نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

هرگاه در قرارداد منعقده ابهامی وجود داشته باشد، باید مورد تفسیر قرار گیرد؛ جهت تفسیر صحیح یک قرارداد، لازم است که یک سری اصول و قواعد رعایت گردد؛ که از جمله آن‌ها، «قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهد‌له و یا تنظیم‌کننده و قرارداد»[1] می‌باشد. چنانچه تنظیم‌کننده قرارداد، متعهد‌له آن نیز باشد و یا تنظیم قرارداد یا شرطی از آن منتسب به یکی از طرفین نباشد در این صورت، قاعده مذکور به صورت تقدم تفسیر به زیان متعهد‌له مورد استعمال واقع می‌شود ولی اگر یکی از طرفین، قرارداد و یا شرطی از آن را تهیه و تنظیم کرده و طرف مقابل آن را پذیرفته باشد در صورت ابهام، قرارداد (یا شرط) به زیان تنظیم‌کننده تفسیر خواهد شد چه متعهد باشد و چه متعهد‌له؛ و لذا در این حالت تقدم تفسیر به زیان تنظیم‌کننده به تقدم تفسیر به زیان متعهد‌له، تفوق می‌یابد و از آنجایی که مسئله اخیر در حقوق ایران کمتر مورد توجه واقع شده است سعی می‌کنیم آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. همچنین این قاعده در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در رابطه با نحوه تفسیر شروط عدم مسئولیت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تفسیر این شروط به صورت شایسته و عادلانه انجام پذیرد.[1]. Contra Proferentem Rule

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contra Proferentem Rule

نویسندگان [English]

  • Seyed Elham Al Din Sharifi Al Hashem 1
  • Hassan Hatami 2

2 Master of Private Law

چکیده [English]

When there is an ambiguous contract, it must be interpreted. For the purpose of correct interpretation of a contract, it is necessary to observe some rules and principles among which is 'Contra Proferentem Rule'. If the drafter (creator) of a contract also was the obligee of it or the composition of a contract (or clause) wasn't related to one of the parties,
in this case the mentioned rule to be used in the concept of 'preference of interpretation against obligee'. But if one of the parties draft the contract (a clause of it) and the other party accept it, in this case the ambiguity of the contract will be interpreted against the drafter (composer) whether he is the obligee or not. So in such a case, interpretation against the drafter will be superior to the interpretation against the obligee. Since the issue has not attracted much attention in Iranian Law, this article will have it as the central point of study. Also the contra proferentem rule, in line with the protection of consumer rights, is to be used in the interpretation of non-responsibility clauses in order to give them their proper and just sense.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation of Contract
  • Contra Proferentem Rule
  • Proffer
  • Obligor
  • Obligee
  • Restrictive Interpretation
  • Non-Responsibility

منابع

الف- فارسی

1-    اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1379.
2-    حییم، سلیمان، فرهنگ معاصر (انگلیسی - فارسی)، تهران، 1375.
3-    رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد (انگلیسی - فارسی)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، 1384.
4-    شهیدی، مهدی، اصول قراردادها، چاپ سوم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،1383.
5-    صفایی، سید حسین، «مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، تهران، زمستان 1364، ش 4.
6-    قشقایی، حسین، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، 1378.
7-    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها؛ ج 1، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1371.
8-    کوتس، هاین، حقوق قراردادها در اروپا، ترجمه ولی الله احمدوند و دیگران؛ چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم،1385.
9-    محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج4، چاپ اول، قم، نشر دار‌الفکر، 1369.

ب- عربی

10-انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، مؤسسه الاعلمی، بیروت، بی تا.
11-بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 3، قم، انتشارات دلیل ما، 1424ق.
12-سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 1، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
13-نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، چاپ دهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بازار سلطانی، 1374.

ج- لاتین

14-    Garner, Bryan A.; Blacks Law Dictionary; Fighth ed., Thomson, West Pub, USA, 2004.
15-    Guest, A.G.; Ansons Law of Contract, London, Clarondon press, 1990.
16-    Lewison, Kim; The Interpretation of Contracts, London, Sweet & Maxwell Pub, 1989.
17-    Mckendrick, Ewan; Contract Law; 6th ed, Palgrave McMillan Pub., Printed in china, 2005.
18-    Posner, Richard A., “The Law and economicsof contract interpretation”; Chicago Law schole Review, vol. 229, November 2004.
19-    Smith, Craig A.; California Contract Law, California academic press, 2006.
20-    Treitel, G.H.; The Law of Contract ; 10th ed, London, Sweet & Maxwell Pub, 1999.
21-    Willmott, Lindy, & Christensen, & Butler; Contract Law, Oxford university press, 2002.
22-    http://Webh01.ua.ac.be/storme/c5.pdf
23-    http://Lex mercatoria.org
24-    http://en.wikipedia.org (Encyclopedia of Wikipedia)
25-    http://papers.ssrn.com (Electronic Library)
 
 
CAPTCHA Image