نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای راهن (بدهکار)، هم برای مرتهن (بستانکار) و حتی برای دیگری سودمند باشد بدون آنکه دادن اسکناس (پول) پرداخت بدهی تلقی گردد بلکه وثیقه طلب قرار می‌گیرد. تخطی مرتهن از مفاد عقد رهن اسکناس، او را در برابر راهن به خاطر تخلف از مفاد عقد و امانت مسئول خواهد کرد و البته شکل این مسئولیت را باید در نوع عمل انجام شده توسط مرتهن جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mortgage of Paper Money

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Hamid Miri 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University

2 Master of Private Law, University of Mazandaran

چکیده [English]

Paper money is not a symbolic object; it has inherent value in itself. So there's no doubt that it should be considered as a legal object. It will also be reasonable to mortgage paper money in the form of contract of mortgage by debtor to his creditor. Thus, this agreement may be a useful one both for mortgagor (debtor) and mortgagee (creditor) and even for the others. Thus, paper money which is given to the debtor is a pledge for him not for paying debit. If the mortgagee breaches the contract, he/she will be responsible to the mortgagor. We should consider the liability of mortgagor based on the nature of the act done by mortgagee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paper Money
  • Money
  • Tangible Goods
  • Property with Inherent Value
  • Privileges of Mortgaging the Paper Money

منابع

1-    اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های اشخاص، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1382.
2-        _____ ، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، تهران، 1381.
3-    _____ ، حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک، انتشارات سمت، 1382.
4-    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج2، تهران، انتشارات اسلامیه، 1363.
5-    ایزدی فرد، علی اکبر، شرط رهن در عقد اجاره، مجله مقالات و بررسی‌ها، 1379، دفتر 67.
6-    جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، حقوق مدنی، رهن و صلح، گنج دانش، چاپ اول، 1370.
7-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(1382) فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی - حقوق جزا، گنج دانش، تهران
8-    ________________ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.
9-    ________________ ، ترمینولوژی حقوق،گنج دانش، تهران، چاپ هشتم، 1376.
10-خرازی، سید محسن، پول‌های کاغذی، مجله فقه اهل بیت، سال دوازده، 1385، ش47.
11-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1380.
12-_________ ، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1381.
13-صقری، محمد، ظهرنویسی وثیقه‌ای در اسناد تجاری، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384، ش36 و 37.
14-   صدری افشار، غلامحسین و نسرین و نسترن حکمی، فرهنگ گزیده فارسی، جلد اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1382.
15-کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، جلد اول، تهران، گنج دانش، 1382.
16-__________ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، جلد دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، 1382.
17-__________ ، حقوق مدنی: عقود معین - وثیقه‌های دین (عقود معین چهار)، تهران، انتشارات مدرس، 1376.
18-__________ ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها؛ اجرای عقد و عهدشکنی: مسئولیت قراردادی، جلد چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1383.
19-__________ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1382.
20-__________ ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1381.
21-کریمی، عباس، رهن دین، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1376، ش 38.
22-عرفانی، محمود، حقوق تجارت، کلیات – برات - سفته- چک - اسناد الکترونیکی - قبض انبار عمومی - نمونه‌های کاربردی، جلد سوم، تهران، نشر میزان، 1385.
23-علوی قزوینی، سید علی، رهن دین، مجله اندیشه‌های حقوقی پردیس قم (دانشگاه تهران)، سال اول، 1382، ش 4.
24-غفوریان، محمد رضا، ارزیابی راه‌های گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر، مجله فقه، 1376، ش 11 و 12
25-قنواتی، جلیل، تقریرات درس حقوق مدنی 7، دانشکده حقوق، پردیس قم (دانشگاه تهران)، سال تحصیلی 85-1384
26-نجفی محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 25، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.
27-نشریه آفتاب یزد، تاریخچه اسکناس به انگیزﺓ ورود یورو به سیستم پولی دنیا، 25/10/1380.
28-نشریه اعتماد، چگونه اسکناس در ایران نشر و رایج شد، 11/3/1383.
29-    Barker, David & Colin Padfield, Law Made Simple, 8th ed.- Tehran: Arian Bookshop, 2003.
30-    Rogers, James Stevens, Negotiability , Property and identity, Cardozo Law Review, Vol.12, 1990.
31-    Lanskoy, Serge, The Legal Nature of Electronic Money, Banque De France Bulletin Digest , No. 73, January, 2000.
32-    Oxford, Dictionary of Law, Oxford University Press, Fifth Edition, 2003.
33-    http://library.tebyan.net.
34-    http://www.mohaqeqkaboli.org.
35-    http://www.noorihamedani.com.
36-    http://www.ghadeer.org.
 
 
 
CAPTCHA Image