نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که در مراحل مختلف روند دادرسی در مرجع صالح (دادگاه) به عنوان ابزاری برای اثبات و احقاق حق بکار گرفته می‌شود. همانطور که مشخص است، مرجع صالح یا دادگاه در بحث آیین دادرسی مدنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه دادرسی فوری نیز در میان مباحث آیین دادرسی مدنی جایگاه خاصی دارد، در این مقاله سعی شده است که به بررسی مرجع صالح در دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competent Authority for Speedy Trial in I.R.IRAN and England

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlollah Mousavi Mousavi 1
  • Seyed Mahdi Mousavi 2

1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD Student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

Civil procedure rules are a complex of principles and regulations which are used in the whole process of a trial as a means of achieving the truth in courts. Since Speedy Trial and consequently the competent authority for it has an important role in civil procedure rules, this article seeks to consider and analyze comparatively the position of this competent authority in Iranian and English legal system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freezing Order
  • Speedy Trial
  • Competent Authority
  • Iran
  • England

منابع

الف- فارسی

1-       ادریسیان، محمد رضا، دستور موقت، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، تهران، 1380
2-       اسناد بیانیۀ الجزایر«مقررات داوری آنسیترال»، مجلۀ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، سال سوم، 1364.
3-       افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، نگاه بینه، چاپ اول، 1385.
4-       بازگیر، یدا... ، صلاحیت و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1380.
5-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج چهارم، انتشارات حقوقی ابن سینا، چاپ دوم، 1352.
6-       شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ هشتم، 1386.
7-       شهیدی، موسی، مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات، انتشارات علمی، چاپ دوم،1330.
8-       کاویار، میر حسین، «وجوه افتراق دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی»، مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکزی، 1388.
9-       کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی درنظام قضائی، جلددوم، روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، 1378.
10-    متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1343.
11-    متین دفتری، احمد، «محاکمات عاجله»، مجله حقوقی دادگستری، س2، 1317، ش11.
12-    مهاجری، علی، شرح آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1380.

ب- لاتین

13-    I. Grainer, M. Fealy, M. Spencer, The Civil Procedure Rules In Action, Cavendish Publishing, 2000.
14-    D. Barnard, The Civil Court in Action, Butterworths, 1977.
15-    R. N. Ough, M.Edenborough, The Mareva Injunction and Anton Piller Order, Butterworthes, London, 1998.
16-    C. Kessedjian, Note on Provisional and Protective Measures in Private International Law and Comparative Law, preliminary document No. 10 of October 1998 for the Hague conference on private international law.
17-    Kirstin, Hunair, The Enforcement Directive – It’s Effects on UK Law, European Intellectual Property Rewiew,2007.
18-    S.M. Gerlis, P. Loghlin, Civil Procedure, Cavendish Publishing, 2001.
19-    County Courts Remedies Regulations, 1991(SI/1991/1222).
20-    Supreme Court Act (1981).
21-    Civil Procedure Rules Act (1998).
22-    Practice Direction of Section 25 of the Civil Procedure Rules Act (1998).
23-    E.A. Martin, Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, 2003.
24-    Penny Darbyshire, Eddey on the English Legal System, Sweet & Maxwell, London, 1996.
25-    S.H Bailey and M.J Gunn, Smith and Bailey on the Modern English Legal System, Sweet & Maxwell, London, 1991.
26-    Hunt, Martin, A Level And As Level Law, Sweet & Maxwell, London, 2007.
27-    D.A. Redfern, »Arbitration and the Courts: Interim Measures of protection- Is the Tide About to Turn?«, Texas International Law Journal, Vol.30, 1995.
28-    C.E. Pew, R.M. Jarvis, »Pre-Award Attachment in International Arbitration«, Journal of International Arbitration, Vol.7, 1990.
29-    L.F. Ebb, »Flight of Assets from the Jurisdiction ‘In a Twinkling of a Telex’: Pre- and Post- Award Conservatory Relief in International Commercial Arbitrations«,Journal of International Arbitration, Vol.7, 1995.
30-    D.L. Zicherman, »The Arbitration Proceedings: A Comparative Analyses of British and American Approaches«, University of Princeton Law Review, Vol.50, 1989.
31-    D. Westin, P. Chrocziel, »Interim Relief Awarded by U.S. and German Courts in Support of Foreign Proceedings«, Journal of Transnational Law, vol.28, 1990.
32-    D. Shenton, W. Kuhn, »Interim Court Remedies in Support of Arbitration: a Country- by- Country Analysation«, Journal of International Bar Association, 1987.
33-    W.L. Craige, W.W. Park, J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, Oceana, 2nd ed, New York, 1990.
34-    M. P. Michell, »The Mareva Injunction in Aid of Foreigh Proceedings«, Osgoode Hall Law Journal, Vol.34, 1997, No.4
35-    J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, Canada Law Book,2nd ed, 1992.
36-    I.S. Goldrein, , K.H.P. Wilkinson, Commercial Litigation: Pre-Emptive Remedies, Sweet & Maxwell, 2 ed, London, 1991.
37-    D.M. McAlister, Mareva Injunctions, Carswell, 2nd ed, 1987.
38-    H. Snijders, M. Boer, Access to Civil Procedure Abroad, Kluwer Law International, 1996.
 
 
CAPTCHA Image