نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه اصفهان

چکیده

در قانون مدنی فرانسه جرم مانند عقد یکی از منابع ایجاد تعهدات است. با وقوع جرم صرف نظر از مسئولیت کیفری گاهی،تعهداتی نیز بوجود می‌آید که مانند تعهدات موضوع حقوق مدنی بوده و همان آثار را نیز دارد .همچنین به زعم برخی از حقوق‌دانان فرانسه مجازات نقدی بیش از همه مجازات‌ها به حقوق تعهدات نزدیک می‌شود. این مجازات‌ها گر چه نوعی کیفر است اما چهره دیگر آن‌ها که این مجازات‌ها را به تعهدات نزدیک می‌سازد، اقتضاء دارد که در حقوق تعهدات نیز بتوان آن‌ها را طرح نمود. زیرا تا آنجا که با نظم عمومی و خاصیت کیفری آن‌ها منافات نداشته باشد می‌توان برخی قواعد عمومی تعهدات را در مورد آن‌ها طرح نمود. در این مقاله به بررسی جرم از منظر حقوق تعهدات و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Crime as One of the Sources of Obligation in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian

Assistant Professor of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

In the French Civil Code, crime is one of the sources of obligations. With the commission of a crime, notwithstanding penal liability, obligations are created that are similar to civil obligations and have the same effects. Some of the French jurists think that pecuniary punishments also are similar to obligations. These punishments are penalty but another aspect of them is obligation that allows them to be analyzed in the law of obligations. This article examines crime from the point of view of the law of obligations in Iran and France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Obligations
  • Obligor
  • Victim

منابع

الف- فارسی

1-     آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج1، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چ1، 1375.
2-     آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، ج1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 9، 1380.
3-     اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، چ2، 1378.
4-     استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوکبرنار، حقوق جزای عمومی، مترجم. حسن دادبان،.ج2 ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ۱، 1377.
5-     پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، مترجم نجفی ابرند آبادی، دکتر حسینعلی، نشر یلدا، چ۱، 1373.
6-     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چ3، 1372.
7-     کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، چ 1، 1374.
8-     گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، مترجم سید ضیاء الدین نقابت، ج2، انتشارات ابن سینا، چ1 ،1344.
9-     گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر دادگستر، چ3، 1378.
10- لوی، ژان فیلیپ، کاستارلو، آندره، تاریخ حقوق تعهدات، مترجم رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چ1، 1386 .
11-  محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج1، انتشارات دانشگاه ملی، چ1، 1354.
12- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر کانون وکلای دادگستری، چ2 ،1375.

ب- عربی

13- ثروت، جلال، عبد المنعم، دکتر سلیمان، اصول المحاکمات الجزاییه، الموسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، چ1،1416ه.ق.
14- سنهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق، ج1، منشورات الحلبی الحقوقی، چ2، 1998.
15- محمد جعفر، علی، مبادی المحاکمات الجزاییه، الموسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، چ1، 1414ه.ق

ج-لاتین

16-     Cornu.Boris.Vocabulaire Juridique.Universitaire de France.8é.éd. 2000.
17-     Conte.Philippe.Maistre du chambon.Patrick.Droit Penal General.armend colin. 4é.éd .1999.
18-     Donnedieu de verbes.H.Traité de droit criminal.Libraire de recoil sirey. 3é.éd. 1947.
19-     Donnedieu de verbes.précis de droit criminel.Dalloz. 1é.éd .1946.
20-     Garpaud.G.précis de droit criminal.libraire de la societé du recueil siry. 13é .éd. 1921.
21-     Garraud.Pierre, Laborde-Lacoste.Marcel.Précis Elémentaire de Droit Pénal.Recuil siry. 1é.éd .1937.
22-     Mazeaud.(Henri,Leon,Jean)Leçons de Droit Civil.Obligations .T2. Monntchrestien.6  é.éd. 1978.
23-     May.Gaston.Eléments de Droit Romain.recuil sirey. 15 é.éd .1925.
24-     Starck.Boris. Droit .Civil. obligations.librairie techniqes. 1é.éd .1972.
25-     Stefani.Gaston, Levasseur.Georges.Driot Penal Général et Criminologie.Dalloz. 1é. éd .1937.
26-     Terré(Francois) Simler(Philippe) Lequette (Yves).Droit Civil.Les Obligations. Dalloz. 9é.éd. 2005.
27-     Viney.Genevieve. Jourdain .Patrice.Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence.2é.éd .1998.
28-     Viney. Genevieve. Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence. 2é.éd .1995.
29-     Viney. Genevieve. Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence. 1é.éd.1988.
30-     Weill.Alex.Terré.Francois.Droit .Civil.Les obligations.Dalloz. 2é.éd .1975.

سایت‌های به زبان فرانسه

31-     http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Textes/intro.html#1
32-     http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Textes/titre2a.html#1
33-     http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/amende-ustice.htm
34-     http://www.internet-juridique.net/amende,l71.html
35-     http://www.encyclopedie-gratuite.fr/Definition/droit/contravention-amende-tarif.php
36-     http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_p%C3%A9nale_en_France
37-     http://didier.simeoni.club.fr/page 100a.html
 
 
CAPTCHA Image