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، الثانی، 1998 م.
24-الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی؛ المبسوط فی فقه الامامیه، طهران، المطبعة الحیدریه، الثالث، 1378ه.ق.
25-طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، الخامسة، 1403ه.ق.
26-العاملی، محمد بن مکی؛ الدروس الشرعیه، قم،مؤسسة النشر الاسلامی، الاولی، 1412ه.ق.
27-الکرکی، علی بن الحسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الاولی، 1408ه.ق.
28-النائینی، میرزا محمد حسین؛ منیة الطالب فی شرح المکاسب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه، الاولی، 1418ه.ق.
29-النجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس القوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، سوم، 1367 ش.
30-النراقی، احمد بن محمد مهدی؛ عوائد الایام، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، الاولی، 1417ه.ق.
31-الوحید الخراسانی، حسین؛ منهاج الصالحین، قم، مدرسة الامام باقر العلوم (ع)، بی­تا.

ج-لاتین

32-    Code Civil Francais.
33-           United States Uniform Commercial Code - American Law Institute Official texts, 2004.
34-    United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods Viena1980. (CISG)
35-           Duxbury, Robert, Contract in a Nutshell, London, Sweet & Maxwell, Third edition, 1994.
36-    Schwenzer, Ingeborg and Fountoulakis, Christiana, INTERNATIONAL SALES LAW, London and New York, Routledge-Cavendish,First published, 2007.
37-    Vanto, Jarno,"Buyer’s right to compel performance: Remarks on the manner in which the Principles of European Contract Law may be used to interpret or upplement Article 46 of the CISG", In: (An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) as Uniform Sales Law, Edited by Felemegas, John, New York, United States of America, Cambridge University Press, First published,2007.
38-    Akaddaf, Fatima, Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to Arab Islamic Countries: Is the CISG Compatible with Islamic Law Principles?, Reproduced with permission of 13 Pace International Law Review 2001. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu.

د- قوانین و مقررات

39-قانون مدنی مصوب 1307.
40-قانون آیین دادرسی مصوب 1318.
41-قانون اجرای احکام مصوب 1356.
 
 
CAPTCHA Image