نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

این مقاله موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و حقوق ایران را در خصوص فسخ یا تعدیل قرارداد در مقابل تغییر اساسی اوضاع و احوال و ایجاد وضعیت هاردشیپ (عسر وحرج) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همچنین راه­حل‌ها و شیوه‌های مورد پذیرش در این نظام‌های حقوقی در مقابله با وضعیت مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
از لحاظ نظری در وضعیت هاردشیپ سه راه­حل قابل طرح است: 1- انفساخ قرارداد به علت عدم امکان اجرای آن در شرایط جدید؛ 2- فسخ به وسیلة طرفی که اجرای قرارداد به ضرر اوست؛ 3- تعدیل قرارداد به منظور متناسب کردن قرارداد با وضعیت جدید.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا، راه­حل اولیه در صورت وقوع هارشیپ و عسر وحرج را مذاکره مجدد طرفین عقد قرار داده و در مرحله بعد فسخ و تعدیل عقد را مورد شناسائی قرار گرفته است.
اگر چه در نظام حقوقی ایران، نظریه هاردشیپ صریحاً به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، قواعد و مبانی وجود دارد که می‌تواند پذیرش نظریه هاردشیپ در نظام حقوقی ایران را توجیه نماید. مخصوصاً قاعده نفی عسر و حرج که می‌تواند در شناسایی نظریه هاردشیپ و راه­حل‌های اصلی آن یعنی تعدیل و فسخ، به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها بسیار مؤثر باشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Effects of Hardship in Principles of European Contract law (PECL) ,Unidroit Principles of International commercial Contracts and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Seyed Elham Al Din Sharifi Al Hashem 1
  • Nahid Safari 2

2 Master of Private Law

چکیده [English]

This article analyzes  the Principle of European Contract law (PECL), the Draft Common Frame of Reference(DCFR) ,the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts and Iranian law, if contracts can be terminated or adapted  in response to  fundamental change of circumstances and the hardship.
In addition, it describes the solutions in the PECL and the UNIDROIT Principles and Iranian law. in Theory, There are three solution in response to Hardship situations: Dissolution by law , adaptation and termination of a contract. the PECL and the UNNIDROIT Principles following the recognition of the renegotiation by the parties as a first solution and then  they envisage the termination and the adjustment of contracts.
     Although, the Iranian law dose not recognize the theory of Hardship (as general rule) expressly, but there are some principles and bases can justify the theory of hardship in this legal system. Especially, the principle of distress and constriction will be effective in accepting the solutions of adaptation and termination of contract in the Iranian  legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardship
  • distress and constriction
  • change of circumstances
  • Adaptation

منابع

الف- فارسی

1-    امامی، حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1362.
2-    بیگدلی، سعید؛ تعدیل قرارداد، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1384.
3-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات بنیاد راستاد، چاپ اول، 1363.
4-          جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دائره المعارف حقوق اسلامی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1367.
5-    شفایی، محمدرضا؛ بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376.
6-    شهیدی، مهدی؛آثار قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1386.
7-    شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1368.
8-    صادقی مقدم، محمد حسن؛ تغییر در شرایط قرارداد، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1379.
9-    صفری، ناهید؛ مطالعه تطبیقی نظریه هاردشیپ در اصول حقوق قراردادهای اروپائی، اصول یونیدروا، کنوانسیون بیع بین‌المللی و حقوق ایران، راهنما: دکتر سید الهام‌الدین شریفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، 1388.
10-کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1373.
11-کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1376.
12- کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1371.
13-کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، معاملات معوض، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384.
14-کاتوزیان، ناصر؛ الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد دوم، تهران، انتشار دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
15- کشوری، عیسی؛ کاربرد قواعد فقه در حقوق، تهران، نشر غیاث، چاپ اول، 1374.
16- کاظم آبادی، محمد؛ تعدیل قرارداد، رساله ‌کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1377.
17-میرحاج، روح‌الله؛ تعدیل قرادادهای اداری، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1385.
18-محقق داماد، مصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی 2)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1379.
19-مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، ترجمه بهروز اخلاقی و فرهاد امام، تهران، مؤسسه پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1385.

