نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می‌باشد، می‌تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می‌گردد. بنابراین، هدف از طرح قواعد صلاحیت انحصاری، کاربرد آن‌ها در رابطه با مراجع قضایی غیر حقوقی، مانند دادگاه‌های کیفری و یا مراجع غیر قضایی، مانند مراجع اداری نمی‌باشد. صلاحیت انحصاری از صلاحیت ذاتی نیز متفاوت می‌باشد. در واقع ممنوعیت ناشی از اعمال صلاحیت ذاتی محدود به مقطع طرح دعوا می‌باشد، اما پس از طی این مقطع، صلاحیت ذاتی مانع طرح دعوا به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری نمی‌گردند. در واقع، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می‌تواند به دعاویی که به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری مطرح می‌گردند رسیدگی نماید، هر چند که از لحاظ نوع مرجع در صلاحیت ذاتی آن نباشد، مگر آنکه این دعاوی در صلاحیت انحصاری مرجعی در همان صنف و درجه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exclusive Competence

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Reza Shokoohizadeh 2

چکیده [English]

The exclusive character of a jurisdiction means that other jurisdictions could not acknowledge the matters which are attributed to that jurisdiction by law. The exclusive jurisdiction is only related to civil jurisdictions. Consequently, the exclusive competence of penal or administrative jurisdictions may not be discussed. Additionally, the attribution competence is distinguished from the exclusive competence. In fact, the forbiddance resulting from the attribution competence is limited to commencement of an action, but after this phase, the attribution competence of a jurisdiction may not impede other jurisdictions to accept the incidental matters and defensive remedies. In fact, a jurisdiction, before which an action is brought as an exception, could accept this action, even if this action is out of its attribution competence. In contrast, such a jurisdiction, could not accept these actions, if they are within exclusive competence of other jurisdictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exclusive Competence
  • Attribution Competence
  • Incidental Matters
  • Indivisible Demands
  • Exceptions
  • Defensive Remedies

منابع

الف- فارسی

1-    بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، انتشارات نگاه بینه، تهران، 1382.
2-    سلیمانی، مصطفی، مجموعه قوانین و مقررات کار، معاونت پژوهشی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تهران، 1385.
3-    شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد: 1، نشر میزان، تهران، 1381 الف.
4-    شمس، عبد الله، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، نشر میزان، تهران، 1381 ب
5-    شمس، عبدالله ،1384، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، انتشارات دراک، تهران، 1384.
6-    صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران، 1385.
7-    قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور: حقوقی، فردوسی، تهران، 1385.
8-    کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، تهران، 1386.
9-    متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، تهران، 1381.
10-مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکر سازان، تهران، 1387.
11-همدانی، علی الله، آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران، 1381.
12-واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1377.

ب- لاتین

13-    Bohn, Guy, Droit du travail et procedure prud’hommal, Librairie jénéral du journal des notaires et des avocats, Paris, 1957.
14-    De Leval, Georges, Eléments de procédure civile, Larcier, Bruxelles, 2005.
15-    Guillien, Raymond, et Vincent, Jean, Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2007.
16-    Guinchard, Serge, Ferrand, Frédérique, Procédure civile, Dalloz, Paris, 2006.
17-    Larguier, Jean, Procédure civile, Dalloz, Paris, 1974.
18-    Supiot (Alain), Droit du travail-Les juridiction du travail, Tom 9, Dalloz, Paris, 1987.
 
 
CAPTCHA Image