نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اجراکنندگان گروه مهمی‌از هنرمندانند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می‌کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می‌دهد که توجه عده ی زیادی از مردم دنیا را به سوی خود جلب می‌کند؛ به طوری که بسیاری حاضر می‌شوند با پرداخت هزینه زیاد در اجرای زنده او حضور پیدا کنند یا اجرای ضبط شده روی نوار را خریداری کنند. فقدان قوانین و ضمانت اجراهای مؤثر در زمینه حمایت از اجراکنندگان از یک سو و پیشرفت و توسعه صنعت ضبط، تکثیر و توزیع آثار صوتی از سوی دیگر، موجب شده است که افراد سودجو به ضبط، تکثیر و توزیع غیرقانونی این آثار پرداخته و با نادیده گرفتن و نقض حقوق اجرا کنندگان از این راه سود کلانی بدست آورند. کنوانسیون رم 1961 که اولین معاهده بین المللی مخصوص حقوق مرتبط است، برای اجرا­کنندگان به صورت سلبی امکان منع دیگران از ضبط، تکثیر و توزیع را قائل شده است. معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو 1996 (WPPT)، سطح حمایت از اجراکنندگان را ارتقا بخشیده و ضمن شناسایی حقوق مادی، چون حق انحصاری ضبط، تکثیر، توزیع و پخش امواج رادیویی، حقوق معنوی، چون حرمت نام و حرمت اثر، نیز برای آنان شناخته است. در معدود مقررات ایران که تا کنون در زمینه مالکیت ادبی هنری وضع شده، حقوق اجراکنندگان به طور صریح مورد توجه قرار نگرفته است. اما پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می‌تواند در تمام زمینه‌ها، از جمله حقوق اجرا کنندگان، خلأهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ سازد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performers’ Rights

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sadeghi 1
  • Shima Poormohammadi 2

1 Assistant Professor of Law, Tarbiat Modares University

2 Master of Private Law, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

 Performers are a prominent group of artists that present literary and artistic works to the public. Sometimes a performer shows such a creativity and skill in his performance that attract the attention of  a lot of people in the world as they are ready to pay high expenses to watch the artists’ performances or buy their recorded version. Absence of effective laws and sanctions concerning the protection of performers, on one side, and industrial progress of recording, reproduction and distribution of recorded performance, on the other, causes profiteers to unlawfully record, reproduce and distribute these works and make huge profits ignoring and violating the performers’ rights . Rome Convention (1961), the first international convention specially adopted for the protection of related rights, in a negative way grants performers the right of preventing others from recording, reproduction and distribution of their works without their authorization.
WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996) has increased the protection of performers’ rights and identified economic rights such as exclusive rights of recording, reproduction, distribution and broadcasting of radio signals, as well as their moral rights such as paternity and integrity. In the few laws and regulations in Iran relating to literary and artistic property, performers’ rights have, to this day, not been considered. But new literary and artistic property law draft includes comprehensive regulations which if enacted could fill the gaps and bring Iranian law to harmony with international standards

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Author’s Rights
  • Related Rights
  • Performers’ Rights

 منابع

الف- فارسی

1-    بزرگی، وحید و امیرهوشنگ فتحی زاده، بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت-زمینه حقوق مالکیت فکری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه پژوهش‌های بازرگانی، 1383.
2-    صابری انصاری، بهزاد، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ پنجم، 1381.
3-  صادقی، محسن و حسن محسنی، «حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری»، فصلنامه پژوهش و سنجش، 1383، شماره 40-39.

ب- لاتین

4-       Cornish, W. R. Intellectual Property, Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell,Third edition , 1996.
5-       EC-ASEAN Seminar on Contract Law for Creators (2004). Key Success Factors for Composers Copyright Management Regime, Supacthara Distabanjong, available at site: www. ecape-project. org.
6-       Goldstein, Paul. International Copyright, Oxford, OxfordUniversity Press, 2001.
7-       Sterling, J. A. L. Intellectual Property Rights In Sound Recordings, Films. And Video, London, Sweet & Maxwell, 1992.
8-       Sterling, J. A. L. , World Copyright Law, London, Sweet & Maxwell, 1999.
9-       TRIPs and Development; Resource Book (2002). Part one: Nature of Obligations, Principle and Objectives, available at site; www. Iprsonline. Org/ unctadistsd/ Resource Book Index. htm
10-    Wipo (1996). Diplomatic Conference on Copyright and Neighboring Right Question, Geneva, available at site: www. Wipo. Net.
 
 
CAPTCHA Image