نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا

چکیده

فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهة اخیر در سطح ملی و بین‌المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد. از جملة آنها اخذ مزایای مالی توسط مأموران خرید در معاملات دولتی می‌باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین‌المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. هدف اصلی این متن بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این بزه می‌باشد و طی آن بررسی می‌شود که آیا سیاست جنایی ایران در این زمینه سیاستی یک سویه و سرکوبگرایانه است؟ و آیا در سیاست جنایی ایران در این رابطه به یافته‌های علمی‌توجه شده است؟ در موارد مقتضی به اقدامات بین‌المللی اتخاذ شده در این زمینه نیز اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal Policy of Iran In Front of Taking Percent

نویسندگان [English]

  • Jafar Kousha 1
  • Roohollah Rokhforouz 2

1 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University

2 Master of Criminal Law

چکیده [English]

Although corruption has a long history, it has been the subject of more attention at national and international levels in two recent decades. Corruption may manifest itself in numerous forms, including receiving financial advantages by purchase functionaries in governmental transactions. The crime is prosecuted as the crime of taking percent in our criminal laws. The relevant international instruments do not allocate an independent title for this crime and it is merged under the general title of corruption. The main aim of this article is to consider Iran’s criminal policy towards this crime. An attempt is made to illustrate whether Iranian criminal policy in this field is unilateral and repressive and whether Iran’s criminal policy attends to the scientific findings in this field. A reference to international measures will also be made where appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Percent
  • Corruption
  • Criminal Policy

منابع

الف- فارسی

1-    آشوری، محمد، جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین، تهران، نشر گرایش، چاپ اول، 1382.
2-    استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی، ‌ج1، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.
3-    بولک، برنار، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، مجمع علمی‌و فرهنگی مجد، چاپ سوم، آبان 1382.
4-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، آذر 1362.
5-    دلماس، مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ج1، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1381.
6-    ربیعی، علی، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، پاییز 1383.
7-     سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، ج1، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، زمستان 1380.
8-    شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته بارویکرد به حقوق جزای بین‌الملل، پایان نامه دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس،1380.
9-    صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، ‌انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.
10-طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، جلد سوم، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
11-طبیبی، حشمت‌اله، مبادی و اصول جامعه شناسی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دهم، 1379.
12- طرح مطالعه تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چاپ اول، 1380.
13-عباس‌زادگان، محمد، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، 1383.
14-قانون نامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، تهران، سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول، 1373.
15-قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، ‌تهران، ‌انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1383.
16-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی : الزام‌های خارج از قرارداد، ج1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، زمستان 1378.
17- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج2، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، چاپ اول، 1377.
18-  کاتوزیان، ناصر، ‌مقدمه علم حقوق در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی‌انتشار.
19-کرمی، محمد باقر، ‌مجموعه قوانین، مقررات و نظریات مشورتی راجع به کیفر کارمندان دولت و قضات، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، پاییز 1377 .
20- کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، مهر 1373 .
21-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سیدضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن‌سینا.
22-گرجی، ابوالقاسم، گزارش کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلام و اثر آن درمبارزه با جرایم، مقالات حقوقی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، مرداد 1372.
23-گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی‌نیا، تهران، نشر مترجم، چاپ اول، ‌زمستان 1370.
24-لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1381.
25-محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1376.
26-محمودی، وحید، «فساد اقتصادی و توسعه»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 190-189، سال 1382.
27-المنجد فی‌اللغه والاعلام، تهران، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی الحورایی، چاپ دوم، تابستان 1381.
28-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز 1383.
29-نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 20-19، بهار تاپاییز 1376.
30-نصیری، مهدی، عمق فاجعه: فساد مالی در حاکمیت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، بهار 1380.
31-نصیری، مهدی، ‌فساد مالی در حاکمیت، قم، مؤسسه فرهنگی خرد، چاپ اول، بهار1380.
32-الهندی، علی المتقی، کنز العمال، ج6، هنده، دایره‌المعارف الثانیه، چاپ دوم، 1377ق.
33-ولد، جرح، برنارد توماس و جفری اسپینس، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1380.

ب- لاتین

34-  Staphen harst, Rick ,The media’s Role in Corbing Corruption, International Bank for Reconstruction. And Development, first Edition 2000.
35-  Tanzi, Vito, Corruption Around The world: Causes, Consequences, Scope And Cures, Governance Corruption &- Economic Performance, Washington D. C, International Fund , First Edition 2002 p51
36-  http://w www. Transparency. org / about _ ti.
 
 
 
CAPTCHA Image