نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش‌های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این نوشتار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New methods of Criminal Policy on Fighting against Corruption, with an Emphasis on the Crimes of Bribery and Embezzlement

نویسنده [English]

  • Hossein Aghababaee

Assistant Professor of Law, University of Guilan

چکیده [English]

The necessities of fighting against corruption in the national and international arenas have created a specific criminal policy toward this subject. National and regional attempts to launch an all-round combat against corruption have led to the adoption of the United Nations Convention against Corruption. The new methods considered in this convention as well as the Iranian criminal policy on fighting against corruption have been examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Corruption
  • Bribery
  • Embezzlement

منابع

الف - فارسی

1-     آقابابائی، حسین، تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.
2-     آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، گنج دانش، چاپ اوّل، 1378.
3-     آموزگار، حبیب‏اللّه، فرهنگ آموزگار، تهران، چاپ دوم، 1332.
4-     ابن ادریس، محمد، سرائر، ج 3، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
5-     ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 6، دار صادر بیروت، چاپ اول، 1990م .
6-     امین بک، احمد، شرح قانون العقوبات الاهلی، دارالعربیه للموسوعات، چاپ دوم، 1982م.
7-     انصاری، محمد علی، موسوعة الفقهیه المیسرة، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1415ق.
8-     بهنام، رمسیس، جرائم المضره بالمصلحه العمومیه، منشاة المعارف، اسکندریه، بی تا.
9-     پا اتی افو سو و دیگران، چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد(مالی)، ترجمه احمد رنجبر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، 1384.
10- جرجس، جرجس، معجم المصطحات الفقهیه و القانونیه، الشرکه العالمیه للکتاب، چاپ اول، 1996م.
11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش، چاپ دوم.
12- الجورانی، عبدالرحمن، جریمه اختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، بغداد، مطبعه الجاحظ، 1990م.
13- حر عاملی، محمد بن الحسن،، وسائل الشیعه، ج 18، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ سوم، 1416ق.
14- دلماس مارتی- می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمة علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1381.
15- دهخدا، علی‏اکبر، لغت‏نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  چاپ دوم از دوره جدید، 1377.
16- رمضانی، احمد، اختلاس (بررسی فقهی – حقوقی)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 1381.
17- شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویراستار، تهران، چاپ دوم، 1375.
18- شریعت باقری، محمد جواد، رشوه و اعمال نفوذ در قراردادهای بین المللی، بانک اطلاعات حقوقی(سایت اطلاع رسانی دادگستری استان تهران).
19- شهری، غلامرضا و سروش، ستوده جهرمی،  نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، تهران،چاپ دوم، 1377.
20- صدوق، ثواب الاعمال، منشورات شریف رضی، چاپ دوم، قم، 1368.
21- طوسی، نهایه، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1412ق.
22- عبدالملک، جندی، موسوعه الجنائیه، دار احیاء التراث العربی، 1976م.
23- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، سپهر، چاپ نهم، بی تا.
24- کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
25- فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1412ق.
26- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، 1376.
27- وزارت اوقاف و شئون اسلامی‌کویت، موسوعه الفقهیه، ج 24، 1990م.
28- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.
29- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981م.
30-         نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات(القسم الخاص)، مصر، دارالنهضه العربیه، 1992م.

ب- لاتین

31-     A. martin (Elizabeth), Dictionary of Law, Oxford University, 5th Ed, 2002.
32-     Compel Black, M. A (Henry), Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, 4th Ed, 1951.
33-     Council of Europe, 1998, December 1. “Explanatory Report on the Criminal Law Convention” MGC (98) 40. Strasbourg.
34-     United Nations Office on Drugs and Crime, Report on the Sixth Meeting of the International Group for anticorruption Coordination (IGAC), Brussels, 30 September- 1 October 2004 (WWW. Igac. net)
35-     United Nations Office on Drugs and Crime, Report on the Seventh Meeting of the International Group for anti-Corruption Coordination (IGAC), Bangkok, 21 to 22 April 2005 (WWW. Igac. net)
36-     www.unodc.org
37-     www.iccwbo.org
39-     www.iterpol.int
40-     www.worldbank.org
 
CAPTCHA Image