نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 مدرس دانشگاه آزاد دورود

چکیده

در مقاله پیش رو سعی در بازبینی حکمی شده است که تاکنون تردیدی در صحت آن نشده است. حکم مورد نظر اثر آتیه‌ای فسخ است. ذهن فقها و حقوق‌دانان با این امر مأنوس است که اثر فسخ نسبت به آینده است و در نتیجه به محض تحقق فسخ، عقد زایل شده ولی آثار گذشته آن به قوت خود باقی می‌ماند. اما آنچه که امروزه در مبادلات بین‌المللی متداول گشته، متفاوت از رویه‌ای است که در حقوق داخلی ما رواج دارد. بر اساس نظریه‌های اخیر الذکر، فسخ موجب زوال قهقرایی عقد می‌شود، به نظر می‌رسد گزینش این نظریه به عنوان نظریه راجح پسندیده باشد. مقاله حاضر در صدد اثبات این نظریه، به نقد دلایل نظریه اثر آتیه‌ای و تقویت مبانی نظریه مطلوب می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparative review of effect of cancellation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Saee 1
  • Amin Kazazi 2

1 Assistant Professor, Imam Khomeini International University

2 Lecturer at Doroud Azad University

چکیده [English]

In the present paper , it is tried to revise an order it's correctness not questioned up to now. This order is the future effect of cancellation. Lawyer and jurisprudents' minds are accustomed to the fact that the effect of cancellation is towards the future and consequently as soon as the  realization of cancellation , contract is disappeared and the previous effect of it remains compeletly. But what has become present in today international transactions is different from the common procedure in our domestic law. According to the recently mentioned theories, cancellation leads to the retrograde decline of the contract. It seems that choosing this theory as the preferred one is suitable. The present paper tries to approve this theory and promotes the fundamentals of the favoured theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancellation
  • Retrograde effect
  • Future effect
  • Benefits
  • Restitution litigation

منابع

 الف- فارسی

1-    امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دهم، 1374.
2-    امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دهم، 1374.
3-    شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368.
4-    صفایی، حسین و جمعی از نویسندگان؛ حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول، 1388.
5-    عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، جلد دوم، تهران،انتشارات امیر کبیر، 1362.
6-    کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376.
7-    کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران، انتشارات انتشار بهمن برنا، 1374.

ب- عربی

8-    بجنوردی، سید محمد موسوی؛ قواعد الفقهیه، جلد اول، تهران، انتشارات مجد، 1385.
9-    السنهوری، عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی (البیع)، جلد چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، 1958.
10-حلی، محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جلد دوم، قم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ه.ق.
11-حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ قواعد الاحکام، جلد دوم، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1413ه.ق.
12-حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ تذکره الفقهاء، جلد یازدهم، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، بی­تا.
13-خمینی، سیدروح الله موسوی؛ کتاب البیع، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی­تا.
14-الدکتور عبدالنعم، فرج الصده؛ نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه (القانون السوری، لبنانی، العراقی، المصری، اللیبی، کویتی، السودانی)، دار النهضه العربیه، 1947.
15-طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، جلد دوم، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1416ه.ق.
16-طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن؛ الخلاف، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات، چاپ اول، 1407ه.ق.
17-عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات، چاپ اول، 1414ه.ق.
18-عاملی، زین‌الدین علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلدسوم، قم، مؤسسه معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413ه.ق.
19-عاملی، محمد جواد بن محمد حسین؛ مفتاح الکرامه، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1419ه.ق.
20-کاشف الغطاء، علی؛ شرح خیارات لمعه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1422ه.ق.
21-کرکی، محقق ثانی علی بن حسین عاملی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد هفتم، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1414ه.ق.
22-نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، جلد بیست و سوم، بیروت (لبنان)، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی­تا.

ج- لاتین

23-    Linda Mulcahy, CONTRACT LAW IN PERSPECTIVE, university of London, fifth edition, 2008.
24-    Richard Stone, llb, llm, Barrister, CONTRACT LAW, London, fifth edition, 2003.
25-    Simon Salzedo, ba, aca, Diplaw, Peter Brunner, ba, llb, BRIEFCASE ON CONTRACT LAW, Great Britain, third edition, 1999.
26-    The Principles Of European Contract Law, 2002.
 
 
 
 
 
CAPTCHA Image