ب- عربی

20-احسایى (ابن ابى جمهور)، محمد بن على؛ الأقطاب الفقهیة على مذهب الإمامیة، قم، انتشارات کتابخانه آیة‌الله مرعشى نجفى، 1410ه.ق.
21-انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب (الجزء الخامس)، قم، المطبعة الشریعت، الطبعة الخامسة، 1424ه.ق.
22-جیلانی قمی، میرزا ابوالقاسم؛ جامع الشتات (الجزء الثالث)، تهران، کیهان، الطبعه الاول،1371ش.
23-عاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (الجزء الرابع)، قم، مکتبه الداوری، 1388ه.ق.
24-عاملی، محمد بن جمال‌الدین مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، جلد اول، قم، مفید، چاپ اول، بی­تا.
25-طباطبایی یزدی، محمد کاظم؛ العروه الوثقی (الجزء الثانی)، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه، 1399ه.ق.
26-مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه (الجزء الاول)، قم، مدرسة الامام علی (ع)، طبعه الاول، 1410ه.ق.
27-موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن؛ القواعد الفقهیه (الجزء الاول)، مؤسسه اسماعیلیان، الطبعه الثانیه،1410ه.ق.
28-موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن؛ القواعد الفقهیه،جلد چهارم، الهادی، چاپ اول، 1419ه.ق.

ج- لاتین

29-    Ahmadpour, Ayoub, Economic Hardship in Performance of Contract: A Comparative Study of English, American and German Law and CISG, the UNIDROIT Principle and PECL, Aberdeen Univesity, 2005.
30-    Beatson, J, Arson s Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, 2007.
31-    Bernardini, Piero, Adaption of Contract. Sanders (ed), ICCA Congress, Deventer, 1983, No.1.
32-    Chengwei, Liu, Remedies for Non Performance: Perspective from GISG, UNIDROIT Principle & PECL, Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2003.
33-    Chengwei, Liu, Force Majeure Perspectives from the CISG,UNIDROIT Principles, PECL And Case Law, Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2005.
34-    Chengwei, Liu, Changed Contract Circumstances, Pace Law School Institute of International Commercial Law, 2005.
35-    Dawson, John Philip, Judicial Revision of Frustrated Contract in Germany, Boston University law Review, 1983, No. 63.
36-    Gordly, James (editor),The Enforceability of Promise in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
37-    Hillman, Robert, A court Adjustment of Long Term Contract: An Analysis under Modern Contract Law, Duke Law Journal, 1987, No. 36.
38-    Horn, Norbert, Adaption and renegotiation of contract in international trade and finance, the Netherland, Kluwer, First Edition, 1985.
39-    Ingeborg, Schwenzer, Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 39 Victoria University wellington law review, 2008, No.39.
40-    Kessdjian, Catherine, Competing Approaches to Force majeure and Hardship, International Review of Law and Economics, 2005, No. 25.
41-    Lando, Ole & Beal, Hugh, Principle of European Contract Law, Hague, Kluwer, first ed, 2000.
42-    Lando, Ole, The CISG, the UNIDROIT Principle and the Principle of European Contract Law in a Global Commercial Code, Available At: http/www.iue.it/law/researchteaching/EuropeanprivateLaw/conferences/ land CISG.
43-    Mackendrick, Ewan (Editor), Force Majuere and Frustration of contract, London, Lloyds of London Press, 2nd ed, 1995.
44-    Mekki, Mustapha, Hardship and Modification (or revision) of the contract, 2010. Available at SSRN:http://ssrn.com
45-    Mulcahy, Linda, Contract law in perspective, Oxford, UK, Routledge-Cavendish, 2nd ed, (2008).
46-    Macqueen, Hector and Reinhard Zimmerman (editor), European Contract Law: Scot and South African Perspectives, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006.
47-    Rimke, Joern, Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG and UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts,London, Kluwer, 2000.
48-    Schlectriem, Peter, Termination and Adjustment of Contract [Under The UNIDROIT Principle of International Commercial Contract], European journal of Law Reform, Kluwer, vol 1, 1999, No 3.
49-           Shael, Herman, Pacta Sunt Servanda Meets the Market: Enforcing Promises Spanish and United States Law, Valencia, Santiago Espiau & Antoni Vaquer Eds, 2003.
50-    Markesinis, Basil and others, The German Law of Contract, UK, Hart Publishing, 2nd, 2006.
51-    Willmott, Lindy & Christensen, Sharon, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2003.
52-    12th Report of European Union Committee, European Contract Law: the Draft Common Frame of Reference, London, Published by the Authority of the House of Lords, 2009.

د- قوانین و مقررات  

53-    Comments and Notes on Article 6:111, Available at www.CISG. law.pace.edu /CISG/text /peclcomp79.html.
54-    Principles of European Contract Law Parts I and II (2002).
55-    Uniform Comercial Code.
56-    UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2004).
57-    Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law; Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition (Sellier 2009).
 
 
 
CAPTCHA Image