نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی اهل بیت(ع)

چکیده

حضور در بازارهای جهانی و در عرصة مبادلات بازرگانی بین‌المللی، امری اجتناب ناپذیر است و موفقیت در این زمینه، مستلزم آگاهی از آخرین تحولات و پیشرفت‌های حقوق بازرگانی است. موضوع واگذاری حقوق قراردادی، یکی از مهمترین مباحثی است که در سال‌های اخیر متحول شده و بسیاری از اندیشه‌ها و انظار را به خود جلب نموده است.
واگذاری حقوق قراردادی، دارای زوایای مختلف و پیچیده‌ای است که به‌رغم اهمیّت فزایندة موضوع در معاملات تجاری و مبادلات گستردة مالی جهان امروز، از نظر قواعد و اسناد بین‌المللی با فقر خاصی مواجهیم. در سال‌های اخیر و در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول کلی حقوق قرارداد اروپایی، این موضوع جای خود را پیدا نموده است. در این مقاله شرایط و آثار واگذاری حقوق قراردادی در پرتوی دو مجموعة فوق و مقررات قانونی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assignment of Contractual Rights

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad 1
  • Mohammad Emamipour 2

2 Faculty member of Ahlul Bayt (AS) Higher Education Center

چکیده [English]

Nowadays to achieve success in international business world requires being informed of the latest developments in trade area. Notwithstanding its increasing importance in modern business and finance, the subject of assignment of rights has long been neglected by lawmakers. But fortunately “Principles of European Contract Law 2002” and “UNIDROIT Principles 2004” have codified the issue. In this essay, the authors deal with some aspects of this issue in the light of these two Codes and the Iranian regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment
  • Contract
  • Rights and Obligations
  • Non-Assignment Clause

منابع

الف- فارسی

1-       امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات اسلامیه، 1371.
2-       ــــــ‌ ، حقوق مدنی، ج 2، انتشارات اسلامیه، 1372.
3-       بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، نشرعلمی، چاپ اول، 1329.
4-       شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول،1386.              
5-       عراقی، سید عزت الله، حقوق کار، ج 1، تهران، سمت، چاپ اول، 1381.
6-       کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1385.
7-        ـــــــــ‌ ، دوره عقود معین، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم،1381.

ب- عربی

8-       بحرانی، یوسف، الحداثق الناضره، جلد بیست و دوم، قم، نشر جامعه مدرسین، بی تا.
9-       حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج، 12، قم، منشورات مکتب آیت الله مرعشی، 1406 ق.
10-    خوئی، سید ابولقاسم، مبانی العروه الوثقی، کتاب المضاربه، قم، نشرلطفی، چاپ اول، 408 ق.
11-    گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، هدایت العباد، قم، نشردارالقران، چاپ اول، 1413.
12-    نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 27، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ سوم ،1367.

ج- قوانین

13-    قانون بیمه، 1316.
14-    قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، 1347.
15-    قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه‌گری، 1350.
16-    قانون کار جمهوری اسلامی ایران، 1369.
17-    قانون مدنی ایران، 1307.
18-    قانون روابط مؤجر و مستأجر، 1356.
19- قانون روابط مؤجر و مستأجر، 1376.

د- لاتین

20-     Campbell, Henry Black, Blacks law Dictionary, U.S.A. ,West publishing Co. 8th ed, 2004 .
21-    Corbin. Arthur Linton, Corbin on Contracts, U.S.A, Lexis Nexis, 1990.
22-    Hillman, Robert A, Principles of Contract Law, U.S.A, Thomson west, 2006.
23-    Farnsworth, Edward Allen, Assignment and Delegation,U.S.A.,Brown, 1982.
24-    Perillo, Joseph M, Calamari and Perillo on Contracts, U.S.A, West,5th ed, 2004.
25-    Treitel, G.H, Law of Contract,9th ed ,London, Sweet & Maxwell, 1995 .
26-    Williston, Samuel, A Treatise on the Law of Contracts, vol.29, 4th ed, U.S.A, West publishing Co, 2003.
27-    Restatement of Contract 2nd. 1981.
28-    Principles of European Contract Law, 2002.
29-    UNIDROIT Principles, 2004.
30-    French Civil Code .
31-    German Civil Code.

CAPTCHA Image