نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام»[1] ضمیمه می‌گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می‌شود. اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه‌ اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابریِ آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکمِ نوشته بودن داده پیام، اصلِ اصیل بودن داده پیام. در این مقاله ضمن بیان تعریف و اقسام امضای الکترونیکی، ارزش اثباتی آن را تحلیل حقوقی کرده‌ایم.[1]. Data Message

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic Signature and Its Probative Value

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mazaheri Kouhanestani 1
  • Alireza Nazem 2

2 Master of Private Law

چکیده [English]

E-signature is an electronic data that is attached to a data message. As to its probative value, E-signature is divided into simple E-signature and secure E- signature. The main rule about E-signature is that E-signature has the same effects as handwritten signature. Another issue on digital signature is how to determine the attribution of a digital signature to a specific person. In this article we consider probative value of electronic signature and its definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Signature
  • Digital Signature
  • Secure E-Signature
  • Data Message
  • Probative Value

منابع

الف- فارسی

1-    اکبری، محسن، بررسی موانع حقوقی توسعه‌ خرید و فروش الکترونیکی در ایران، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1384.
2-    شکوری مقدم، محسن، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، نشر ذره، 1384.
3-    شمس، عبد الله، آیین دادرسی مدنی(جلد سوم)، تهران، نشر دراک، 1384.
4-    قاجار، سیامک، ذریانی، حسن، صالح خو، رامین، بررسی کلی نیاز‌های سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی، تهران، مرکزملی شماره‌گذاری کالا وخدمات ایران، 1383.
5-    السان، مصطفی، ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، مجله پژوهش‌های حقوقی،1384، شماره 7.
6-    السان، مصطفی، ثبت اسناد و فناوری اطلاعات، تلاقی سنت و نوآوری، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، 1385، شماره 64.
7-    زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مجله مدرس، 1382، شماره 1.
8-    گاتن،آلن، ادله الکترونیکی، ترجمه مصیب رمضانی، چاپ اول، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1383.
9-    رز کلام، ستار، قانون تجارت الکترونیکی و الفبای الکترونیکی، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه­های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، تهران، ۱۳۸۳.
10-رضایی، علی، بررسی حقوقی عهد­نامه سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار­دادهای بین­المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.

ب- لاتین

11-    -Mason, Stephen, Electronic Signatures In Law, London: tottel publishing, 2007.
12-    Todd, Paol, E-Commerce Law. London, Cavendish publishing limited, 2005.
13-    -Winn, k.Jane and Writht, Benjamin, The Law of Electronic Commerce, New York: Aspen Law & Business, 2002.

ج- اینترنت

14-    Alberts, Babette and Van Der Hof, Simone, (1999), Digital Signature Blindness, analysis of legislative approaches toward electronic authentication, Retrieved 2007,From: http://www.cwis.kub.nl/frw/people/hof/ds.html
15-           Anon, (2003), ESIGN Electronic Commerce and Electronic Signature Law Clarified. Retrieved, 2007, From: http://www.topazsystem.com/information/esignlawexplained.pdf
16-    California Government Act.(2001).Retrieved 2008, From: http://www.revisor.state.leg.mn.us./leg/query.html              
17-    DIRECTIVE 1999/93/EC of 13 December 1999 on a Community ramework For Electronic Signatures. Retrieved2008, From: http://www.eiropa.eu./geninfo/query/resultaction.jsppage
18-    Dumortier, Jos, (n.d.), The European Directive 1999/93/EC on Community Framework For Electronic Signatures, Kluwer Law  International.vol14,.p.33-65.
19-    Mason, Stephen, (2006), Electronic Signature In Practice, Retrived 2008/4/20 From: http://www.law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jht/publications/v6n2/mason.pdf
20-    Parry, G.C. and Moore, M.James and Graves, A.P. and Altinoh, O. (2008), Legal Aspects of Electronic Signatures, Retrieved 2008, From: http://www.bath.ac.uk/managment/research/papers.html
21-    The Model Notary Act, (2001), Retrieved 2008, From:   http://www.nationalnotary.org./mna.pdf               
22-    UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce with Guide to Enactment,.(1996).Retrieved 2007,From: http://www.uncitral.org./english/texts/elecom/ml.html  .
23-    UNCITRAL Model Law On Electronic Signature with Guide to Enactment.(2001).Retrieved 2008, From: http://www.uncitral.org./english/texts/eletsig/ml-esign.html
24-    Utah Digital Signature Act.(1995), Retrieved 2007, From:    http://www.revisor.state.leg.mn.us./leg/query.html
 
 
CAPTCHA Image