نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر حقوق اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد در حکم گروه‌های فشاری هستند که هدف مشترک آنها تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف کننده می‌باشد. لزوم ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف‌کنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوا در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف‌کنندگان، حل و فصل اختلاف میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان‌های غیر دولتی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال درحمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌توان از جمله مهم ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف کننده دانست.
در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان‌ها یا اساسا تشکیل نمی‌شود و یا در صورت تشکیل، چندان کار او فعال نیستند. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بیان ماهیت، نقش و جایگاه این سازمان‌ها در حمایت از حقوق مصرف کننده، مشکلات آنها را در تحقق اهداف حمایتی شان مطرح سازیم و دلایل ناشناخته بودن این نهادها در ایران و راهکارهای مقتضی برای حل این معضلات را بر شماریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Protecting the Rights of Consumers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Forough Montagham 2

1 PhD Student in Private Law, University of Tehran

2 Researcher of Economic Law, Institute of Business Studies and Research

چکیده [English]

Establishing NGOs is one of the ways for the protection of consumer rights. These organizations are considered as symbols of wills independent from the government and their common purpose is to improve the position of consumer rights protection. Providing information on products quality, dispute settlement between consumers and producers, campaigning for the enactment of suitable and required laws and regulations and establishing relations with NGOs of other countries and international active organizations are the most important functions of NGOs in the field of consumer rights protection. In Iran, due to political, economic, legal and cultural obstacles, these organizations are either not established at all or are not active. In this article, we will consider the nature, function and position of NGOs in consumer protection and survey their problems in achieving purposes for which they are established and offer appropriate solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Rights
  • Non-Governmental Organizations (NGOs)
  • Producers
  • Products Quality
  • Product Defect
  • Iran

منابع

الف- منابع فارسی

الف-1- کتاب‌ها

1-  امیدی، مهرانگیز و علیرضا سعادتمندی، نگاهی به حقوق مصرف کننده، زیر نظر‌ هادی اسماعیل زاده، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات، 1374.
2-  انوری، ابراهیم، وضعیت سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر در ایران، مندرج در : طرح تحقیقاتی سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهمن 1382.
3-  کاظمی، محمود، سازمان‌های غیر دولتی در حقوق بین المللی، مندرج در: طرح تحقیقاتی سازمانهای غیر‌دولتی حقوق بشر، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهمن 1382.
4-  کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
5-  کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
6-  منتقمی، فروغ، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالادرحقوق ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1385.

الف-2- مقاله

7-  «حقوق مصرف کننده به محاق برده شد»، نوآوران، شماره اول، سال اول خرداد 1381.

ب- منابع فرانسوی و انگلیسی

ب-1- کتاب‌ها

8-     Maynaud, Les consommateurs et pouvoir, Paris: Institution national de la consummation, 1970.
9-     William C. Haffman, Sunne Hille-Arning, Guide to product Liability in Europe, Deventer- Boston: kluwer Law and taxation Publisher, 1994.
10-  Swiss Re,Product Liability in Europe,Zurich: Riscurance Company,1996.
11-  J. C. Farjat, L ,ordre public economique,Paris: L. G. P. J, 1963.
12-  CI. Quin,les consommateurs, Paris,Le seuil, 1963.
13-  Nguyen Thanh , Techniques juridiques de protection des consommateurs, Paris, Institution national de la consummation, 2005.

ب-2- منابع اینترنتی

14-  AFNOR,in: www. web-partners. com/paragliding/afnor/afnor. html ,visited:06/12/2006
15-  Charter of Fundamental Rights of the European Union , in : http://www. europarl. eu. int/comparl/libe/elsj/charter/art38/default_en. htm#6 ,visited:06/12/2006
16-  Collective Action Proceeding, in: www. oecd. org/dataoecd/22/42/34827937. pdf . visited:06/12/2006
17-  Consumer Council of Norway,in: forbrukerportalen. no/filer/fil_FR_ENG_Profilbrosj. pdf . visited:06/12/2006
18-  Consumer Protection ,in: en. wikipedia. org/wiki/Consumer_protection - 14k . and :in: europa. eu. int/comm/dgs/health_consumer/, visited:06/12/2006
19-  Consumer Report, available at:www. consumerreports. org, visited: 06/12/2006
20-  Freedom of Information Legislation, available at: http://en. wikipedia. org/wiki/Freedom_of_Information_Act, visited:06/12/2006
21-  Institution national de la consummation, available at: www. legifrance. gouv. fr/html/codes_traduits/consoregtextA. htm - 568k, visited 06/12/2006
22-  World Consumer Rights Day, available at:http://www. consumersinternational. org/Templates/Internal. asp?NodeID=95043&int1stParentNodeID=89645&int2ndParentNodeID=89645, visited: 06/12/2006
23-  dyna/speeches/speeches_cons_consumers. cfm, visited:06/12/2006
24-  www. violencestudy. org/europe-ca/PDF/ NGO/Violence%%20in%20Belgium. pdf, visited:06/12/2006
25-  www. unece. org/trade/ctied/ wp6/documents/wp6_05/wp6_05_10a1e. pdf. visited:06/12/2006
 
 
CAPTCHA Image