نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با استفاده از تجربیات پیشگیری وضعی در پیشگیری از سایر جراﺋم، به تحلیل ساختار فرصت حملات تروریستی می‌پردازد. تروریسم متفاوت از سایر انواع جرائم نیست؛ تروریسم جرمی است که با انگیزة سیاسی ارتکاب می‌یابد. برای پیشگیری وضعی از تروریسم، عقلانیت تصمیم یک تروریست و ساختار فرصت حملات تروریستی (آماج‌ها، ابزارها، سلاح‌ها و شرایط تسهیل‌کننده) باید مورد تحلیل قرار گیرد. آماج‌های انتخابی و سلاح‌های مورد استفادة تروریست‌ها دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که می‌توان با شناخت این ویژگی‌ها از حملات تروریستی پیشگیری کرد. برای پیشگیری از حملات تروریستی این سلاح‌ها باید کنترل شده، آماج‌های آسیب‌پذیر مورد محافظت قرار گرفته و شرایط تسهیل‌کنندة تروریسم نیز باید حذف شوند. در پایان نیز پنج اصل پیشگیری وضعی - افزایش تلاش، افزایش خطر، کاهش منافع، حذف عذرها و حذف تحریک‌ها - در کاهش فرصتِ‌های اعمال تروریستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته هر یک از اعمال تروریستی دارای انواع مختلف و ساختار‌های متفاوتی می‌باشند، که هر یک از آن‌ها باید بر اساس اصول کلی بیان شده در این مقاله، جداگانه ‌مورد تحلیل قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Situational Prevention of Terrorism

نویسندگان [English]

  • Mohamad-Ebrahim Shams 1
  • Majid Qourchi Baygi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom Campus, University of Tehran

2 PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran

چکیده [English]

This article attempts to offer some strategies for preventing terrorism on the basis of experiences obtained through situational crime prevention in other crimes. There is no fundamental difference between crime and terrorism. It is a crime that is committed with political motive. For the prevention of terrorism, the rationality of terrorist's decision-making and the structure of opportunity must be analyzed and recognized. Terrorists are interested in certain kinds of weapons and tools and for the purpose of the prevention of terrorism these weapons should be controlled, vulnerable targets should be protected and facilitating conditions should be eliminated. Finally five strategies of situational crime prevention for the prevention of terrorism are considered. Since terrorism has great variety and the structure of each attack is different from another, therefore each of them needs to be analyzed separately on the basis of these general principles.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Situational Prevention
  • Opportunity
  • Displacement
  • Targets
  • Weapons
  • Facilitating Conditions

منابع

الف- فارسی

3-         آزمایش، سید علی، «نگرشی نو به مفهوم تروریسم»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سوم، شماره چهار، 1380.
4-         آلبرشت، هانس جرج، «تروریسم، خطر و قانون‌گذاری»، ترجمه مجید قورچی‌بیگی و مهدی مقیمی، مجله فقه و حقوق، 1385، ش 11.
5-         اُنتف، رونالد، رهیافت «جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی به تروریسم»، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، 1383، ش 39.
6-         ایو، ساندوز (1382)، «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل»، خطرات و فرصت‌ها، ترجمه حسن سواری، مجله حقوقی، 1382، ش 29.
7-         رایش، والتر، ریشه‌های تروریسم، ترجمه سید حسین محمدی نجم، انتشارات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ، 1381.
8-         حاتمی، مهدی و محمود حاجی‌زاده، «بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان»، مجله حقوقی، 1386، ش 36.
9-         جلالی فراهانی، امیر حسین، «تروریسم سایبری»، مجله فقه و حقوق، 1385، ش 11.
10-      خمامی‌زاده، فرهاد، «مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی با نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده‌ی آمریکا»، مجله حقوقی، 1382، ش 29.
11-      طیب، علیرضا (1382)، تروریسم: گفتمان، حقوق، جامعه‌شناسی، نشر نی، 1382.
12-      طیبی فرد، امیر حسین (1384)، «تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوقی، 1384، ش 32.
13-      شیرودی، مرتضی، «اسلام و تروریسم»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382، ش 59.
14-      قربان‌نیا، ناصر، «مواجهه با تروریسم: رویکرد نظامی، سیاسی یا حقوقی»، نامه مفید، 1383، ش 43.
15-      کاسسه، آنتونیو، «حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل»، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، 1381، ش 27-26.
16-      کرمزاده، سیامک، «کنوانسیون‌های ضدتروریسم و مسئله صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی»، نامه مفید، 1381، ش 33.
17-      کدخدایی، عباسعلی، «حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه»، نامه مفید، 1381، ش 22.
18-      کوشا، جعفر و پیمان نمامیان، «تروریسم هسته‌ای در حقوق بین‌الملل»، علوم جنایی، 1387، ش 3.
19-      میرمحمدصادقی، حسین، «ملاحظاتی در باب تروریسم»، مجله تحقیقات حقوقی، 1380، ش 34-33.
20-      هافمن، پل، «حقوق بشر و تروریسم»، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی، 1385، ش 34.
21-      نورتون، ژوزف جی و هبا هاشمی، «قانون پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛ واکنش‌های پس از 11 سپتامبر»، مترجم محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، 1382، ش 29.

ب-لاتین

22-      Brantingham, P. L. and P. J. Brantingham Environment, Routine and Situation: Toward a Pattern Theory of Crime, In: R. V. Clarke and M. Felson (eds.) Routine Activity and Rational Choice. New Brunswick, NJ: Transaction Press, 1993.

23-      Clarke, R.V, "Situational Crime Prevention: Theory and Practice", British Journal of Criminology, 20, 1980,136-47.
24-      Clarke, R.V, Hot Products: Understanding, Anticipating and Reducing the Demand for Stolen Goods. Police Research Series. Paper 98. London: Home Office, 1999.
25-      Clarke, R. V, Seven Misconceptions of Situational Crime Prevention, In Tilley, N. (ed.) Handbook of Crime Prevention and Community Safety, Cullompton, UK: Willan Publishing, 2005.
26-      Clarke, R. V. and P. Mayhew, The British Gas Suicide Story and its Criminological Implications, In: Tonry, M., and Morris, N. (Eds.) Crime and Justice, Vol. 10. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
27-      Clarke, R.V. and G. Newman (eds), Designing out Crime from Products and Systems. Crime Prevention Studies, Volume 18. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 2005.
28-      Clarke, R.V. and G. Newman, Outsmarting the Terrorists, Westport, CT: Preager Security International, 2006.
29-      Clarke, R.V, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. Albany, NY: Harrow & Heston, 2nd Edition, 1997.
30-      Clarke, R.V., G. Newman and S.G. Shoham, Rational Choice and Situational Crime Prevention: Theoretical Foundations, Farnborough, Hants: Dartmouth, 1997.
31-      Dugan, L., G. LaFree and A. Piquero, Testing a Rational Choice Model of Airline Hijackings, Criminology, 43(4), 2005,1031-1066.
32-      Hesseling, R. B. P, Displacement: A review of the empirical literature, Crime Prevention Studies, vol. 3. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1994.
33-      O’Berin, M and Yar, M, Criminology; The Kay Concepts, Routledge, New York and London, 2008.
34-      Seve, R, Philosophical justification of situational crime prevention, in Rational Choice and Situational Crime Prevention,1997, pp 189-197.
35-     Siegel, Larry. J, Criminology, 7th edition, Wadworth, 2001.
 
CAPTCHA Image