نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

چکیده

قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می‌برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می‌داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست. این تحقیق در صدد است که، احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط قانون تجارت الکترونیکی ایران بدست آورده و ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Special Features of Lapse of Right's Option in Iran's Law of Electronic Commerce

نویسنده [English]

  • Heydar Bahgeri Asl

Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and Law, University of Tabriz

چکیده [English]

Iran's Law of Electronic Commerce recognizes the option of lapse of right and provides for its application in electronic transactions but Islamic jurisprudence and Iranian law are not familiar with such an institution. So one is not certain on the special effects of Iran's Law of Electronic Commerce as to the option of the lapse of right. This article intends to examine these effects through analyzing some of the relevant articles in the mentioned law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's Law of Electronic Commerce
  • Lapse of Right's Option

منابع

الف- فارسی

1-    ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، توس، تهران، چاپ چهارم، 1370.
2-    طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت، تهران، چاپ 12، 1385.
3-    قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم، 1372.ش.
4-    قنواتی، جلیل و سید حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، سمت، تهران، چاپ اول، 1379.
5-    کاتوزیان، ناصر،  قواعد عمومی قراردادها، انتشارات مدرس، تهران، چاپ دوم، 1372.
6-    هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، 1377.

ب- عربی

7-    اراکی، محمدعلی، الخیارات، قم، مهر، چاپ اول، 1414ق.
8-    انصاری [شیخ]، مرتضی، المکاسب [مکاسب]، اطلاعات، تبریز، چاپ دوم، چاپ سنگی. 1375ق.
9-    جبعی‌عاملی، زین‌الدین [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه [شرح لمعه]، تعلیق محمد کلانتری، دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی تا.
10-حرعاملی، محمدبن حسن [شیخ حرعاملی]، وسائل الشیعه [وسایل]، تصحیح محمد رازی، احیاء دارالتراث، بیروت، ؟، 1387ق.
11-خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، انتشارات وجدانی، قم، چاپ اول، 1365.
12-طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الحکام بالدلایل، مؤسسه آل‌البیت [ریاض]، قم، چاپ سنگی، 1404ق.
13-فخرالمحققین، محمدبن حسن بن یوسف بن مطهر حلی [فخر المحققین]، ایضاح الفوائد [ایضاح]، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ اول، 1388ق.
14-مراغی، میرعبدالفتاح حسنی [میرفتاح]، العناوین الفقهیه [عناوین]، دفتر نشر اسلامی، قم، چاپ اول، 1417ق.
15-موسوی خمینی، روح الله [امام خمینی]، کتاب البیع، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 1410ق.
16-نائینی، محمدحسین، منیه الطالب، تقریرات خوانساری، مؤسسة نشر اسلامی، قم، چاپ اول، 1418ق.
17-نجفی، محمدحسن [صاحب جواهر]، جواهرالکلام [جواهر]، تحقیق و تعلیق محمد قوچانی، دار الإحیاء التراث العرﺑﻴﮥ، بیروت، چاپ هفتم، بی تا.

ج- قوانین و مقررات

18-آیین‌نامة اجرایی راجع به به بند دال مادۀ 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران و مربوط به موارد فقدان حق انصراف به علت شرایط خاص کالا و خدمات قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب جلسة مورخ 9/10/ 1383، هیأت وزیران
19-اصلاحیة تصویب‌نامه موضوع فقدان حق انصراف به علت شرایط خاص کالا و خدمات تجارت الکترونیکی ایران، مصوب جلسه مورخ 28/11/1383 هیأت وزیران.
20-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
21-قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382.
22-قانون دیوان عدالت اداری، مصوب فروردین 1360.
23-قانون مدنی ایران.
24-مادۀ واحدۀ قانون نحوۀ اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 
 
CAPTCHA Image